COMING SOON

Zaburzenie osobowości zależnej (ang. Dependent Personality Disorder, DPD)

Zaburzenie osobowości zależnej (ang. Dependent Personality Disorder, DPD) to jeden z typów zaburzeń osobowości, które charakteryzuje się nadmierną potrzebą bycia opiekowanym, wspieranych i zależności od innych osób. Osoby z DPD często mają trudności w podejmowaniu decyzji, wyrażaniu własnych opinii i podejmowaniu inicjatywy bez potwierdzenia lub wsparcia innych.

Oto wprowadzenie do kluczowych cech DPD:

 1. Nadmierna zależność od innych: Osoby z DPD często odczuwają silną potrzebę oparcia się na innych w podejmowaniu nawet najprostszych decyzji. Mogą unikać odpowiedzialności, czując się niepewnie lub niekompetentnie w podejmowaniu własnych wyborów.
 2. Strach przed odrzuceniem: Osoby z DPD boją się bycia pozostawionymi samym sobie, obawiając się, że nie są wystarczająco wartościowe lub że inni ich opuszczą. W związku z tym mogą angażować się w zachowania podporządkowane, aby zyskać akceptację i wsparcie innych.
 3. Brak pewności siebie: Osoby z DPD często mają niskie poczucie własnej wartości i wątpliwości co do własnych zdolności. Mogą potrzebować stałego uznania i wsparcia ze strony innych, aby poczuć się dobrze.
 4. Podporządkowanie się: W związku z ich potrzebą bycia opiekowanymi, osoby z DPD mogą podporządkowywać swoje życie i decyzje innym, czasem nawet wbrew własnym pragnieniom.
 5. Trudności w utrzymywaniu zdrowych granic: Osoby z DPD mogą mieć trudności w wyznaczaniu granic między sobą a innymi ludźmi. Mogą być nadmiernie uległe lub wykorzystywane przez innych ze względu na swoją potrzebę zależności.
 6. Lęk i niepokój: Cechuje je stały lęk i niepokój, szczególnie w sytuacjach, które wymagają podejmowania decyzji lub działania samodzielnie.

Zaburzenie osobowości zależnej może znacznie utrudniać funkcjonowanie społeczne i zawodowe jednostki, prowadząc do trudności w utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych i osiąganiu osobistych celów. Terapia, szczególnie terapia poznawczo-behawioralna, może być pomocna w leczeniu DPD, pomagając jednostce rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z lękiem i zależnością oraz wzmocnić jej poczucie własnej wartości i niezależności.

Według kryteriów diagnostycznych DSM-IV, zaburzenie osobowości zależnej (DPD) charakteryzuje się następującymi cechami:

Według kryteriów diagnostycznych DSM-IV, zaburzenie osobowości zależnej (DPD) charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. Trudność podejmowania codziennych decyzji bez ciągłych rad i wsparcia ze strony innych.
 2. Potrzeba, żeby inni brali na siebie odpowiedzialność za większość istotnych sfer naszego życia.
 3. Trudności w wyrażaniu niezadowolenia z innych spowodowane obawą przed utratą wsparcia lub aprobaty.
 4. Trudności w inicjowaniu projektów lub robieniu czegoś samemu, wynikające raczej z braku zaufania do własnych sądów lub zdolności, niż z braku motywacji czy energii.
 5. Nadmierne starania w celu uzyskania wsparcia psychicznego ze strony innych, prowadzące do ofiar polegających na robieniu rzeczy nieprzyjemnych.
 6. Poczucie niewygody lub bezradności, kiedy jest się samemu, wynikające z wyolbrzymionych obaw co do bycia zdolnym do zaopiekowania się samym sobą.
 7. Gwałtowne poszukiwanie nowych związków jako źródła opieki i wsparcia, gdy bliskie związki się kończą.
 8. Nierealistyczne zaabsorbowanie lękami przed byciem pozbawionym opieki.

Aby postawić diagnozę DPD zgodnie z DSM-IV, należy zidentyfikować przewlekły wzorzec zachowań i myślenia, który obejmuje co najmniej pięć spośród wymienionych cech. Ponadto, te cechy powinny prowadzić do znaczącego dyskomfortu lub zaburzeń w funkcjonowaniu jednostki w różnych sferach życia.

Epidemiologia i czynniki ryzyka DPD

Epidemiologia zaburzenia osobowości zależnej (DPD) obejmuje częstość występowania tego zaburzenia w populacji oraz czynniki ryzyka z nim związane. Oto kilka istotnych punktów dotyczących epidemiologii i czynników ryzyka DPD:

Epidemiologia:

 1. Częstość występowania: DPD należy do jednego z mniej powszechnych typów zaburzeń osobowości. Szacuje się, że występuje ono u około 0,5-1% populacji.
 2. Występowanie płciowe: Niektóre badania sugerują, że DPD występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, choć różnice te mogą być niewielkie.
 3. Wiek rozpoczęcia: Objawy DPD zazwyczaj zaczynają się w młodym wieku dorosłym, choć mogą być obserwowane już w okresie adolescencji.

Czynniki ryzyka:

 1. Czynniki genetyczne: Istnieje pewne dowody na to, że zaburzenia osobowości, w tym DPD, mogą mieć podłoże genetyczne. Osoby mające rodziców z zaburzeniami osobowości są bardziej narażone na ryzyko rozwoju podobnych zaburzeń.
 2. Doświadczenia wczesnodziecięce: Osoby z DPD często doświadczyły w dzieciństwie niezdrowych relacji rodzinnych, nadopiekuńczości lub niedostatecznego wsparcia emocjonalnego. Traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie mogą zwiększyć ryzyko rozwoju DPD.
 3. Czynniki środowiskowe: Środowisko, w którym jednostka się rozwijała, może mieć istotny wpływ na rozwój DPD. Przykładowo, nadmierne uzależnienie od opieki rodziców lub brak zachęty do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji może prowadzić do wzmocnienia tendencji zależnych.
 4. Zaburzenia psychiczne współistniejące: Osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe, mogą być bardziej narażone na rozwój DPD.
 5. Nadmierne wykorzystywanie przez inne osoby: Niezdrowe relacje interpersonalne, w których jedna osoba nadużywa swojej władzy lub manipuluje inną osobą, mogą prowadzić do rozwoju DPD u tej drugiej osoby.

Zrozumienie epidemiologii i czynników ryzyka DPD może pomóc w identyfikacji osób zagrożonych tym zaburzeniem oraz w opracowaniu skutecznych strategii zapobiegania i leczenia.

Objawy DPD

Objawy zaburzenia osobowości zależnej (DPD) mogą mieć różne nasilenie i wpływ na codzienne funkcjonowanie jednostki. Oto kilka charakterystycznych objawów DPD:

 1. Nadmierna potrzeba opieki i wsparcia: Osoby z DPD często wykazują silną potrzebę bycia opiekowanymi i wspieranymi przez innych. Mogą angażować się w relacje, które są nadmiernie zależne i jednostronnie skupione na potrzebach drugiej osoby.
 2. Trudności w podejmowaniu decyzji: Osoby z DPD mogą mieć trudności w podejmowaniu nawet najprostszych decyzji bez ciągłego wsparcia i aprobaty ze strony innych osób. Często czują się niepewnie i niezdolne do podjęcia własnych decyzji.
 3. Podporządkowanie się innym: Charakterystyczne jest dla nich nadmiernie podporządkowywanie się innym, nawet kosztem własnych potrzeb i pragnień. Mogą unikać konfliktów i unosić się na fali życia innych.
 4. Brak pewności siebie: Osoby z DPD często mają niskie poczucie własnej wartości i brak pewności siebie. Szukają ciągłego potwierdzenia i uznania od innych, aby poczuć się dobrze.
 5. Trudności w wyrażaniu własnych potrzeb: Osoby z DPD mogą mieć trudności w wyrażaniu swoich własnych potrzeb i pragnień, obawiając się odrzucenia lub krytyki ze strony innych.
 6. Obawy przed odrzuceniem i utratą wsparcia: Lęk przed odrzuceniem lub utratą wsparcia jest powszechny u osób z DPD. Mogą podejmować działania mające na celu uniknięcie tej sytuacji, nawet kosztem własnego dobra.
 7. Nadmierny brakufałt w relacjach: Osoby z DPD mogą angażować się w relacje toksyczne, nadmiernie uzależnione od drugiej osoby. Mogą unikać konfrontacji i trudności w relacji, nawet gdy stają się szkodliwe.
 8. Trudności w samodzielnym funkcjonowaniu: Osoby z DPD mogą mieć trudności w podejmowaniu działań na własną rękę i inicjowaniu projektów. Często polegają na innych w codziennych zadaniach i decyzjach.
 9. Niskie poczucie własnej wartości: Osoby z DPD mogą mieć wewnętrzne przekonanie o swojej niskiej wartości i zdolnościach, co utrudnia im funkcjonowanie w życiu codziennym.
 10. Intensywne wysiłki w celu uniknięcia odrzucenia: Osoby z DPD mogą podejmować nadmierne wysiłki, aby zachować bliskie relacje i uniknąć odrzucenia, nawet gdy są to działania niezdrowe czy niewłaściwe.

Zrozumienie tych objawów jest kluczowe dla skutecznego diagnozowania i leczenia DPD. Terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna oraz terapia grupowa mogą być skutecznymi formami interwencji w przypadku DPD.

Etiologia DPD

Etiologia zaburzenia osobowości zależnej (DPD) jest złożona i obejmuje wiele różnych czynników, zarówno biologicznych, jak i środowiskowych. Oto kilka kluczowych czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju DPD:

 1. Czynniki genetyczne: Istnieje pewne dziedziczne skłonności do rozwoju zaburzeń osobowości, w tym DPD. Badania na bliźniakach sugerują, że dziedziczność może odgrywać pewną rolę w kształtowaniu osobowości i predyspozycji do pewnych typów zachowań.
 2. Doświadczenia wczesnodziecięce: Traumatyczne lub dysfunkcjonalne doświadczenia w dzieciństwie, takie jak nadmiernie opiekuńcze rodziny, zaniedbanie emocjonalne, nadużywanie emocjonalne lub fizyczne, mogą prowadzić do kształtowania się niezdrowych wzorców przywiązania i nadmiernego polegania na innych.
 3. Nadopiekuńczość lub nadmierny stres w okresie dorastania: Dzieci, które były nadmiernie chronione lub były narażone na nadmierny stres w okresie dorastania, mogą rozwijać tendencje do zależności od innych w późniejszym życiu, gdyż nie nauczyły się radzenia sobie z trudnościami samodzielnie.
 4. Modelowanie zachowań rodzicielskich: Dzieci obserwują i uczą się zachowań od swoich opiekunów. Jeśli rodzice wykazują nadmierną zależność od innych lub nadmierne podporządkowanie się, dzieci mogą naśladować te wzorce zachowań.
 5. Brak wsparcia społecznego: Osoby, które doświadczyły braku wsparcia społecznego lub miały ograniczone możliwości budowania zdrowych relacji interpersonalnych, mogą rozwijać silną potrzebę zależności od innych.
 6. Nadwrażliwość emocjonalna: Osoby z nadmierną wrażliwością na stres lub negatywne emocje mogą szukać ciągłego wsparcia i pocieszania od innych, aby złagodzić swoje negatywne uczucia.
 7. Kulturowe i społeczne czynniki: W niektórych kulturach lub społecznościach, gdzie podporządkowanie i oddanie grupie są cenione, osoby mogą rozwijać DPD w wyniku wpływu tych norm i wartości społecznych.

Rozwój DPD jest zazwyczaj wynikiem interakcji wielu różnych czynników, zarówno biologicznych, jak i środowiskowych. W związku z tym terapia DPD zazwyczaj skupia się na identyfikacji i zrozumieniu tych czynników, aby pomóc jednostkom w rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie i budowaniu bardziej niezależnej i satysfakcjonującej tożsamości.

Leczenie DPD

Leczenie zaburzenia osobowości zależnej (DPD) zazwyczaj obejmuje terapię psychologiczną, chociaż może być również stosowane leczenie farmakologiczne w przypadku współistniejących zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe. Oto kilka głównych podejść terapeutycznych do leczenia DPD:

 1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): CBT jest jednym z najczęściej stosowanych podejść terapeutycznych do leczenia DPD. Terapia ta koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu myślnych wzorców oraz zachowań, które przyczyniają się do problemów związanych z DPD. CBT pomaga jednostce w nauce zdrowszych strategii radzenia sobie, wyzwala od negatywnych myśli i wzmacnia pozytywne zachowania.
 2. Terapia psychodynamiczna: Terapia psychodynamiczna może być skuteczną opcją dla osób z DPD, zwłaszcza jeśli istnieją głęboko zakorzenione problemy emocjonalne związane z doświadczeniami z przeszłości. Terapia ta koncentruje się na eksplorowaniu głębokich emocji, relacji i konfliktów z przeszłości, które mogą wpływać na obecne zachowania i relacje.
 3. Terapia interpersonelna (IPT): Terapia interpersonelna skupia się na poprawie zdolności jednostki do nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji interpersonalnych. IPT może pomóc osobom z DPD w rozumieniu ich wzorców relacyjnych i w rozwijaniu zdrowszych strategii komunikacji i interakcji z innymi.
 4. Terapia grupowa: Terapia grupowa może być korzystna dla osób z DPD, ponieważ umożliwia interakcje z innymi osobami, które mogą doświadczać podobnych wyzwań i problemów. W grupie osoby mogą wspólnie eksplorować swoje doświadczenia, uczyć się od siebie nawzajem i budować zdrowsze umiejętności interpersonalne.
 5. Farmakoterapia: Chociaż leki nie są zazwyczaj leczeniem pierwotnym dla DPD, mogą być stosowane w celu łagodzenia współistniejących objawów, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe. Leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe lub stabilizatory nastroju mogą być przepisane przez lekarza psychiatrę w zależności od konkretnych potrzeb pacjenta.

Ważne jest, aby leczenie DPD było dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji każdej osoby. Terapeuci często stosują podejście wieloaspektowe, łącząc różne formy terapii w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia i leczenia.

Osoba z DPD w relacji romantycznej

Osoba z zaburzeniem osobowości zależnej (DPD) może doświadczać wyzwań w utrzymaniu zdrowych relacji romantycznych ze względu na swoją nadmierną potrzebę zależności, brak pewności siebie i lęk przed odrzuceniem. Oto kilka aspektów, które mogą być istotne w relacji romantycznej z osobą cierpiącą na DPD:

 1. Zrozumienie i akceptacja: Partnerzy powinni zdawać sobie sprawę z natury zaburzenia osobowości swojej drugiej połówki i starają się zrozumieć, jak wpływa ono na ich zachowanie i reakcje. Ważne jest, aby unikać osądzania i wspierać osobę z DPD w procesie leczenia.
 2. Komunikacja: Kluczowym elementem udanej relacji z osobą z DPD jest otwarta, uczciwa i wspierająca komunikacja. Partnerzy powinni zachęcać do wyrażania potrzeb, obaw i uczuć bez obawy przed odrzuceniem lub krytyką.
 3. Zachowanie granic: Ważne jest, aby określić i utrzymywać zdrowe granice w relacji. Partnerzy powinni być świadomi potrzeb swoich własnych granic oraz granic osoby z DPD i szanować je.
 4. Samodzielność: Partner osoby z DPD powinien zachęcać ją do rozwijania własnej niezależności i samodzielności, wspierając ją w podejmowaniu decyzji i działań na własną rękę.
 5. Wsparcie emocjonalne: Osoby z DPD mogą potrzebować dodatkowego wsparcia emocjonalnego w relacji. Partnerzy mogą być dla nich źródłem wsparcia i pocieszenia, ale równocześnie ważne jest, aby unikać nadmiernego podporządkowania się ich potrzebom i zaspokajania ich potrzeb w sposób niewłaściwy.
 6. Terapia par: W niektórych przypadkach terapia par może być pomocna dla osób z DPD i ich partnerów, umożliwiając eksplorację i rozwiązanie trudności występujących w relacji oraz naukę zdrowszych strategii komunikacji i interakcji.

Ważne jest, aby partnerzy byli cierpliwi, empatyczni i gotowi do współpracy w budowaniu zdrowej i zrównoważonej relacji. Jednocześnie osoba z DPD powinna aktywnie uczestniczyć w terapii i podejmować wysiłki w celu poprawy swoich umiejętności interpersonalnych i samodzielnego funkcjonowania.

Z jakimi osobami o innych zaburzeniach osobowości osoby z DPD łączą się w pary i dlaczego?

Osoby z zaburzeniem osobowości zależnej (DPD) mogą mieć tendencję do łączenia się w pary z partnerami, którzy wykazują pewne charakterystyki osobowościowe lub cechy, które mogą korespondować lub być komplementarne dla ich własnych potrzeb i wzorców zachowań. Oto kilka przykładów, z jakimi osobami o innych zaburzeniach osobowości osoby z DPD mogą się łączyć w pary:

 1. Osoby z zaburzeniem osobowości borderline (BPD): Osoby z DPD mogą być przyciągane przez osoby z BPD ze względu na ich intensywność emocjonalną i potrzebę bliskości. Jednakże, ta relacja może być burzliwa ze względu na konflikty emocjonalne i niestabilność.
 2. Osoby z zaburzeniem osobowości unikającej (AVPD): Osoby z DPD mogą znaleźć wspólny język z osobami z AVPD ze względu na ich wspólną tendencję do unikania konfliktów i lęku przed odrzuceniem. W takiej relacji obie strony mogą unikać konfrontacji i trudnych sytuacji.
 3. Osoby z zaburzeniem osobowości histrionicznej (HPD): Osoby z DPD mogą być przyciągane przez osoby z HPD ze względu na ich ekspresywność, potrzebę uwagi i emocjonalność. Jednakże, ta relacja może być niestabilna ze względu na impulsywność i dramatyzm.
 4. Osoby z zaburzeniem osobowości narcystycznej (NPD): Choć to mniej powszechne, osoby z DPD mogą być przyciągane przez osoby z NPD ze względu na ich pewność siebie i silną osobowość. W takiej relacji osoba z DPD może podporządkowywać się partnerowi z NPD, co może prowadzić do dysfunkcji i wykorzystywania.
 5. Osoby z zaburzeniem osobowości antyspołecznym (ASPD): Relacja między osobami z DPD a osobami z ASPD może być toksyczna. Osoby z DPD mogą być manipulowane przez osoby z ASPD, które mogą wykorzystywać ich potrzebę zależności dla własnych celów.

Warto zaznaczyć, że każda relacja jest unikalna, a przyczyny łączenia się osób z DPD w pary z partnerami o różnych zaburzeniach osobowości mogą być różnorodne. Istnieją również zdrowe relacje, w których partnerzy potrafią się wzajemnie wspierać i rozwijać, pomimo różnic w osobowościach. Jednakże, w przypadku osób z DPD, istotne jest budowanie zdrowych granic, wspieranie autonomii i rozwijanie zdrowych umiejętności interpersonalnych w relacji.

Osoba z DPD w pracy i rozwój kariery

Osoby z zaburzeniem osobowości zależnej (DPD) mogą doświadczać wyzwań w zakresie pracy i rozwoju kariery ze względu na swoje cechy osobowościowe, takie jak nadmierna potrzeba zależności, brak pewności siebie i trudności w podejmowaniu decyzji. Jednak z odpowiednim wsparciem i strategiami mogą odnosić sukcesy zawodowe. Oto kilka aspektów dotyczących pracy i rozwoju kariery osób z DPD:

 1. Wybór odpowiedniego środowiska pracy: Istotne jest, aby osoby z DPD wybierały środowiska pracy, które są kompatybilne z ich osobowością i potrzebami. Środowiska o wspierającej atmosferze, z jasnymi strukturami i wsparciem ze strony przełożonych mogą być korzystne dla osób z DPD.
 2. Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Praca nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych może być kluczowa dla osób z DPD. Trening w asertywności i umiejętnościach negocjacyjnych może pomóc im w wyrażaniu własnych potrzeb i poglądów w miejscu pracy.
 3. Kontrola lęku przed odrzuceniem: Osoby z DPD mogą doświadczać lęku przed odrzuceniem w sytuacjach zawodowych, co może prowadzić do unikania wyzwań i ryzyka. Terapia poznawczo-behawioralna może pomóc im w radzeniu sobie z tym lękiem i budowaniu pewności siebie.
 4. Ustanowienie celów zawodowych: Pomaganie osobom z DPD w ustanawianiu klarownych celów zawodowych i planowaniu kariery może być pomocne w utrzymaniu motywacji i skoncentrowaniu się na rozwoju zawodowym.
 5. Wsparcie w miejscu pracy: Wspierający zespół i przełożeni mogą odegrać istotną rolę w sukcesie zawodowym osób z DPD. Klimat pracy oparty na współpracy, zrozumieniu i wsparciu może pomóc w zwiększeniu poczucia przynależności i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 6. Kontrola nad emocjami: Osoby z DPD mogą mieć tendencję do reagowania emocjonalnie na sytuacje w miejscu pracy. Rozwój umiejętności regulacji emocji, takich jak techniki radzenia sobie ze stresem, może być pomocny w utrzymaniu równowagi w miejscu pracy.
 7. Terapia indywidualna: Osoby z DPD mogą skorzystać z terapii indywidualnej w celu pracy nad swoimi wyzwaniami związanymi z pracą i rozwojem kariery. Terapeuta może pomóc im w identyfikowaniu i rozwiązywaniu trudności oraz w budowaniu zdrowych strategii radzenia sobie.

Praca nad zdrowymi strategiami radzenia sobie i rozwijaniem umiejętności interpersonalnych może pomóc osobom z DPD w osiąganiu sukcesów zawodowych i rozwoju kariery. Istotne jest również świadome budowanie wsparcia w miejscu pracy oraz korzystanie z dostępnych zasobów, takich jak terapia indywidualna czy grupowa.

Osoba z DPD w roli rodzica

Osoba z zaburzeniem osobowości zależnej (DPD) może doświadczać wyzwań w pełnieniu roli rodzica ze względu na swoje cechy osobowościowe, takie jak nadmierna potrzeba zależności, brak pewności siebie i trudności w podejmowaniu decyzji. Jednak z odpowiednim wsparciem i strategiami może być skutecznym rodzicem. Oto kilka aspektów dotyczących roli rodzica osób z DPD:

 1. Budowanie pewności siebie: Osoba z DPD może pracować nad budowaniem swojego poczucia własnej wartości i pewności siebie, co jest kluczowe w pełnieniu roli rodzica. Terapia poznawczo-behawioralna może pomóc jej w pokonywaniu lęków i wzmocnieniu poczucia własnej wartości.
 2. Rozwijanie zdrowych granic: Istotne jest, aby osoba z DPD umiała ustalić zdrowe granice w relacji z dzieckiem. To pozwala na zachowanie równowagi między byciem wsparciem dla dziecka a zachowaniem własnej tożsamości i niezależności.
 3. Praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi: Budowanie zdolności do jasnej, asertywnej komunikacji może pomóc osobie z DPD w nawiązaniu i utrzymaniu zdrowej relacji z dzieckiem. Uczciwa komunikacja jest kluczowa dla budowania zaufania i wspierającej atmosfery w rodzinie.
 4. Zachęcanie do samodzielności: Wspieranie samodzielności i niezależności dziecka jest istotne dla jego zdrowego rozwoju. Osoba z DPD może pracować nad umiejętnością dawania dziecku przestrzeni do samodzielnego eksplorowania i podejmowania decyzji.
 5. Radzenie sobie z lękiem przed odrzuceniem: Lęk przed odrzuceniem może wpływać na zachowanie osoby z DPD w roli rodzica. Terapia może pomóc jej w radzeniu sobie z tym lękiem i unikaniu przenoszenia go na dziecko.
 6. Budowanie wsparcia społecznego: Wsparcie ze strony partnera, rodziny i przyjaciół może być cenne dla osoby z DPD w roli rodzica. Tworzenie sieci wsparcia może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami i zwiększeniu poczucia przynależności i bezpieczeństwa.
 7. Samorozwój: Osoba z DPD może korzystać z terapii indywidualnej lub grupowej w celu pracy nad swoimi wyzwaniami związanymi z rodzicielstwem. Samorozwój i dbanie o własne potrzeby emocjonalne są kluczowe dla zdrowej i zrównoważonej roli rodzica.
 8. Zachowanie równowagi: Ważne jest, aby osoba z DPD umiała zachować równowagę między byciem odpowiedzialnym rodzicem a dbaniem o siebie i swoje potrzeby. Samoopieka i dbanie o własne zdrowie psychiczne są kluczowe dla pełnienia skutecznej roli rodzica.

Wniosek jest taki, że choć osoba z DPD może doświadczać wyzwań w pełnieniu roli rodzica, to przy odpowiednim wsparciu i pracy nad sobą może być skutecznym, kochającym rodzicem. Istotne jest, aby szukać pomocy tam, gdzie jest to potrzebne, i korzystać z dostępnych zasobów, takich jak terapia, wsparcie społeczne i literatura na temat rozwoju osobistego i rodzicielstwa.

crossmenu