COMING SOON

Zaburzenie osobowości schizoidalne (Schizoid Personality Disorder, SPD)

Zaburzenie osobowości schizoidalnej (Schizoid Personality Disorder, SPD) jest jednym z typów zaburzeń osobowości opisanych w podręczniku diagnostycznym DSM-5. Osoby z tym zaburzeniem charakteryzują się ograniczonymi zdolnościami do nawiązywania relacji interpersonalnych oraz silnym zainteresowaniem samotnością. Oto kilka cech charakterystycznych dla SPD:

 1. Unikanie bliskich relacji interpersonalnych: Osoby z SPD zazwyczaj unikają relacji z innymi ludźmi. Nie odczuwają potrzeby czy pragnienia bliskich związków i często preferują samotność.
 2. Emocjonalna chłódność i dystansowanie się od innych: Osoby te mogą wydawać się obojętne lub chłodne w kontaktach interpersonalnych. Nie wyrażają zwykle emocji w sposób typowy dla większości ludzi.
 3. Ograniczona ekspresja emocji: Osoby z SPD mogą wykazywać ograniczoną zdolność do wyrażania emocji, zarówno w mowie, jak i w zachowaniu.
 4. Zainteresowanie aktywnościami solowymi: Zamiast angażować się w interakcje społeczne, osoby z SPD często wolą wykonywać działania w pojedynkę, takie jak czytanie, pisanie czy inne aktywności, które nie wymagają współdziałania z innymi.
 5. Brak przyjemności z bliskich relacji: Nawet jeśli osoby z SPD czasem podejmują interakcje społeczne, zwykle nie czerpią z nich przyjemności, a nawet mogą odczuwać dyskomfort.
 6. Brak zainteresowania opinią innych: Osoby z SPD zazwyczaj nie przejmują się opinią innych ani nie szukają aprobaty czy uznania społecznego.
 7. Brak związku z rzeczywistością: Czasami osoby z SPD mogą wydawać się oderwane od rzeczywistości, żyjąc w swoim własnym świecie myśli i fantazji.

Diagnoza SPD wymaga spełnienia określonych kryteriów określonych przez DSM-5 oraz wykluczenia innych możliwych przyczyn objawów. Terapia może obejmować terapię poznawczo-behawioralną, terapię interpersonalną oraz psychoterapię, które mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego i emocjonalnego osoby z SPD. W niektórych przypadkach mogą być stosowane leki, zwłaszcza w przypadku towarzyszących zaburzeń, takich jak depresja czy lęk.

Kryteria diagnostyczne DSM-IV

Oto przepisane kryteria diagnostyczne DSM-IV dla zaburzenia osobowości schizoidalnej:

 1. Brak ochoty na zawieranie bliskich związków oraz czerpanie z nich przyjemności, wliczając w to bycie członkiem rodziny.
 2. Niemal ciągłe wybieranie zajęć samotniczych.
 3. Małe – o ile jakiekolwiek – zainteresowanie doświadczeniami erotycznymi z innymi ludźmi.
 4. Czerpanie przyjemności z niewielu – o ile jakichkolwiek – rodzajów zajęć.
 5. Brak bliskich przyjaciół lub powierników innych niż bezpośredni krewni.
 6. Wrażenie bycia obojętnym na pochwały czy krytyki wygłaszane przez innych.
 7. Okazywanie chłodu emocjonalnego, dystansu lub spłaszczonej uczuciowości.

Osobowość schizoidalna ma pewne podobieństwa z osobowością schizotypową oraz niektórymi objawami schizofrenii. Jednakże istnieją istotne różnice między nimi, które pozwalają na ich rozróżnienie.

Osobowość schizoidalna charakteryzuje się przede wszystkim ograniczonymi zdolnościami do nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji interpersonalnych, a także brakiem czerpania przyjemności z takich interakcji. Osoby z SPD często preferują samotność oraz wykazują ograniczoną ekspresję emocji i zainteresowanie życiem erotycznym.

Osobowość schizotypowa natomiast obejmuje szerszy zakres cech, w tym ekscentryczne zachowanie, dziwne przekonania czy myślenie magiczne. Osoby z osobowością schizotypową mogą doświadczać zaburzeń myślenia, paranoicznych przekonań czy nietypowych doświadczeń percepcyjnych.

Schizofrenia, z kolei, jest poważnym zaburzeniem psychicznym, charakteryzującym się występowaniem objawów psychotycznych, takich jak halucynacje, urojenia czy zaburzenia myślenia. Osoby z schizofrenią często doświadczają znacznego pogorszenia funkcjonowania społecznego i zawodowego.

W kontekście diagnozowania SPD ważne jest również wykluczenie innych możliwych przyczyn objawów, takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu czy inne zaburzenia rozwojowe. Dokładne badanie oraz diagnoza są kluczowe dla właściwego postawienia diagnozy i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia lub terapii.

Epidemiologia i czynniki ryzyka SPD

Epidemiologia zaburzenia osobowości schizoidalnej (Schizoid Personality Disorder, SPD) nie jest tak dokładnie zbadana jak w przypadku niektórych innych zaburzeń osobowościowych. Jednakże istnieje kilka informacji dotyczących jego występowania oraz czynników ryzyka:

 1. Występowanie: Szacuje się, że SPD występuje u około 1% populacji ogólnej. Jednakże, ze względu na skłonność osób z SPD do unikania interakcji społecznych i braku zgłaszania się po pomoc, rzeczywiste liczby mogą być większe.
 2. Płeć: Wiele badań sugeruje, że SPD występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, ale wyniki te mogą być w pewnym stopniu zniekształcone ze względu na kulturowe różnice w percepcji i diagnozie zaburzeń osobowościowych.
 3. Czynniki genetyczne: Istnieje pewne dowody na to, że genetyka może odgrywać rolę w ryzyku wystąpienia SPD. Badania nad bliźniętami sugerują, że istnieje pewne dziedziczenie skłonności do zaburzeń osobowościowych, choć konkretne geny nie zostały jeszcze zidentyfikowane.
 4. Czynniki środowiskowe: Niektóre doświadczenia wczesnodziecięce, takie jak traumy, zaniedbania emocjonalne czy brak odpowiedniej opieki, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia SPD. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych zaburzeń osobowościowych, nie jest to jednoznacznie udowodnione.
 5. Czynniki neurobiologiczne: Istnieją teorie sugerujące, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu, takie jak dysfunkcje w układzie limbicznym czy zaburzenia przetwarzania informacji sensorycznej, mogą mieć związek z występowaniem SPD. Jednakże bardziej szczegółowe badania nad tymi zagadnieniami są potrzebne.

Podsumowując, choć istnieją pewne informacje dotyczące epidemiologii i czynników ryzyka SPD, wiele jeszcze pozostaje niezbadane. Badania nad tym zaburzeniem nadal są prowadzone, aby lepiej zrozumieć jego naturę i mechanizmy powstawania.

Objawy SPD

Objawy Zaburzenia Osobowości Schizoidalnej (SPD) mogą się różnić w zależności od indywidualnych doświadczeń i cech danej osoby. Jednakże istnieją pewne charakterystyczne objawy, które mogą występować u osób z tym zaburzeniem. Oto kilka typowych objawów SPD:

 1. Ograniczona zdolność do nawiązywania bliskich relacji interpersonalnych: Osoby z SPD zazwyczaj nie wykazują zainteresowania nawiązywaniem bliskich relacji z innymi ludźmi. Mogą unikać interakcji społecznych i wydawać się odizolowane emocjonalnie.
 2. Preferencja samotności: Osoby z SPD często wybierają samotność jako sposób spędzania czasu i unikają sytuacji społecznych, w których muszą się angażować.
 3. Brak zainteresowania życiem erotycznym: Osoby z SPD mogą wykazywać niewielkie zainteresowanie życiem erotycznym z innymi ludźmi i rzadko angażują się w intymne relacje.
 4. Ograniczona ekspresja emocji: Osoby z SPD mogą wydawać się obojętne emocjonalnie lub wykazywać bardzo ograniczoną ekspresję emocji, zarówno w sytuacjach pozytywnych, jak i negatywnych.
 5. Chłód emocjonalny i dystansowanie się od innych: Osoby z SPD mogą wydawać się chłodne emocjonalnie i dystansować się od innych ludzi, co utrudnia budowanie bliskich relacji.
 6. Brak zainteresowania aktywnościami społecznymi: Osoby z SPD mogą nie czerpać przyjemności z aktywności społecznych, takich jak spotkania towarzyskie czy uczestnictwo w grupach.
 7. Brak bliskich przyjaciół: Osoby z SPD zazwyczaj nie mają bliskich przyjaciół poza bezpośrednimi krewnymi i mogą wykazywać ograniczone zaufanie do innych ludzi.
 8. Niewrażliwość na pochwały i krytykę: Osoby z SPD mogą wydawać się mało reaktywne na pochwały lub krytykę ze strony innych ludzi, nie przejmując się zbytnio ich opiniami.

Te objawy mogą prowadzić do znacznego ograniczenia funkcjonowania społecznego i emocjonalnego u osób z Zaburzeniem Osobowości Schizoidalnej. Wskazane jest zasięgnięcie pomocy specjalisty, który może zdiagnozować i zaproponować odpowiednie leczenie lub terapię, która pomoże osobie z SPD lepiej radzić sobie z jej objawami.

Etiologia SPD

Etiologia Zaburzenia Osobowości Schizoidalnej (SPD) nie jest w pełni zrozumiała i nadal pozostaje przedmiotem badań naukowych. Jednakże istnieje kilka czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój tego zaburzenia:

 1. Czynniki genetyczne: Istnieją dowody na to, że predyspozycje genetyczne mogą odgrywać rolę w występowaniu SPD. Badania nad rodzinami i bliźniakami sugerują, że istnieje pewne dziedziczenie skłonności do zaburzeń osobowościowych, ale konkretnych genów związanych z SPD jeszcze nie zidentyfikowano.
 2. Czynniki środowiskowe: Doświadczenia wczesnodziecięce, takie jak zaniedbanie, nadopiekuńczość, brak odpowiedniej opieki lub trauma, mogą mieć wpływ na rozwój SPD. Niekorzystne warunki rodzinne, brak wsparcia społecznego lub niestabilność emocjonalna w domu mogą również przyczyniać się do wystąpienia tego zaburzenia.
 3. Czynniki neurobiologiczne: Istnieją teorie sugerujące, że nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu, takie jak dysfunkcje w układzie limbicznym czy zaburzenia przetwarzania informacji sensorycznej, mogą mieć związek z SPD. Jednakże bardziej szczegółowe badania nad tymi zagadnieniami są potrzebne.
 4. Wpływ czynników psychospołecznych: Niektóre czynniki psychospołeczne, takie jak izolacja społeczna, brak umiejętności społecznych czy negatywne doświadczenia interpersonalne, mogą również przyczyniać się do rozwoju SPD.
 5. Zaburzenia rozwojowe: Istnieje hipoteza sugerująca, że niektóre formy SPD mogą być związane z łagodniejszymi formami zaburzeń rozwoju, takimi jak spektrum autyzmu. Jednakże ta kwestia wymaga dalszych badań.

Podsumowując, etiologia SPD jest złożona i prawdopodobnie obejmuje zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, a także interakcje między nimi. Badania nad tym zaburzeniem nadal są prowadzone, aby lepiej zrozumieć jego naturę i mechanizmy powstawania, co może pomóc w opracowaniu skuteczniejszych metod leczenia i interwencji.

Leczenie SPD

Leczenie Zaburzenia Osobowości Schizoidalnej (SPD) obejmuje zazwyczaj terapię psychologiczną oraz, w niektórych przypadkach, leczenie farmakologiczne. Oto kilka podejść terapeutycznych stosowanych przy SPD:

 1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych myśli i zachowań, które przyczyniają się do problemów z funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym. W przypadku SPD może to obejmować naukę umiejętności społecznych, takich jak komunikacja interpersonalna czy radzenie sobie z emocjami.
 2. Terapia interpersonalna: Terapia interpersonalna może być pomocna w pracy nad relacjami międzyludzkimi i budowaniu zdrowych więzi społecznych. Osoby z SPD mogą skorzystać z wsparcia terapeuty w rozwijaniu umiejętności nawiązywania bliskich relacji i radzenia sobie z emocjami.
 3. Psychoterapia psychodynamiczna: Psychoterapia psychodynamiczna może pomóc osobom z SPD zrozumieć głębsze przyczyny ich trudności z relacjami interpersonalnymi i wypracować zdrowsze strategie radzenia sobie z emocjami.
 4. Farmakoterapia: W niektórych przypadkach, szczególnie gdy SPD współistnieje z innymi zaburzeniami, takimi jak depresja czy lęk, lekarz może zalecić leczenie farmakologiczne. Leki takie jak leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe lub stabilizatory nastroju mogą być stosowane w celu łagodzenia objawów towarzyszących SPD.
 5. Terapia grupowa: Terapia grupowa może być korzystna dla osób z SPD, ponieważ daje im możliwość interakcji społecznej w kontrolowanym środowisku i uczenia się umiejętności społecznych od innych uczestników grupy.

Ważne jest, aby terapia była dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji każdej osoby z SPD. Długoterminowa terapia, prowadzona przez doświadczonego terapeutę, może pomóc osobom z SPD w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z relacjami interpersonalnymi i poprawie ich jakości życia.

Osoba z SPD w relacji romantycznej

Osoba z Zaburzeniem Osobowości Schizoidalnej (SPD) może doświadczać trudności w utrzymywaniu relacji romantycznej ze względu na swoje charakterystyczne cechy, takie jak unikanie bliskości emocjonalnej i trudności w nawiązywaniu intymnych więzi. Jednakże, mimo tych trudności, nadal istnieją możliwości utrzymywania zdrowych i satysfakcjonujących relacji romantycznych. Oto kilka aspektów, które mogą być istotne w takiej relacji:

 1. Komunikacja: Komunikacja jest kluczowa w każdej relacji, ale szczególnie ważna dla osoby z SPD, która może mieć trudności w wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb. Partner/partnerka powinien być cierpliwy i otwarty na rozmowę, zachęcając osobę z SPD do dzielenia się swoimi myślami i uczuciami.
 2. Akceptacja i zrozumienie: Partner/partnerka powinien być świadomy/a cech osobowości SPD i starać się zrozumieć, dlaczego osoba z SPD może unikać bliskości emocjonalnej. Akceptacja i brak oceniania są kluczowe dla budowania zaufania i komfortu w relacji.
 3. Respektowanie granic: Osoba z SPD może potrzebować więcej przestrzeni osobistej i samotności niż typowa osoba. Partner/partnerka powinien/a być wrażliwy/a na te potrzeby i szanować granice osobiste osoby z SPD.
 4. Wsparcie terapeutyczne: Terapia par może być przydatna dla osób z SPD i ich partnerów/partnerek. Uczestnictwo w terapii może pomóc w lepszym zrozumieniu się nawzajem, radzeniu sobie z trudnościami w relacji oraz naukę skutecznych strategii komunikacyjnych.
 5. Rozwój osobisty: Osoby z SPD mogą korzystać z terapii indywidualnej, aby pracować nad swoimi trudnościami związanymi z relacjami interpersonalnymi oraz nad rozwijaniem umiejętności społecznych i emocjonalnych, które mogą być pomocne w utrzymywaniu zdrowych relacji romantycznych.

Podsumowując, mimo że relacje romantyczne mogą być wyzwaniem dla osób z Zaburzeniem Osobowości Schizoidalnej, to wciąż istnieje możliwość budowania satysfakcjonujących i trwałych związków z odpowiednim wsparciem, zrozumieniem i komunikacją ze strony partnera/partnerki.

Z jakimi osobami o innych zaburzeniach osobowości osoby z SPD łączą się w pary i dlaczego?

Osoby z Zaburzeniem Osobowości Schizoidalnej (SPD) mogą łączyć się w pary z osobami mającymi inne zaburzenia osobowości, choć takie związki mogą być skomplikowane i wymagać specyficznego podejścia. Oto kilka możliwych scenariuszy, dlaczego osoby z SPD mogą łączyć się w pary z osobami mającymi inne zaburzenia osobowości:

 1. Osoba z SPD i osoba z Zaburzeniem Osobowości Obsesyjno-Kompulsywnej (OCPD): Obie te osoby mogą być skłonne do unikania silnych emocji i preferować kontrolę nad swoim otoczeniem. Mogą łączyć się ze sobą, ponieważ mogą współgrać w zapewnianiu sobie nawzajem przestrzeni osobistej i autonomii.
 2. Osoba z SPD i osoba z Zaburzeniem Osobowości Paranoidalnej (PPD): Choć te dwa zaburzenia mają różne cechy, mogą łączyć się ze sobą ze względu na wspólne poczucie dystansu od innych ludzi oraz trudności w nawiązywaniu zaufanych relacji. Obie osoby mogą zrozumieć potrzebę zachowania dystansu i niezależności.
 3. Osoba z SPD i osoba z Zaburzeniem Osobowości Borderline (BPD): Choć mogą to być trudne związki ze względu na różnice w stylach przywiązania i radzenia sobie z emocjami, osoby z SPD i BPD mogą łączyć się ze sobą ze względu na wspólne uczucie emocjonalnej niestabilności i trudności w utrzymywaniu zdrowych relacji.
 4. Osoba z SPD i osoba z Zaburzeniem Osobowości Narcystycznej (NPD): Te dwie osoby mogą łączyć się ze sobą, ponieważ osoba z SPD może być bardziej skłonna do unikania konfliktów i poddawania się, podczas gdy osoba z NPD może mieć silne potrzeby kontroli i dominacji. Jednakże, takie związki mogą być nierówne i potencjalnie szkodliwe dla osoby z SPD.

Warto zaznaczyć, że każdy związek jest unikalny i zależy od indywidualnych cech i potrzeb każdej osoby. Niezależnie od tego, z kim osoba z SPD decyduje się łączyć w związek, ważne jest, aby relacja była oparta na wzajemnym zrozumieniu, akceptacji i komunikacji. Wsparcie terapeutyczne może również być korzystne dla takich par, aby radzić sobie z trudnościami i rozwijać zdrowe strategie funkcjonowania w związku.

Osoba z SPD w pracy i rozwój kariery

Osoba z Zaburzeniem Osobowości Schizoidalnej (SPD) może napotykać pewne wyzwania w pracy i rozwoju kariery ze względu na swoje cechy charakterystyczne, takie jak unikanie interakcji społecznych i trudności w nawiązywaniu relacji. Jednakże istnieją strategie, które mogą pomóc osobie z SPD osiągnąć sukces zawodowy. Oto kilka sugestii:

 1. Wybór odpowiedniego zawodu: Osoby z SPD mogą preferować zawody, które pozwalają im pracować samodzielnie i niezależnie. Praca, która wymaga dużej ilości czasu spędzonego samotnie lub wykonywania zadań technicznych, naukowych lub artystycznych, może być bardziej odpowiednia dla nich.
 2. Komunikacja z przełożonym: Ważne jest, aby osoba z SPD otwarcie komunikowała swoje potrzeby i preferencje swojemu przełożonemu. Jeśli osoba z SPD potrzebuje więcej czasu na pracę samodzielną lub unikać sytuacji wymagających dużego zaangażowania interpersonalnego, warto to wyrazić i negocjować z przełożonym.
 3. Rozwój umiejętności społecznych: Chociaż osoby z SPD mogą mieć trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, to rozwijanie umiejętności społecznych może być korzystne w miejscu pracy. Regularne praktykowanie komunikacji interpersonalnej i budowanie relacji z kolegami może pomóc w zintegrowaniu się z zespołem i poprawie efektywności pracy.
 4. Wykorzystanie mocnych stron: Osoby z SPD mogą często wykazywać szczególne umiejętności, takie jak skrupulatność, zdolność do koncentracji na detalach i kreatywność. Ważne jest, aby wykorzystać te mocne strony w pracy i pokazać swoją wartość dla organizacji.
 5. Zarządzanie stresem: Praca może być źródłem stresu dla osób z SPD, zwłaszcza gdy wymaga ona interakcji społecznych lub pracy w grupie. Warto wypróbować techniki zarządzania stresem, takie jak medytacja, techniki oddechowe czy regularna aktywność fizyczna, aby utrzymać równowagę psychiczną.
 6. Kontynuowanie terapii: Terapia psychologiczna może być pomocna dla osób z SPD w radzeniu sobie z trudnościami w pracy oraz w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych. Regularne uczestnictwo w terapii może pomóc w identyfikowaniu i przezwyciężaniu ograniczeń związanych z zaburzeniem osobowości.

Wreszcie, ważne jest, aby osoby z SPD szukały wsparcia i zrozumienia w swoim otoczeniu zawodowym. Świadomość i akceptacja własnych cech osobowościowych, jak również otwarta komunikacja z kolegami i przełożonymi, mogą przyczynić się do sukcesu zawodowego osoby z SPD.

Osoba z SPD w roli rodzica

Osoba z Zaburzeniem Osobowości Schizoidalnej (SPD), podobnie jak każdy inny rodzic, może napotykać wyzwania w wypełnianiu roli rodzica ze względu na swoje cechy charakterystyczne, takie jak unikanie bliskości emocjonalnej i trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Jednakże istnieją strategie, które mogą pomóc osobie z SPD być skutecznym rodzicem. Oto kilka sugestii:

 1. Edukacja rodzicielska: Osoba z SPD może skorzystać z edukacji rodzicielskiej, aby lepiej zrozumieć potrzeby i etapy rozwoju dziecka oraz nauczyć się skutecznych strategii wychowawczych. Wsparcie grupy wsparcia dla rodziców może również być przydatne.
 2. Utrzymywanie struktury i rutyny: Zapewnienie stabilności i przewidywalności w życiu dziecka poprzez utrzymanie regularnych rutyn, harmonogramów i zasad może być korzystne dla dziecka i pomóc w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa.
 3. Praca nad umiejętnościami społecznymi: Chociaż osoba z SPD może mieć trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, to ważne jest, aby rozwijała umiejętności komunikacji i empatii w relacji z dzieckiem. Może to wymagać świadomego wysiłku i regularnego praktykowania.
 4. Rozwijanie relacji z dzieckiem: Pomimo trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, osoba z SPD może rozwijać zdrową więź emocjonalną z dzieckiem poprzez aktywną obecność, wspólne zabawy, rozmowy i okazywanie zainteresowania jego życiem i potrzebami.
 5. Zarządzanie stresem: Rodzicielstwo może być źródłem stresu, szczególnie dla osoby z SPD, która może mieć trudności w radzeniu sobie z silnymi emocjami. Ważne jest, aby osoba z SPD znalazła zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem, takie jak medytacja, aktywność fizyczna czy terapia.
 6. Szukanie wsparcia: Osoba z SPD może skorzystać z wsparcia rodziny, przyjaciół, grupy wsparcia dla rodziców lub terapeuty, aby radzić sobie z trudnościami w rodzicielstwie i rozwijać zdrowe strategie wychowawcze.

Wreszcie, ważne jest, aby osoba z SPD rozwijała świadomość i akceptację swoich cech osobowościowych, jak również starała się ciągle rozwijać swoje umiejętności rodzicielskie. Świadome działania mające na celu zaspokajanie potrzeb dziecka i utrzymanie zdrowej więzi emocjonalnej mogą być kluczowe dla budowania udanej relacji rodzica i dziecka.

crossmenu