COMING SOON

Składnia, zmienne, typy danych i operatory w językach Backendowych

Lista dziesięciu najpopularniejszych języków backendowych:

 1. JavaScript (Node.js) - Node.js umożliwia stosowanie języka JavaScript po stronie serwera, co sprawia, że jest bardzo popularny wśród programistów.
 2. Python - Python jest znany ze swojej czytelności i prostoty. Ma bogatą bibliotekę standardową oraz wiele frameworków, takich jak Django czy Flask, co czyni go popularnym wyborem dla tworzenia aplikacji backendowych.
 3. Java - Java jest niezmiennie popularna w tworzeniu aplikacji backendowych, szczególnie w korporacyjnym środowisku. Frameworki takie jak Spring i Hibernate zapewniają wydajne narzędzia dla programistów.
 4. PHP - Pomimo krytyki, PHP nadal pozostaje jednym z najczęściej używanych języków do tworzenia stron internetowych i aplikacji webowych. Frameworki takie jak Laravel i Symfony są popularne wśród programistów PHP.
 5. Ruby - Ruby, szczególnie z frameworkiem Ruby on Rails, jest popularnym wyborem dla wielu aplikacji webowych. Rails zapewnia wiele gotowych rozwiązań, co przyspiesza proces developmentu.
 6. C# - C# jest wykorzystywany głównie w ekosystemie .NET do tworzenia aplikacji webowych. Frameworki takie jak ASP.NET oferują wydajne narzędzia dla programistów.
 7. Go (Golang) - Go zdobywa popularność dzięki swojej prostocie, wydajności i skalowalności. Jest często wybierany do tworzenia mikroserwisów oraz aplikacji wymagających dużej wydajności.
 8. Scala - Scala działa na platformie JVM (Java Virtual Machine) i oferuje kombinację obiektowości i funkcyjności. Jest często wybierana do tworzenia aplikacji o dużej skali i wymagających dużej wydajności.
 9. Kotlin - Kotlin, działający na JVM, jest alternatywnym językiem do Javy, który oferuje więcej funkcji i jest uważany za bardziej nowoczesny. Jest popularny zwłaszcza w środowisku Android.
 10. Rust - Rust jest językiem systemowym, ale zyskuje popularność również w tworzeniu aplikacji backendowych ze względu na swoje cechy bezpieczeństwa i wydajności.

1. Podstawowa składnia języka JavaScript w kontekście środowiska Node.js:

1. Zmienne:

Deklaracja zmiennych za pomocą słów kluczowych var, let, lub const.

var x = 10; // zmienna typu number
let message = 'Hello'; // zmienna typu string
const PI = 3.14; // stała

2. Typy danych:

JavaScript jest językiem z dynamicznym typowaniem.

var number = 10; // number
var text = 'Hello'; // string
var isTrue = true; // boolean
var person = { name: 'John', age: 30 }; // object
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; // array

3. Instrukcje warunkowe:

Wykorzystujemy instrukcje warunkowe do wykonywania różnych działań w zależności od spełnienia warunku.

var x = 10;
if (x > 5) {
  console.log('x jest większe od 5');
} else {
  console.log('x jest mniejsze lub równe 5');
}

4. Pętle:

Pętle służą do iteracji przez kolekcje lub wykonywania kodu wielokrotnie.

for (var i = 0; i < 5; i++) {
  console.log('Liczba: ' + i);
}

var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.forEach(function(number) {
  console.log(number);
});

5. Funkcje:

Funkcje pozwalają na zorganizowanie kodu w celu wielokrotnego wykorzystania.

function greet(name) {
  console.log('Hello, ' + name);
}

greet('John');

6. Obiekty i klasy:

JavaScript umożliwia tworzenie obiektów i klas.

// Obiekt
var person = {
  name: 'John',
  age: 30,
  greet: function() {
    console.log('Hello, my name is ' + this.name);
  }
};

person.greet();

// Klasa
class Car {
  constructor(brand) {
    this.brand = brand;
  }
  present() {
    return 'I have a ' + this.brand;
  }
}

let myCar = new Car('Ford');
console.log(myCar.present());

7. Obsługa błędów:

Obsługa wyjątków pozwala na kontrolowanie nieprzewidzianych sytuacji.

try {
  // Kod, który może spowodować błąd
  throw 'Oops!';
} catch (error) {
  // Obsługa błędu
  console.error('Wystąpił błąd: ' + error);
}

To podstawowa składnia JavaScript w środowisku Node.js. JavaScript jest językiem wszechstronnym, który może być używany zarówno po stronie klienta (przeglądarka internetowa) jak i po stronie serwera (Node.js).

Oto kilka przykładów operatorów w języku JavaScript, które można wykorzystać w środowisku Node.js:

1. Operatory arytmetyczne:

 • + (dodawanie)
 • - (odejmowanie)
 • * (mnożenie)
 • / (dzielenie)
 • % (modulo - reszta z dzielenia)
var x = 10;
var y = 5;
console.log(x + y); // 15
console.log(x - y); // 5
console.log(x * y); // 50
console.log(x / y); // 2
console.log(x % y); // 0

2. Operatory przypisania:

 • = (przypisanie)
 • += (dodawanie i przypisanie)
 • -= (odejmowanie i przypisanie)
 • *= (mnożenie i przypisanie)
 • /= (dzielenie i przypisanie)
 • %= (modulo i przypisanie)
var x = 10;
x += 5; // równoważne z x = x + 5
console.log(x); // 15

3. Operatory porównania:

 • == (równy)
 • != (nierówny)
 • === (identyczny)
 • !== (nieidentyczny)
 • > (większy niż)
 • < (mniejszy niż)
 • >= (większy lub równy)
 • <= (mniejszy lub równy)
var x = 10;
var y = 5;
console.log(x === y); // false
console.log(x !== y); // true

4. Operatory logiczne:

 • && (i logiczne)
 • || (lub logiczne)
 • ! (negacja logiczna)
var x = 10;
var y = 5;
console.log(x > 5 && y < 10); // true
console.log(x > 5 || y > 10); // true
console.log(!(x > 5)); // false

5. Operatory inkrementacji i dekrementacji:

 • ++ (inkrementacja)
 • -- (dekrementacja)
var x = 5;
x++; // równoważne z x = x + 1
console.log(x); // 6

To tylko kilka przykładów operatorów w języku JavaScript, których można używać w środowisku Node.js. JavaScript oferuje również wiele innych operatorów, które umożliwiają różne operacje na danych.

2. Podstawowa składnia języka Python:

1. Zmienne i Przypisanie:

x = 10 # Przypisanie wartości do zmiennej x
name = "John" # Przypisanie tekstu do zmiennej name
is_true = True # Przypisanie wartości logicznej do zmiennej is_true

2. Typy danych:

# Typy proste
number = 10 # Liczba całkowita
floating_number = 3.14 # Liczba zmiennoprzecinkowa
text = "Hello" # Tekst
is_true = True # Wartość logiczna prawda/fałsz
none_value = None # Brak wartości

# Typy złożone
my_list = [1, 2, 3, 4, 5] # Lista
my_tuple = (1, 2, 3) # Krotka
my_dict = {'key': 'value'} # Słownik

3. Instrukcje warunkowe:

x = 10
if x > 5:
  print("x jest większe od 5")
else:
  print("x nie jest większe od 5")

4. Pętle:

# Pętla for
for i in range(5):
  print(i)

# Pętla while
i = 0
while i < 5:
  print(i)
  i += 1

5. Funkcje:

def greet(name):
  print("Hello, " + name)

greet("John")

6. Klasy i Obiekty:

class Car:
  def __init__(self, brand):
    self.brand = brand

  def present(self):
    return "I have a " + self.brand

my_car = Car("Ford")
print(my_car.present())

7. Obsługa wyjątków:

try:
  # Kod, który może spowodować błąd
  x = 1 / 0
except ZeroDivisionError:
  # Obsługa błędu
  print("Nie można dzielić przez zero!")

To podstawowa składnia języka Python. Python jest językiem programowania o czytelnej i przejrzystej składni, co czyni go popularnym wyborem dla wielu programistów.

Oto kilka przykładów operatorów w języku Python:

1. Operatory arytmetyczne:

 • + (dodawanie)
 • - (odejmowanie)
 • * (mnożenie)
 • / (dzielenie)
 • % (modulo - reszta z dzielenia)
 • ** (potęgowanie)
 • // (dzielenie całkowite)
x = 10
y = 5
print(x + y) # 15
print(x - y) # 5
print(x * y) # 50
print(x / y) # 2.0
print(x % y) # 0
print(x ** y) # 100000
print(x // y) # 2

2. Operatory przypisania:

 • = (przypisanie)
 • += (dodawanie i przypisanie)
 • -= (odejmowanie i przypisanie)
 • *= (mnożenie i przypisanie)
 • /= (dzielenie i przypisanie)
 • %=, **=, //= (analogicznie jak w arytmetycznych)
x = 10
x += 5 # równoważne z x = x + 5
print(x) # 15

3. Operatory porównania:

 • == (równy)
 • != (nierówny)
 • > (większy niż)
 • < (mniejszy niż)
 • >= (większy lub równy)
 • <= (mniejszy lub równy)
x = 10
y = 5
print(x == y) # False
print(x != y) # True
print(x > y)  # True
print(x < y)  # False

4. Operatory logiczne:

 • and (i logiczne)
 • or (lub logiczne)
 • not (negacja logiczna)
x = 10
y = 5
print(x > 5 and y < 10) # True
print(x > 5 or y > 10)  # True
print(not(x > 5))    # False

5. Operatory przynależności:

 • in (należy do)
 • not in (nie należy do)
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
print(3 in my_list)  # True
print(6 not in my_list)  # True

6. Operatory tożsamości:

 • is (jest tożsamy z)
 • is not (nie jest tożsamy z)
x = [1, 2, 3]
y = [1, 2, 3]
z = x
print(x is z)  # True
print(x is y)  # False
print(x is not y)  # True

To są podstawowe operatory w języku Python. Python oferuje wiele innych operatorów, które umożliwiają różne operacje na danych.

3. Podstawowa składnia języka Java:

1. Deklaracja klasy:

public class MyClass {
  // Ciało klasy
}

2. Metody:

public void myMethod() {
  // Ciało metody
}

3. Zmienne i Przypisanie:

int x = 10; // Deklaracja zmiennej typu int i przypisanie wartości
String name = "John"; // Deklaracja zmiennej typu String
boolean isTrue = true; // Deklaracja zmiennej typu boolean

4. Typy danych:

// Typy proste
int number = 10; // Liczba całkowita
double floatingNumber = 3.14; // Liczba zmiennoprzecinkowa
char letter = 'A'; // Znak
boolean isTrue = true; // Wartość logiczna prawda/fałsz

// Typy złożone
int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5}; // Tablica
String text = "Hello"; // Łańcuch znaków

5. Instrukcje warunkowe:

int x = 10;
if (x > 5) {
  // Kod wykonywany jeśli warunek jest spełniony
} else {
  // Kod wykonywany jeśli warunek nie jest spełniony
}

6. Pętle:

// Pętla for
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  // Kod wykonywany w każdej iteracji
}

// Pętla while
int i = 0;
while (i < 5) {
  // Kod wykonywany dopóki warunek jest spełniony
  i++;
}

7. Metody i Klasy:

// Deklaracja klasy
public class MyClass {
  // Deklaracja zmiennej instancyjnej
  private int myVar;

  // Konstruktor
  public MyClass(int var) {
    this.myVar = var;
  }

  // Metoda
  public void myMethod() {
    // Kod metody
  }
}

8. Obsługa wyjątków:

try {
  // Kod, który może zgłosić wyjątek
} catch (Exception e) {
  // Obsługa wyjątku
}

To są podstawowe elementy składni języka Java. Java jest językiem programowania obiektowego, który charakteryzuje się silnym typowaniem, statycznym wiązaniem i deklaratywnością.

Oto kilka przykładów operatorów w języku Java:

1. Operatory arytmetyczne:

 • + (dodawanie)
 • - (odejmowanie)
 • * (mnożenie)
 • / (dzielenie)
 • % (modulo - reszta z dzielenia)
int x = 10;
int y = 5;
System.out.println(x + y); // 15
System.out.println(x - y); // 5
System.out.println(x * y); // 50
System.out.println(x / y); // 2
System.out.println(x % y); // 0

2. Operatory przypisania:

 • = (przypisanie)
 • += (dodawanie i przypisanie)
 • -= (odejmowanie i przypisanie)
 • *= (mnożenie i przypisanie)
 • /= (dzielenie i przypisanie)
 • %= (modulo i przypisanie)
int x = 10;
x += 5; // równoważne z x = x + 5
System.out.println(x); // 15

3. Operatory porównania:

 • == (równy)
 • != (nierówny)
 • > (większy niż)
 • < (mniejszy niż)
 • >= (większy lub równy)
 • <= (mniejszy lub równy)
int x = 10;
int y = 5;
System.out.println(x == y); // false
System.out.println(x != y); // true
System.out.println(x > y); // true
System.out.println(x < y); // false

4. Operatory logiczne:

 • && (i logiczne)
 • || (lub logiczne)
 • ! (negacja logiczna)
int x = 10;
int y = 5;
System.out.println(x > 5 && y < 10); // true
System.out.println(x > 5 || y > 10); // true
System.out.println(!(x > 5)); // false

5. Operatory inkrementacji i dekrementacji:

 • ++ (inkrementacja)
 • -- (dekrementacja)
int x = 5;
x++; // równoważne z x = x + 1
System.out.println(x); // 6

To są podstawowe operatory w języku Java. Java oferuje również inne operatory, takie jak operatory przesunięcia bitowego, operatory przynależności i operatory trójargumentowe, które umożliwiają bardziej złożone operacje na danych.

Przykłady operacji związanych z tymi operatorami w języku Java:

1. Operatory przesunięcia bitowego:

 • << (przesunięcie w lewo)
 • >> (przesunięcie w prawo, z zachowaniem znaku)
 • >>> (przesunięcie w prawo, bez zachowania znaku)
int x = 8; // binarnie: 0000 1000
System.out.println(x << 1); // wynik: 16 (binarnie: 0001 0000)
System.out.println(x >> 1); // wynik: 4 (binarnie: 0000 0100)
System.out.println(x >>> 1); // wynik: 4 (binarnie: 0000 0100)

2. Operatory przynależności:

 • instanceof (sprawdza czy obiekt jest instancją konkretnej klasy)
class MyClass {}
MyClass obj = new MyClass();
System.out.println(obj instanceof MyClass); // true

3. Operatory trójargumentowe (operator warunkowy):

 • ? : (jeśli warunek jest spełniony, wykonaj pierwszy wyrażenie, w przeciwnym razie wykonaj drugie wyrażenie)
int x = 10;
String result = (x > 5) ? "Większe od 5" : "Mniejsze lub równe 5";
System.out.println(result); // wynik: "Większe od 5"

Te operatory umożliwiają bardziej zaawansowane operacje w języku Java, takie jak manipulacja bitami, sprawdzanie typów obiektów oraz wybór wartości na podstawie warunku.

4. Podstawowa składnia języka PHP:

1. Tagi PHP:

PHP kod zazwyczaj jest zawarty wewnątrz tagów <?php i ?>.

<?php
  // Kod PHP
?>

2. Wyświetlanie:

Do wyświetlania zawartości na stronie używamy funkcji echo lub print.

<?php
  echo "Hello, world!";
  print("Hello, world!");
?>

3. Komentarze:

Komentarze mogą być jedno lub wieloliniowe.

<?php
  // To jest komentarz jednoliniowy

  /*
    To jest komentarz
    wieloliniowy
  */
?>

4. Zmienne:

Zmienne w PHP rozpoczynają się od znaku $.

<?php
  $name = "John";
  $age = 30;
?>

5. Typy danych:

PHP jest językiem z dynamicznym typowaniem.

<?php
  $number = 10; // liczba całkowita
  $text = "Hello"; // łańcuch znaków
  $isTrue = true; // wartość logiczna prawda/fałsz
  $nothing = null; // brak wartości
?>

6. Instrukcje warunkowe:

Instrukcje warunkowe w PHP to if, else, elseif.

<?php
  $x = 10;
  if ($x > 5) {
    echo "x jest większe od 5";
  } elseif ($x == 5) {
    echo "x jest równe 5";
  } else {
    echo "x jest mniejsze od 5";
  }
?>

7. Pętle:

W PHP używamy pętli for, while, do-while, foreach.

<?php
  for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    echo $i;
  }

  $i = 0;
  while ($i < 5) {
    echo $i;
    $i++;
  }
?>

8. Funkcje:

Definiowanie i wywoływanie funkcji w PHP.

<?php
  function greet($name) {
    echo "Hello, $name!";
  }

  greet("John");
?>

9. Tablice:

Tablice w PHP mogą być indeksowane numerycznie lub za pomocą kluczy.

<?php
  $numbers = array(1, 2, 3, 4, 5);
  $person = array("name" => "John", "age" => 30);
?>

10. Obsługa błędów:

Obsługa błędów za pomocą try, catch, throw.

<?php
  try {
    // kod, który może wygenerować błąd
  } catch (Exception $e) {
    // obsługa błędu
  }
?>

To jest podstawowa składnia języka PHP. PHP oferuje wiele więcej funkcji i konstrukcji językowych, które umożliwiają rozwinięte aplikacje internetowe.

5. Przykładów operatorów w języku PHP:

1. Operatory arytmetyczne:

 • + (dodawanie)
 • - (odejmowanie)
 • * (mnożenie)
 • / (dzielenie)
 • % (modulo - reszta z dzielenia)
$x = 10;
$y = 5;
echo $x + $y; // 15
echo $x - $y; // 5
echo $x * $y; // 50
echo $x / $y; // 2
echo $x % $y; // 0

2. Operatory przypisania:

 • = (przypisanie)
 • += (dodawanie i przypisanie)
 • -= (odejmowanie i przypisanie)
 • *= (mnożenie i przypisanie)
 • /= (dzielenie i przypisanie)
 • . (łączenie łańcuchów)
$x = 10;
$x += 5; // równoważne z $x = $x + 5
echo $x; // 15

$text = "Hello, ";
$text .= "world!";
echo $text; // Hello, world!

3. Operatory porównania:

 • == (równy)
 • != (nierówny)
 • === (identyczny - sprawdza wartość i typ)
 • !== (nieidentyczny)
 • > (większy niż)
 • < (mniejszy niż)
 • >= (większy lub równy)
 • <= (mniejszy lub równy)
$x = 10;
$y = 5;
echo $x == $y; // false
echo $x != $y; // true
echo $x === $y; // false
echo $x > $y; // true

4. Operatory logiczne:

 • &&, and (i logiczne)
 • ||, or (lub logiczne)
 • !, not (negacja logiczna)
 • xor (wykluczające lub logiczne)
$x = 10;
$y = 5;
echo ($x > 5 && $y < 10); // true
echo ($x > 5 || $y > 10); // true
echo !($x > 5); // false

5. Operatory inkrementacji i dekrementacji:

 • ++ (inkrementacja)
 • -- (dekrementacja)
$x = 5;
$x++; // równoważne z $x = $x + 1
echo $x; // 6

To są podstawowe operatory w języku PHP. PHP oferuje również inne operatory, takie jak operatory konwersji typów, operatory tablicowe i operatory bitowe, które umożliwiają bardziej złożone operacje na danych.

Oto przykłady operacji związanych z tymi operatorami w języku PHP:

1. Operatory konwersji typów:

 • (int) - konwersja na liczbę całkowitą
 • (float) - konwersja na liczbę zmiennoprzecinkową
 • (string) - konwersja na łańcuch znaków
 • (bool) - konwersja na wartość logiczną
 • (array) - konwersja na tablicę
 • (object) - konwersja na obiekt
$number = "10";
$floatNumber = (float)$number; // konwersja na float: 10.0

$booleanValue = "true";
$boolValue = (bool)$booleanValue; // konwersja na bool: true

2. Operatory tablicowe:

 • + - łączenie tablic
 • == - sprawdzanie równości tablic (porównuje zawartość tablic, ale nie uwzględnia kolejności)
 • === - sprawdzanie identyczności tablic (porównuje zawartość oraz kolejność)
$array1 = array(1, 2, 3);
$array2 = array(4, 5, 6);

$mergedArray = $array1 + $array2; // łączenie tablic

$array3 = array(1, 2, 3);
$array4 = array(3, 2, 1);
echo ($array3 == $array4) ? "Równe" : "Nierówne"; // Sprawdzanie równości: Równe

echo ($array3 === $array4) ? "Identyczne" : "Nieidentyczne"; // Sprawdzanie identyczności: Nieidentyczne

3. Operatory bitowe:

 • & (AND bitowy)
 • | (OR bitowy)
 • ^ (XOR bitowy)
 • ~ (NOT bitowy)
 • << (przesunięcie bitowe w lewo)
 • >> (przesunięcie bitowe w prawo)
$x = 5; // binarnie: 101
$y = 3; // binarnie: 011

echo $x & $y; // AND bitowy: 001 (1)
echo $x | $y; // OR bitowy: 111 (7)
echo $x ^ $y; // XOR bitowy: 110 (6)
echo ~$x;   // NOT bitowy: 11111111111111111111111111111010 (-6)
echo $x << 1; // Przesunięcie bitowe w lewo o 1: 1010 (10)
echo $x >> 1; // Przesunięcie bitowe w prawo o 1: 10 (2)

Operatory te pozwalają na wykonanie różnych operacji na bitach w zmiennych liczbowych.

5. Podstawowa składnia języka Ruby:

1. Wyświetlanie:

Do wyświetlania zawartości na ekranie używamy metody puts.

puts "Hello, world!"

2. Komentarze:

Komentarze jednoliniowe zaczynają się od znaku #.

# To jest komentarz jednoliniowy

3. Zmienne:

Zmienne w Ruby zaczynają się od znaku $, @ lub litery lub znaku podkreślenia.

name = "John"
age = 30

4. Typy danych:

Ruby jest językiem z dynamicznym typowaniem.

number = 10 # liczba całkowita
floating_number = 3.14 # liczba zmiennoprzecinkowa
text = "Hello" # łańcuch znaków
is_true = true # wartość logiczna prawda/fałsz

5. Instrukcje warunkowe:

Instrukcje warunkowe w Ruby to if, elsif, else.

x = 10
if x > 5
  puts "x jest większe od 5"
elsif x == 5
  puts "x jest równe 5"
else
  puts "x jest mniejsze od 5"
end

6. Pętle:

W Ruby używamy pętli for, while, until.

for i in 0..4
  puts i
end

i = 0
while i < 5
  puts i
  i += 1
end

7. Funkcje:

Definiowanie i wywoływanie funkcji w Ruby.

def greet(name)
  puts "Hello, #{name}!"
end

greet("John")

8. Tablice:

Tablice w Ruby są dynamiczne i mogą zawierać elementy różnych typów.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

9. Obsługa wyjątków:

Obsługa wyjątków za pomocą begin, rescue, end.

begin
  # kod, który może wygenerować wyjątek
rescue => exception
  # obsługa wyjątku
end

To są podstawy składni języka Ruby. Ruby jest językiem programowania, który charakteryzuje się elegancką składnią i prostotą.

Oto kilka przykładów operatorów w języku Ruby:

1. Operatory arytmetyczne:

 • + (dodawanie)
 • - (odejmowanie)
 • * (mnożenie)
 • / (dzielenie)
 • % (modulo - reszta z dzielenia)
 • ** (potęgowanie)
x = 10
y = 5
puts x + y # 15
puts x - y # 5
puts x * y # 50
puts x / y # 2
puts x % y # 0
puts x ** y # 100000

2. Operatory przypisania:

 • = (przypisanie)
 • += (dodawanie i przypisanie)
 • -= (odejmowanie i przypisanie)
 • *= (mnożenie i przypisanie)
 • /= (dzielenie i przypisanie)
 • %= (modulo i przypisanie)
 • **= (potęgowanie i przypisanie)
x = 10
x += 5 # równoważne z x = x + 5
puts x # 15

3. Operatory porównania:

 • == (równy)
 • != (nierówny)
 • > (większy niż)
 • < (mniejszy niż)
 • >= (większy lub równy)
 • <= (mniejszy lub równy)
 • <=> (porównanie kombinowane)
x = 10
y = 5
puts x == y # false
puts x != y # true
puts x > y  # true
puts x <=> y # 1 (jeśli x > y), 0 (jeśli x == y), -1 (jeśli x < y)

4. Operatory logiczne:

 • && (i logiczne)
 • || (lub logiczne)
 • ! (negacja logiczna)
x = 10
y = 5
puts (x > 5 && y < 10) # true
puts (x > 5 || y > 10) # true
puts !(x > 5)     # false

5. Operatory konkatenacji:

 • + (konkatenacja łańcuchów)
 • << (dodawanie elementów do tablicy)
text1 = "Hello"
text2 = "World"
puts text1 + " " + text2 # Hello World

array = [1, 2, 3]
array << 4
puts array.inspect # [1, 2, 3, 4]

To są podstawowe operatory w języku Ruby. Ruby oferuje również inne operatory, takie jak operatory konwersji typów, operatory tablicowe i operatory bitowe, które umożliwiają bardziej złożone operacje na danych.

6. Podstawowa składnia języka C#:

1. Deklaracja klasy:

public class MyClass
{
  // Ciało klasy
}

2. Metody:

public void MyMethod()
{
  // Ciało metody
}

3. Zmienne i Przypisanie:

int x = 10; // Deklaracja zmiennej typu int i przypisanie wartości
string name = "John"; // Deklaracja zmiennej typu string
bool isTrue = true; // Deklaracja zmiennej typu bool

4. Typy danych:

// Typy proste
int number = 10; // Liczba całkowita
double floatingNumber = 3.14; // Liczba zmiennoprzecinkowa
char letter = 'A'; // Znak
bool isTrue = true; // Wartość logiczna prawda/fałsz

// Typy złożone
int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5}; // Tablica
string text = "Hello"; // Łańcuch znaków

5. Instrukcje warunkowe:

int x = 10;
if (x > 5)
{
  // Kod wykonywany jeśli warunek jest spełniony
}
else
{
  // Kod wykonywany jeśli warunek nie jest spełniony
}

6. Pętle:

// Pętla for
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
  // Kod wykonywany w każdej iteracji
}

// Pętla while
int i = 0;
while (i < 5)
{
  // Kod wykonywany dopóki warunek jest spełniony
  i++;
}

7. Metody i Klasy:

// Deklaracja klasy
public class Car
{
  // Deklaracja zmiennej instancyjnej
  private string brand;

  // Konstruktor
  public Car(string brand)
  {
    this.brand = brand;
  }

  // Metoda
  public string Present()
  {
    return "I have a " + this.brand;
  }
}

// Utworzenie obiektu klasy Car
Car myCar = new Car("Ford");
Console.WriteLine(myCar.Present());

8. Obsługa wyjątków:

try
{
  // Kod, który może zgłosić wyjątek
}
catch (Exception ex)
{
  // Obsługa wyjątku
}

To są podstawowe elementy składni języka C#. C# jest językiem programowania stworzonym przez Microsoft, który charakteryzuje się silnym typowaniem, statycznym wiązaniem i bogatym zestawem funkcji.

Oto kilka przykładów operatorów w języku C#:

1. Operatory arytmetyczne:

 • + (dodawanie)
 • - (odejmowanie)
 • * (mnożenie)
 • / (dzielenie)
 • % (modulo - reszta z dzielenia)
 • ++ (inkrementacja)
 • -- (dekrementacja)
int x = 10;
int y = 5;
Console.WriteLine(x + y); // 15
Console.WriteLine(x - y); // 5
Console.WriteLine(x * y); // 50
Console.WriteLine(x / y); // 2
Console.WriteLine(x % y); // 0

x++; // inkrementacja
y--; // dekrementacja
Console.WriteLine(x); // 11
Console.WriteLine(y); // 4

2. Operatory przypisania:

 • = (przypisanie)
 • += (dodawanie i przypisanie)
 • -= (odejmowanie i przypisanie)
 • *= (mnożenie i przypisanie)
 • /= (dzielenie i przypisanie)
 • %= (modulo i przypisanie)
int x = 10;
x += 5; // równoważne z x = x + 5
Console.WriteLine(x); // 15

3. Operatory porównania:

 • == (równy)
 • != (nierówny)
 • > (większy niż)
 • < (mniejszy niż)
 • >= (większy lub równy)
 • <= (mniejszy lub równy)
int x = 10;
int y = 5;
Console.WriteLine(x == y); // False
Console.WriteLine(x != y); // True
Console.WriteLine(x > y); // True

4. Operatory logiczne:

 • && (i logiczne)
 • || (lub logiczne)
 • ! (negacja logiczna)
int x = 10;
int y = 5;
Console.WriteLine(x > 5 && y < 10); // True
Console.WriteLine(x > 5 || y > 10); // True
Console.WriteLine(!(x > 5));     // False

5. Operatory przynależności:

 • is (sprawdza, czy obiekt jest instancją określonej klasy)
 • as (rzutowanie typów)
object obj = "Hello";
if (obj is string)
{
  string str = obj as string;
  Console.WriteLine(str.ToUpper()); // HELLO
}

To są podstawowe operatory w języku C#. C# oferuje również inne operatory, takie jak operatory bitowe, operatory logiczne, operatory warunkowe itp., które umożliwiają bardziej złożone operacje na danych.

7. Oto podstawowa składnia języka Go:

1. Deklaracja funkcji:

func functionName(parameter1 type, parameter2 type) returnType {
  // Ciało funkcji
}

2. Deklaracja zmiennej:

var variableName type

3. Przypisanie wartości zmiennej:

variableName = value

4. Deklaracja i inicjalizacja zmiennej:

variableName := value

5. Instrukcje warunkowe:

if condition {
  // Kod wykonywany jeśli warunek jest spełniony
} else {
  // Kod wykonywany jeśli warunek nie jest spełniony
}

6. Pętle:

// Pętla for
for i := 0; i < 5; i++ {
  // Kod wykonywany w każdej iteracji
}

// Pętla while
for condition {
  // Kod wykonywany dopóki warunek jest spełniony
}

7. Deklaracja struktur:

type structName struct {
  fieldName1 type
  fieldName2 type
}

8. Metody struktury:

func (s structName) methodName() returnType {
  // Ciało metody
}

9. Tablice:

var arrayName [size]type

10. Slices:

sliceName := make([]type, length)

11. Mapy:

mapName := make(map[keyType]valueType)

12. Obsługa wyjątków:

Go nie posiada konstrukcji typowych dla obsługi wyjątków. Błędy zazwyczaj są zwracane jako wartość z funkcji, a ich obsługa jest oparta na mechanizmie zwracania wartości błędu.

To są podstawowe elementy składni języka Go. Go jest językiem programowania stworzonym przez Google, charakteryzującym się prostą, ale potężną składnią, koncentrującą się na efektywności oraz wydajności.

Oto kilka przykładów operatorów w języku Go:

1. Operatory arytmetyczne:

 • + (dodawanie)
 • - (odejmowanie)
 • * (mnożenie)
 • / (dzielenie)
 • % (modulo - reszta z dzielenia)
 • ++ (inkrementacja)
 • -- (dekrementacja)
x := 10
y := 5
fmt.Println(x + y) // 15
fmt.Println(x - y) // 5
fmt.Println(x * y) // 50
fmt.Println(x / y) // 2
fmt.Println(x % y) // 0

x++ // inkrementacja
y-- // dekrementacja
fmt.Println(x) // 11
fmt.Println(y) // 4

2. Operatory przypisania:

 • = (przypisanie)
 • += (dodawanie i przypisanie)
 • -= (odejmowanie i przypisanie)
 • *= (mnożenie i przypisanie)
 • /= (dzielenie i przypisanie)
 • %= (modulo i przypisanie)
x := 10
x += 5 // równoważne z x = x + 5
fmt.Println(x) // 15

3. Operatory porównania:

 • == (równy)
 • != (nierówny)
 • > (większy niż)
 • < (mniejszy niż)
 • >= (większy lub równy)
 • <= (mniejszy lub równy)
x := 10
y := 5
fmt.Println(x == y) // false
fmt.Println(x != y) // true
fmt.Println(x > y) // true

4. Operatory logiczne:

 • && (i logiczne)
 • || (lub logiczne)
 • ! (negacja logiczna)
x := 10
y := 5
fmt.Println(x > 5 && y < 10) // true
fmt.Println(x > 5 || y > 10) // true
fmt.Println(!(x > 5))    // false

5. Operatory adresowania i dereferencji:

 • & (adres zmiennej)
 • * (dereferencja wskaźnika)
x := 10
ptr := &x // adres zmiennej x
fmt.Println(*ptr) // dereferencja wskaźnika, wyświetli wartość zmiennej x (10)

To są podstawowe operatory w języku Go. Go oferuje również inne operatory, takie jak operatory bitowe, operatory adresowania, operatory kanałów itp., które umożliwiają bardziej złożone operacje na danych.

8. Podstawowa składnia języka Scala:

1. Deklaracja funkcji:

def functionName(parameter1: Type, parameter2: Type): ReturnType = {
  // Ciało funkcji
}

2. Deklaracja zmiennej:

var variableName: Type = value

3. Instrukcje warunkowe:

if (condition) {
  // Kod wykonywany jeśli warunek jest spełniony
} else {
  // Kod wykonywany jeśli warunek nie jest spełniony
}

4. Pętle:

// Pętla for
for (i <- 0 until 5) {
  // Kod wykonywany w każdej iteracji
}

// Pętla while
var i = 0
while (i < 5) {
  // Kod wykonywany dopóki warunek jest spełniony
  i += 1
}

5. Deklaracja klasy:

class ClassName(parameters: Type) {
  // Ciało klasy
}

6. Metody:

def methodName(parameters: Type): ReturnType = {
  // Ciało metody
}

7. Tablice:

val arrayName: Array[Type] = Array(value1, value2, ...)

8. Listy:

val listName: List[Type] = List(value1, value2, ...)

9. Mapy:

val mapName: Map[KeyType, ValueType] = Map(key1 -> value1, key2 -> value2, ...)

10. Obsługa wyjątków:

Scala używa bloków try-catch-finally do obsługi wyjątków, podobnie jak w języku Java.

try {
  // Kod, który może zgłosić wyjątek
} catch {
  case ex: Exception => // Obsługa wyjątku
} finally {
  // Kod, który zawsze zostanie wykonany, niezależnie od tego, czy wystąpił wyjątek czy nie
}

To są podstawowe elementy składni języka Scala. Scala to język programowania wieloparadygmatowy, który łączy w sobie cechy funkcyjne i obiektowe. Jest wysoce ekspresywny i elastyczny, dzięki czemu nadaje się zarówno do pisania krótkich skryptów, jak i dużych, skalowalnych systemów.

9. Podstawowa składnia języka Kotlin:

1. Deklaracja funkcji:

fun functionName(parameter1: Type, parameter2: Type): ReturnType {
  // Ciało funkcji
}

2. Deklaracja zmiennej:

var variableName: Type = value // Zmienna z możliwością zmiany wartości
val constantName: Type = value // Stała (niemutowalna zmienna)

3. Instrukcje warunkowe:

if (condition) {
  // Kod wykonywany jeśli warunek jest spełniony
} else {
  // Kod wykonywany jeśli warunek nie jest spełniony
}

4. Pętle:

// Pętla for
for (i in 0 until 5) {
  // Kod wykonywany w każdej iteracji
}

// Pętla while
var i = 0
while (i < 5) {
  // Kod wykonywany dopóki warunek jest spełniony
  i++
}

5. Deklaracja klasy:

class ClassName(parameters: Type) {
  // Ciało klasy
}

6. Metody:

fun methodName(parameters: Type): ReturnType {
  // Ciało metody
}

7. Tablice:

val arrayName = arrayOf(value1, value2, ...)

8. Listy:

val listName = listOf(value1, value2, ...)

9. Mapy:

val mapName = mapOf(key1 to value1, key2 to value2, ...)

10. Obsługa wyjątków:

try {
  // Kod, który może zgłosić wyjątek
} catch (e: Exception) {
  // Obsługa wyjątku
} finally {
  // Kod, który zawsze zostanie wykonany, niezależnie od tego, czy wystąpił wyjątek czy nie
}

To są podstawowe elementy składni języka Kotlin. Kotlin to język programowania stworzony przez JetBrains, który działa na maszynie wirtualnej Javy (JVM), ale również jest kompatybilny z platformą Android. Kotlin cechuje się czystą i zwięzłą składnią oraz obsługą wielu paradygmatów programowania, takich jak obiektowy, funkcyjny i imperatywny.

10. Oto podstawowa składnia języka Rust:

1. Deklaracja funkcji:

fn function_name(parameter1: Type, parameter2: Type) -> ReturnType {
  // Ciało funkcji
}

2. Deklaracja zmiennej:

let variable_name: Type = value;

3. Instrukcje warunkowe:

if condition {
  // Kod wykonywany jeśli warunek jest spełniony
} else {
  // Kod wykonywany jeśli warunek nie jest spełniony
}

4. Pętle:

// Pętla for
for i in 0..5 {
  // Kod wykonywany w każdej iteracji
}

// Pętla while
let mut i = 0;
while i < 5 {
  // Kod wykonywany dopóki warunek jest spełniony
  i += 1;
}

5. Deklaracja struktury:

struct StructName {
  field1: Type1,
  field2: Type2,
  // ...
}

6. Metody dla struktury:

impl StructName {
  fn method_name(&self, parameter: Type) -> ReturnType {
    // Ciało metody
  }
}

7. Tablice:

let array_name: [Type; size] = [value1, value2, ...];

8. Wektory:

let mut vector_name = Vec::new();
vector_name.push(value1);
vector_name.push(value2);
// ...

9. Obsługa wyjątków:

Rust preferuje obsługę błędów za pomocą wyników zamiast mechanizmu wyjątków, używając np. typu Result.

fn function_that_might_fail() -> Result<(), ErrorType> {
  // Kod, który może zakończyć się błędem
  // Jeśli błąd wystąpi, zwróć Err(ErrorType)
  // W przeciwnym razie, zwróć Ok(())
}

To są podstawowe elementy składni języka Rust. Rust to język programowania stworzony przez Mozillę, który kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i wydajność, poprzez system typów, wypożyczanie (borrowing) i system zarządzania pamięcią bez użycia garbage collectora. Jest to język przeznaczony głównie do programowania systemów, gdzie bezpieczeństwo, wydajność i równoległość są kluczowymi aspektami.

crossmenu