COMING SOON

Podstawowa Znajomość Standardów Webservices REST

Kurs: Podstawowa Znajomość Standardów Webservices REST


Wstęp do Webservices REST

Webservices REST (Representational State Transfer) są popularnym modelem architektury oprogramowania, który umożliwia komunikację między klientami a serwerami poprzez protokół HTTP. W przeciwieństwie do innych protokołów, takich jak SOAP, REST opiera się na wykorzystaniu standardowych metod HTTP (takich jak GET, POST, PUT, DELETE) dla operacji na zasobach. W kursie tym zapoznamy się z podstawami Webservices REST.


Spis Treści:

 1. Wprowadzenie do Webservices REST
  • Czym są Webservices REST?
  • Architektura RESTful
  • Zalety i wady
 2. Podstawy Komunikacji REST
  • Zasoby i ich identyfikacja
  • Metody HTTP: GET, POST, PUT, DELETE
  • Reakcje serwera: Kody odpowiedzi HTTP
 3. Formaty Danych w Webservices REST
  • JSON (JavaScript Object Notation)
  • XML (eXtensible Markup Language)
 4. Bezpieczeństwo Webservices REST
  • Autentykacja i autoryzacja
  • Protokoły bezpieczeństwa: HTTPS, OAuth
 5. Narzędzia i Biblioteki
  • Narzędzia do testowania Webservices REST
  • Popularne biblioteki do obsługi REST w różnych językach programowania
 6. Praktyczne Przykłady
  • Tworzenie i konsumowanie prostego Webservice REST
  • Testowanie Webservice REST
 7. Zaawansowane Zagadnienia
  • HATEOAS (Hypertext As The Engine Of Application State)
  • Versioning API
  • Cache-Control
 8. Podsumowanie i Dalsze Kierunki
  • Przegląd podstawowych zagadnień
  • Sposoby dalszego rozwoju wiedzy o Webservices REST

1. Wprowadzenie do Webservices REST

Czym są Webservices REST?
Webservices REST (Representational State Transfer) to sposób projektowania architektury oprogramowania, który opiera się na wykorzystaniu protokołu HTTP do komunikacji między klientem a serwerem. W przeciwieństwie do innych modeli, takich jak SOAP, REST nie wymaga skomplikowanych procedur i jest oparty na standardowych operacjach HTTP.

Architektura RESTful
Architektura RESTful opiera się na kilku głównych założeniach, m.in.:

 • Zasoby (Resources): Dane w systemie są reprezentowane jako zasoby, które są identyfikowalne poprzez URI.
 • Jednolity interfejs (Uniform Interface): Interfejs komunikacyjny jest jednolity dla wszystkich zasobów, co ułatwia interakcję między klientem a serwerem.
 • Bezstanowość (Stateless): Każde żądanie od klienta do serwera musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia i przetworzenia tego żądania.
 • Samodzielność (Self-descriptiveness): Serwer powinien dostarczać wystarczających informacji dla klienta, aby zrozumieć i obsłużyć zasób.

Zalety i wady
Webservices REST oferują wiele zalet, takich jak prostota, elastyczność, skalowalność i zwięzłość komunikacji. Jednakże, mogą one być mniej wydajne w przypadku złożonych operacji, a także mogą wymagać dogłębnej znajomości protokołu HTTP.


Webservices REST (Representational State Transfer) to sposób projektowania architektury oprogramowania, który umożliwia komunikację między klientami a serwerami poprzez protokół HTTP. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli architektury aplikacji internetowych, szczególnie w kontekście tworzenia interfejsów API (Application Programming Interface).

Główne cechy Webservices REST obejmują:

 1. Zasoby (Resources): Dane w systemie są reprezentowane jako zasoby, które są identyfikowalne poprzez unikalne URI (Uniform Resource Identifier).
 2. Metody HTTP: Webservices REST wykorzystują standardowe metody HTTP, takie jak GET, POST, PUT, DELETE, aby wykonywać operacje na zasobach. Na przykład, pobieranie danych odbywa się za pomocą metody GET, dodawanie nowych danych za pomocą metody POST, aktualizacja danych za pomocą metody PUT, a usuwanie danych za pomocą metody DELETE.
 3. Bezstanowość (Statelessness): Każde żądanie od klienta do serwera zawiera wszystkie niezbędne informacje do zrozumienia i przetworzenia tego żądania. Serwer nie przechowuje stanu sesji klienta, co oznacza, że każde żądanie jest niezależne i niezależne od poprzednich żądań.
 4. Jednolity interfejs (Uniform Interface): Interfejs komunikacyjny jest jednolity dla wszystkich zasobów, co ułatwia interakcję między klientem a serwerem oraz ułatwia zrozumienie i rozwój systemu.
 5. Samodzielność (Self-descriptiveness): Serwer dostarcza wystarczających informacji dla klienta, aby zrozumieć i obsłużyć zasób. Na przykład, serwer może zwrócić dane w formacie JSON lub XML, a klient może zrozumieć te dane na podstawie informacji dostarczonych przez serwer.

Webservices REST są często stosowane w budowie aplikacji internetowych, serwisów internetowych oraz tworzeniu interfejsów API, ponieważ oferują prostotę, elastyczność i skalowalność komunikacji między komponentami systemu.

2. Podstawy Komunikacji REST

1. Zasoby i ich identyfikacja

Webservices REST opierają się na koncepcji zasobów, które są podstawowymi elementami, z którymi klient i serwer mogą komunikować się poprzez protokół HTTP. Zasoby to różnego rodzaju dane, takie jak użytkownicy, produkty, artykuły lub inne obiekty w systemie. Każdy zasób jest identyfikowany poprzez unikalny URI (Uniform Resource Identifier), który jednoznacznie określa jego lokalizację w sieci.

Przykłady zasobów i ich URI:

 • Użytkownik: https://example.com/users/123
 • Produkt: https://example.com/products/456
 • Komentarz: https://example.com/posts/789/comments/321

Identyfikacja zasobów za pomocą URI umożliwia klientom odwoływanie się do konkretnych danych w systemie za pomocą prostych żądań HTTP.

2. Metody HTTP: GET, POST, PUT, DELETE

Webservices REST wykorzystują standardowe metody HTTP do definiowania operacji na zasobach. Oto podstawowe metody HTTP używane w komunikacji z Webservices REST:

 • GET: Służy do pobierania danych z określonego zasobu. Jest to metoda tylko do odczytu i nie powinna modyfikować stanu zasobu.
 • POST: Służy do tworzenia nowego zasobu. Używana jest głównie do przesyłania danych z klienta do serwera w celu dodania nowego rekordu do systemu.
 • PUT: Służy do aktualizacji istniejącego zasobu. Wysyła pełne dane zasobu do serwera w celu jego zastąpienia lub aktualizacji.
 • DELETE: Służy do usuwania istniejącego zasobu. Po wykonaniu tej operacji zasób zostaje trwale usunięty z systemu.

Te metody są fundamentalne dla komunikacji z Webservices REST i pozwalają na wykonywanie różnych operacji na zasobach w sposób zgodny z architekturą RESTful.

3. Reakcje serwera: Kody odpowiedzi HTTP

Po wykonaniu żądania HTTP, serwer zwraca odpowiedź, która zawiera status operacji oraz opcjonalnie dane odpowiedzi. Status operacji jest określany za pomocą kodu odpowiedzi HTTP. Oto kilka przykładowych kodów odpowiedzi HTTP:

 • 200 OK: Żądanie zostało pomyślnie zrealizowane, a odpowiedź zawiera żądane dane.
 • 201 Created: Zasób został pomyślnie utworzony.
 • 204 No Content: Żądanie zostało pomyślnie zrealizowane, ale odpowiedź nie zawiera żadnych danych.
 • 400 Bad Request: Żądanie było niepoprawne lub niekompletne, np. brakujące wymagane parametry.
 • 404 Not Found: Zasób nie został odnaleziony pod podanym URI.
 • 500 Internal Server Error: Wystąpił błąd po stronie serwera podczas przetwarzania żądania.

Kody odpowiedzi HTTP pomagają klientowi zrozumieć, czy operacja zakończyła się powodzeniem, oraz w razie potrzeby zdiagnozować ewentualne problemy z komunikacją między klientem a serwerem.


3. Formaty Danych w Webservices REST

Webservices REST umożliwiają przesyłanie danych między klientem a serwerem w różnych formatach. Dwa najczęściej stosowane formaty danych to JSON (JavaScript Object Notation) i XML (eXtensible Markup Language). Oba te formaty mają swoje zalety i są szeroko stosowane w różnych kontekstach. Poniżej omówimy każdy z nich:

1. JSON (JavaScript Object Notation)

JSON jest lekkim, czytelnym dla człowieka formatem wymiany danych, który jest popularny w środowisku webowym. Jest to tekstowy format oparty na parach klucz-wartość, który jest łatwy do zrozumienia i przetwarzania zarówno przez ludzi, jak i komputery. Przykład danych w formacie JSON:

{
 "name": "John Doe",
 "age": 30,
 "email": "john@example.com",
 "address": {
  "street": "123 Main St",
  "city": "Anytown",
  "country": "USA"
 }
}

Zalety JSON:

 • Prostota i czytelność dla człowieka.
 • Łatwość przetwarzania w językach programowania, ponieważ jest on z natury strukturą danych w postaci obiektów.

2. XML (eXtensible Markup Language)

XML jest uniwersalnym formatem wymiany danych, który został zaprojektowany do przechowywania i przekazywania strukturalnych danych w sposób czytelny dla człowieka i maszyny. XML opiera się na tagach otwierających i zamykających, co umożliwia tworzenie hierarchicznych struktur danych. Przykład danych w formacie XML:

<person>
 <name>John Doe</name>
 <age>30</age>
 <email>john@example.com</email>
 <address>
  <street>123 Main St</street>
  <city>Anytown</city>
  <country>USA</country>
 </address>
</person>

Zalety XML:

 • Rozszerzalność i wszechstronność, co umożliwia definiowanie niestandardowych struktur danych za pomocą specjalnych schematów.
 • Obsługa wielu języków programowania i narzędzi.

Wybór między JSON a XML zależy od potrzeb konkretnej aplikacji oraz preferencji dewelopera. W przypadku Webservices REST, JSON jest często preferowanym formatem ze względu na swoją prostotę i lekkość, szczególnie w środowisku webowym. Jednak XML nadal jest używany w niektórych przypadkach, szczególnie tam, gdzie istnieją specjalne wymagania dotyczące struktury danych lub interoperacyjności z systemami, które preferują XML.

4. Bezpieczeństwo Webservices REST

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem architektury Webservices REST, ponieważ przesyłane są wrażliwe dane między klientem a serwerem przez publiczną sieć, taką jak internet. W celu ochrony tych danych i zapewnienia poufności, integralności oraz autentyczności, stosuje się różne mechanizmy bezpieczeństwa. Wśród najważniejszych są autentykacja i autoryzacja, a także odpowiednie protokoły bezpieczeństwa, takie jak HTTPS i OAuth.

1. Autentykacja i autoryzacja

 • Autentykacja: Proces weryfikacji tożsamości użytkownika lub klienta, który próbuje uzyskać dostęp do zasobów Webservices REST. Istnieją różne metody autentykacji, takie jak uwierzytelnianie na podstawie hasła, tokenów, kluczy API, certyfikatów SSL itp. Autentykacja może być przeprowadzana na poziomie aplikacji lub protokołu.
 • Autoryzacja: Proces kontrolowania dostępu użytkowników lub klientów do określonych zasobów Webservices REST po pomyślnym procesie autentykacji. Uprawnienia dostępu do zasobów są nadawane na podstawie ról, grup, poziomów dostępu itp. Autoryzacja zapewnia, że tylko uprawnione osoby lub aplikacje mają dostęp do chronionych zasobów.

2. Protokoły bezpieczeństwa: HTTPS, OAuth

 • HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): To rozszerzenie protokołu HTTP, które zapewnia bezpieczną komunikację między klientem a serwerem poprzez szyfrowanie danych za pomocą protokołu SSL/TLS. Użycie HTTPS zapewnia poufność, integralność i autentyczność przesyłanych danych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Webservices REST.
 • OAuth: Jest to otwarty standard autoryzacji, który umożliwia aplikacjom dostęp do zasobów użytkownika w sposób bezpieczny i bez konieczności udostępniania hasła. Zamiast tego, aplikacje otrzymują token dostępu, który pozwala na autoryzację dostępu do zasobów na podstawie zdefiniowanych uprawnień. OAuth jest powszechnie stosowany w przypadku usług internetowych, które wymagają autoryzacji zasobów, takich jak usługi społecznościowe, usługi pocztowe itp.

Wykorzystanie odpowiednich mechanizmów autentykacji, autoryzacji oraz protokołów bezpieczeństwa, takich jak HTTPS i OAuth, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa Webservices REST i ochrony wrażliwych danych przesyłanych między klientem a serwerem.

OAuth (Open Authorization) jest standardem protokołu autoryzacji, który umożliwia aplikacjom uzyskiwanie ograniczonego dostępu do zasobów użytkownika na zewnątrz serwisu, na przykład do zasobów udostępnionych na innej stronie internetowej lub usłudze. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy użytkownik chce udostępnić dane z jednej aplikacji (takiej jak media społecznościowe, usługi pocztowe, usługi przechowywania plików) innej aplikacji lub usłudze bez konieczności ujawniania swojego hasła.

Jak działa OAuth?

 1. Uzyskanie zgody użytkownika: Gdy aplikacja chce uzyskać dostęp do zasobów użytkownika zewnętrznego serwisu, kieruje użytkownika do strony logowania serwisu zewnętrznego, gdzie może on autoryzować żądanie dostępu.
 2. Wygenerowanie tokena dostępu: Po autoryzacji, serwis zewnętrzny generuje token dostępu, który jest przekazywany z powrotem do aplikacji klienckiej.
 3. Użycie tokena dostępu: Aplikacja kliencka może użyć otrzymanego tokena dostępu do uzyskania dostępu do określonych zasobów użytkownika na serwisie zewnętrznym, bez konieczności przechowywania lub przesyłania hasła użytkownika.

Przykłady zastosowań OAuth:

 1. Logowanie przez Facebooka/Google: Wiele aplikacji internetowych umożliwia logowanie przy użyciu konta Facebooka, Google lub innej platformy społecznościowej za pomocą OAuth. Aplikacja prosi użytkownika o autoryzację dostępu do jego danych na platformie społecznościowej, a następnie używa tokena dostępu do uzyskania dostępu do określonych informacji o użytkowniku.
 2. Dostęp do usługi Google Drive: Aplikacja chce uzyskać dostęp do plików użytkownika przechowywanych w usłudze Google Drive. Po autoryzacji użytkownika, aplikacja otrzymuje token dostępu, który może być używany do pobierania, przesyłania lub zarządzania plikami użytkownika w usłudze Google Drive.
 3. Uzyskiwanie dostępu do API Twittera: Aplikacja chce publikować tweety w imieniu użytkownika. Po autoryzacji użytkownika, aplikacja otrzymuje token dostępu, który może być używany do wysyłania tweety z konta użytkownika.

OAuth jest powszechnie stosowany w środowisku internetowym do zapewnienia bezpiecznego dostępu do zasobów użytkownika przez różne aplikacje i usługi, minimalizując ryzyko ujawnienia hasła użytkownika oraz zwiększając kontrolę nad dostępem do danych.

5. Narzędzia i Biblioteki

Narzędzia do testowania Webservices REST

 1. Postman: Postman to popularne narzędzie do testowania Webservices REST, które umożliwia użytkownikom wysyłanie zapytań HTTP, testowanie interfejsów API, zarządzanie kolekcjami żądań oraz automatyzację testów. Posiada intuicyjny interfejs graficzny, który ułatwia tworzenie, edytowanie i wysyłanie żądań HTTP oraz analizowanie odpowiedzi.
 2. Insomnia: Insomnia jest innym narzędziem do testowania Webservices REST, które oferuje podobne funkcjonalności do Postmana. Pozwala użytkownikom wysyłać zapytania HTTP, przeglądać odpowiedzi, zarządzać kolekcjami żądań oraz tworzyć i uruchamiać testy automatyczne. Jest łatwy w użyciu i dostępny na wielu platformach.
 3. Swagger UI: Swagger UI to narzędzie do generowania interfejsów użytkownika dla Webservices REST na podstawie specyfikacji Swagger lub OpenAPI. Umożliwia użytkownikom przeglądanie, testowanie i eksplorowanie dostępnych zasobów API za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika, co ułatwia zrozumienie i korzystanie z API.

Popularne biblioteki do obsługi REST w różnych językach programowania

 1. JavaScript/Node.js:
  • Axios: Jest to popularna biblioteka do wykonywania żądań HTTP w środowisku Node.js oraz w przeglądarce. Zapewnia prosty interfejs do wysyłania żądań HTTP oraz obsługuje promisy, co ułatwia zarządzanie asynchronicznymi operacjami.
  • fetch: Jest to standardowy interfejs API do wykonywania żądań HTTP dostępny w przeglądarkach oraz w środowisku Node.js poprzez biblioteki dodatkowe, takie jak node-fetch.
 2. Python:
  • Requests: Jest to popularna biblioteka do wykonywania żądań HTTP w języku Python. Zapewnia prosty i intuicyjny interfejs do wysyłania żądań HTTP oraz obsługuje sesje, ciasteczka, nagłówki oraz inne aspekty komunikacji HTTP.
  • http.client: Jest to moduł biblioteki standardowej Pythona do obsługi komunikacji HTTP. Zapewnia niskopoziomowy interfejs do wysyłania żądań HTTP i odbierania odpowiedzi.
 3. Java:
  • Spring RestTemplate: Jest to część frameworka Spring, która zapewnia prosty interfejs do wykonywania żądań HTTP w aplikacjach opartych na Javie. Obsługuje różne metody HTTP, parametry, nagłówki oraz przekształcanie odpowiedzi do obiektów Java.
  • OkHttp: Jest to lekka i wydajna biblioteka HTTP dla Androida oraz Javy, która oferuje prosty interfejs do wykonywania żądań HTTP i obsługuje asynchroniczne operacje.
 4. Ruby:
  • HTTParty: Jest to popularna biblioteka HTTP dla języka Ruby, która zapewnia prosty interfejs do wykonywania żądań HTTP. Obsługuje różne metody HTTP, nagłówki oraz formaty danych, takie jak JSON i XML.
  • RestClient: Jest to inna popularna biblioteka HTTP dla języka Ruby, która oferuje prosty interfejs do wykonywania żądań HTTP oraz obsługuje wiele funkcji, takich jak uwierzytelnianie, obsługa błędów i ciasteczek.

Wybór biblioteki do obsługi Webservices REST zależy od preferencji języka programowania oraz potrzeb konkretnego projektu. Każda z wymienionych bibliotek oferuje różne funkcje i interfejsy, które mogą być odpowiednie dla określonych zastosowań i wymagań.

Webservices REST (Representational State Transfer) są powszechnie stosowane w PHP do tworzenia interfejsów API (Application Programming Interface) oraz do komunikacji między różnymi aplikacjami internetowymi. PHP, jako popularny język programowania serwerowej strony internetowej, oferuje wiele narzędzi i frameworków do obsługi Webservices REST. Oto kilka przykładów sposobów, w jakie PHP może być używane w kontekście Webservices REST:

 1. Napisanie Webservice REST od podstaw: W PHP można łatwo napisać Webservice REST od podstaw, wykorzystując wbudowane funkcje języka do obsługi żądań HTTP oraz do generowania odpowiedzi w formacie JSON lub XML. Przykładowy kod PHP do obsługi prostej usługi REST może wyglądać tak:
<?php
header('Content-Type: application/json');

// Przykładowa metoda GET dla zasobu "users"
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
  // Pobierz listę użytkowników z bazy danych
  $users = array(
    array('id' => 1, 'name' => 'John Doe'),
    array('id' => 2, 'name' => 'Jane Smith')
  );

  // Zwróć dane w formacie JSON
  echo json_encode($users);
}
?>
 1. Wykorzystanie frameworków PHP: Istnieje wiele frameworków PHP, które ułatwiają tworzenie Webservices REST poprzez zapewnienie struktury aplikacji oraz zestawu narzędzi do obsługi żądań HTTP, routingu, uwierzytelniania, walidacji danych itp. Kilka popularnych frameworków PHP do tworzenia Webservices REST to:
 • Laravel: Laravel to jeden z najbardziej popularnych frameworków PHP, który oferuje wbudowane wsparcie dla tworzenia Webservices REST poprzez wykorzystanie modułów takich jak Laravel Passport (do uwierzytelniania OAuth) oraz Laravel Sanctum.
 • Symfony: Symfony to kolejny popularny framework PHP, który zapewnia narzędzia do tworzenia Webservices REST poprzez wykorzystanie komponentów takich jak Symfony HTTP Foundation oraz Symfony Routing.
 1. Integracja z istniejącymi Webservices REST: PHP może być również używane do integracji z istniejącymi Webservices REST poprzez wykorzystanie wbudowanych funkcji języka do wysyłania żądań HTTP oraz do przetwarzania odpowiedzi. Na przykład, można użyć funkcji file_get_contents() lub rozszerzenia cURL do wysyłania żądań HTTP do zewnętrznego API i przetwarzania odpowiedzi.

Wniosek: PHP jest elastycznym językiem programowania, który można efektywnie wykorzystać do tworzenia, obsługi i integracji Webservices REST. Dzięki szerokiej gamie narzędzi i frameworków dostępnych w PHP, programiści mają dużą swobodę w projektowaniu i implementacji interfejsów API opartych na REST.

Webservices REST (Representational State Transfer) są powszechnie stosowane w Pythonie do tworzenia interfejsów API (Application Programming Interface) oraz do komunikacji między różnymi aplikacjami internetowymi. Python, jako popularny język programowania, oferuje wiele narzędzi i frameworków do obsługi Webservices REST. Oto kilka przykładów sposobów, w jakie Python może być używany w kontekście Webservices REST:

 1. Biblioteki Flask i Django: Flask i Django to dwa popularne frameworki webowe w Pythonie, które zapewniają wbudowane funkcje do tworzenia Webservices REST.
  • Flask: Jest to lekki framework webowy, który oferuje prosty sposób na tworzenie Webservices REST. Za pomocą rozszerzenia Flask-RESTful, można łatwo definiować zasoby API, obsługiwać różne metody HTTP oraz serializować dane w formatach JSON lub XML.
  • Django: Jest to kompleksowy framework webowy, który również zapewnia wsparcie dla tworzenia Webservices REST. Za pomocą wbudowanego modułu Django Rest Framework, można definiować widoki API, obsługiwać autentykację, serializować dane oraz zarządzać dokumentacją API.
 2. Biblioteki HTTP w Pythonie: Python oferuje wiele bibliotek do obsługi komunikacji HTTP, które można wykorzystać do tworzenia klientów lub serwerów Webservices REST.
  • Requests: Jest to popularna biblioteka do wykonywania żądań HTTP w Pythonie. Zapewnia prosty i intuicyjny interfejs do wysyłania żądań HTTP oraz obsługuje autentykację, nagłówki, ciasteczka itp.
  • http.client: Jest to moduł biblioteki standardowej Pythona do obsługi komunikacji HTTP. Zapewnia niskopoziomowy interfejs do wysyłania żądań HTTP i odbierania odpowiedzi.
 3. Integracja z istniejącymi Webservices REST: Python może być również używany do integracji z istniejącymi Webservices REST poprzez wykorzystanie bibliotek do obsługi komunikacji HTTP oraz przetwarzania danych.
  • urllib/urllib2: Są to moduły biblioteki standardowej Pythona do obsługi komunikacji HTTP. Mogą być używane do wysyłania żądań HTTP do zewnętrznych API i przetwarzania odpowiedzi.
  • requests: Jak wspomniano wcześniej, biblioteka requests jest popularnym narzędziem do komunikacji HTTP w Pythonie i może być wykorzystana do integracji z Webservices REST.

Wniosek: Python jest wszechstronnym językiem programowania, który można efektywnie wykorzystać do tworzenia, obsługi i integracji Webservices REST. Dzięki bogatej ofercie frameworków webowych oraz bibliotek do obsługi komunikacji HTTP, programiści mają dużą swobodę w projektowaniu i implementacji interfejsów API opartych na REST.

6. Praktyczne Przykłady

Praktyczne Przykłady

Tworzenie i konsumowanie prostego Webservice REST

W tym przykładzie użyjemy frameworku Flask do stworzenia prostego Webservice REST w Pythonie, który będzie udostępniał zasób "Hello, World!" oraz pozwoli na pobieranie i dodawanie nowych użytkowników.

 1. Tworzenie Webservice REST (w Pythonie z użyciem Flask):
from flask import Flask, jsonify, request

app = Flask(__name__)

users = []

@app.route('/hello', methods=['GET'])
def hello_world():
  return jsonify(message='Hello, World!')

@app.route('/users', methods=['GET', 'POST'])
def manage_users():
  if request.method == 'GET':
    return jsonify(users)
  elif request.method == 'POST':
    user_data = request.json
    users.append(user_data)
    return jsonify(message='User added successfully'), 201

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)
 1. Konsumowanie Webservice REST (w Pythonie z użyciem biblioteki requests):
import requests

# Pobieranie zasobu "Hello, World!"
response = requests.get('http://localhost:5000/hello')
print(response.json()) # Wyświetlenie odpowiedzi

# Dodawanie nowego użytkownika
new_user = {'name': 'John', 'age': 30}
response = requests.post('http://localhost:5000/users', json=new_user)
print(response.json()) # Wyświetlenie odpowiedzi

# Pobieranie listy użytkowników
response = requests.get('http://localhost:5000/users')
print(response.json()) # Wyświetlenie odpowiedzi

Testowanie Webservice REST

Wcześniejsze przykłady używają prostej biblioteki Pythona, requests, aby testować Webservice REST. Jednak istnieją również specjalne narzędzia do testowania Webservices REST, takie jak Postman lub Insomnia, które oferują bardziej zaawansowane funkcje testowania, takie jak tworzenie kolekcji testów, środowisk, asercji, oraz automatyzacja testów.

Przykładowy test w Postmanie:

 1. Testowanie zasobu "Hello, World!":
 • Utwórz nowe żądanie GET dla adresu http://localhost:5000/hello.
 • Wyślij żądanie.
 • Sprawdź, czy odpowiedź zawiera oczekiwane dane.
 1. Testowanie dodawania nowego użytkownika:
 • Utwórz nowe żądanie POST dla adresu http://localhost:5000/users.
 • Ustaw dane użytkownika jako ciało żądania (w formacie JSON).
 • Wyślij żądanie.
 • Sprawdź, czy odpowiedź zawiera oczekiwaną wiadomość potwierdzającą dodanie użytkownika.
 1. Testowanie pobierania listy użytkowników:
 • Utwórz nowe żądanie GET dla adresu http://localhost:5000/users.
 • Wyślij żądanie.
 • Sprawdź, czy odpowiedź zawiera listę użytkowników.

Przy użyciu takich narzędzi do testowania Webservices REST, można łatwo automatyzować testy, monitorować zachowanie API oraz weryfikować poprawność odpowiedzi. Jest to szczególnie przydatne w przypadku bardziej skomplikowanych Webservices REST, które posiadają wiele zasobów i złożone operacje.

7. Zaawansowane Zagadnienia

1. HATEOAS (Hypertext As The Engine Of Application State)

HATEOAS to zasada architektoniczna Webservices REST, która zachęca do tworzenia interfejsów API, w których klient może poruszać się po zasobach poprzez dynamicznie generowane hiperłącza zawarte w odpowiedziach serwera. W praktyce oznacza to, że klient może odkrywać i wykonywać akcje na zasobach, korzystając tylko z informacji dostarczonych przez serwer. Dzięki temu architektura API staje się bardziej elastyczna i niezależna od zmian na serwerze.

Przykład:
Jeśli klient otrzyma odpowiedź na żądanie pobrania danych użytkownika, HATEOAS umożliwi dołączenie do odpowiedzi hiperłącza pozwalającego na edycję tego użytkownika, usuwanie go lub pobranie jego powiązanych zasobów.

2. Versioning API

Wersjonowanie API to proces zarządzania zmianami w interfejsie API poprzez kontrolę wersji. Jest to ważne zagadnienie w kontekście utrzymania kompatybilności wstecznej i umożliwienia rozwoju aplikacji bez wpływu na klientów istniejących usług.

Typy wersjonowania API:

 • URI Versioning: Wersjonowanie poprzez uwzględnienie numeru wersji w URI, np. /api/v1/users.
 • Query Parameter Versioning: Wersjonowanie poprzez uwzględnienie numeru wersji jako parametru zapytania, np. /api/users?version=1.
 • Header Versioning: Wersjonowanie poprzez uwzględnienie numeru wersji w nagłówku zapytania, np. Accept: application/vnd.company.app-v1+json.

Wersjonowanie API pozwala na płynne wprowadzanie zmian w interfejsie API, minimalizując zakłócenia dla klientów i zapewniając stabilność interfejsu.

3. Cache-Control

Cache-Control to nagłówek HTTP, który umożliwia kontrolę mechanizmów cache'owania w przeglądarce klienta lub pośrednich serwerach proxy. Pozwala to na zoptymalizowanie wydajności oraz zmniejszenie obciążenia serwera poprzez przechowywanie lokalnych kopii zasobów na klientach.

Przykładowe dyrektywy Cache-Control:

 • public: Pozwala na przechowywanie kopii zasobu w cache'u zarówno na klientach, jak i serwerach pośrednich.
 • private: Pozwala na przechowywanie kopii zasobu tylko na klientach.
 • max-age: Określa maksymalny czas (w sekundach), przez który zasób może być przechowywany w cache'u.
 • no-cache: Wymusza sprawdzenie zasobu w cache'u przed jego użyciem, ale pozwala na jego przechowywanie.
 • no-store: Zabrania przechowywania zasobu w cache'u.

Ustawienia Cache-Control są ważnym elementem optymalizacji wydajności Webservices REST, pozwalając na zrównoleglone pobieranie zasobów przez klientów oraz zmniejszenie obciążenia serwera. Jednocześnie kontrolują one świeżość danych i zapobiegają wyświetlaniu przestarzałych informacji.

8. Podsumowanie

W ramach tego przewodnika omówiliśmy podstawowe zagadnienia związane z Webservices REST. Zacząwszy od definicji Webservices REST, przez metody HTTP, formaty danych, bezpieczeństwo, narzędzia i biblioteki, aż do zaawansowanych zagadnień takich jak HATEOAS, wersjonowanie API i Cache-Control. Webservices REST są powszechnie stosowane w dzisiejszych aplikacjach internetowych do tworzenia elastycznych, skalowalnych i łatwych do konsumowania interfejsów API.

Sposoby dalszego rozwoju wiedzy o Webservices REST

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat Webservices REST, możesz rozważyć następujące kroki:

 1. Praktyka i eksperymentowanie: Najlepszym sposobem na nauczenie się więcej o Webservices REST jest eksperymentowanie z nimi. Próbuj tworzyć własne Webservices REST, testować je, integrować je z innymi aplikacjami i eksplorować różne aspekty architektury REST.
 2. Czytanie dokumentacji: Dokumentacja frameworków, bibliotek, narzędzi oraz protokołów związanych z Webservices REST może dostarczyć głębszego zrozumienia tego tematu. Przeczytaj dokumentację takich narzędzi jak Flask, Django, Postman, czy Spring RestTemplate.
 3. Uczestnictwo w kursach online lub szkoleniach: Istnieje wiele kursów online, szkoleń i materiałów edukacyjnych, które skupiają się na Webservices REST. Możesz znaleźć kursy na platformach takich jak Coursera, Udemy czy edX.
 4. Czytanie książek i artykułów: Istnieje wiele książek i artykułów poświęconych Webservices REST, które mogą dostarczyć dogłębnej wiedzy na ten temat. Poszukaj publikacji, które skupiają się na aspektach technicznych, projektowych i praktycznych związanych z Webservices REST.
 5. Udział w społecznościach online: Społeczności deweloperów online, takie jak Stack Overflow, Reddit czy forum dyskusyjne, mogą być źródłem cennych wskazówek, porad oraz rozwiązań problemów związanych z Webservices REST. Uczestnictwo w takich społecznościach pozwoli ci na wymianę doświadczeń i naukę od innych profesjonalistów w dziedzinie.

Oto prosty przykład skryptu w PHP, który działa jako serwer REST API, udostępniający jedno proste API do dodawania i pobierania danych o produktach. W tym przykładzie użyjemy metody GET do pobierania danych o produktach oraz metody POST do dodawania nowych produktów.

<?php
// Pobranie danych z żądania
$request_method = $_SERVER["REQUEST_METHOD"];

// Dane o produkcie (tutaj zakładamy, że dane są przechowywane lokalnie w formie tablicy)
$products = array(
  array("id" => 1, "name" => "Product 1", "price" => 10),
  array("id" => 2, "name" => "Product 2", "price" => 20),
  array("id" => 3, "name" => "Product 3", "price" => 30)
);

// Obsługa zapytań GET
if ($request_method == 'GET') {
  // Pobranie danych o wszystkich produktach
  $response = $products;
  echo json_encode($response);
}

// Obsługa zapytań POST
if ($request_method == 'POST') {
  // Odczytanie danych przesłanych w formacie JSON
  $data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

  // Dodanie nowego produktu
  $new_product = array(
    "id" => count($products) + 1,
    "name" => $data['name'],
    "price" => $data['price']
  );
  $products[] = $new_product;

  // Zwrócenie potwierdzenia dodania produktu
  echo json_encode(array("message" => "Product added successfully"));
}
?>

Ten skrypt obsługuje następujące operacje:

 1. Metoda GET: Gdy wykonasz żądanie GET na tym skrypcie, zwróci ono dane o wszystkich produktach w formacie JSON.
 2. Metoda POST: Gdy wykonasz żądanie POST z danymi produktu w formacie JSON, skrypt doda nowy produkt do tablicy produktów i zwróci potwierdzenie dodania produktu.

Możesz przetestować ten skrypt, wykonując żądania GET i POST za pomocą narzędzi do testowania API, takich jak Postman lub używając odpowiednich funkcji w innych aplikacjach klienckich. Upewnij się, że skrypt jest uruchomiony na serwerze obsługującym PHP.

Dodanie obsługi URI (Uniform Resource Identifier) pozwoli nam lepiej zorganizować nasze REST API. W poniższym przykładzie dodamy obsługę dwóch URI:

 1. /products: Zwróci listę wszystkich produktów (metoda GET) lub doda nowy produkt (metoda POST).
 2. /products/{id}: Zwróci szczegóły produktu o określonym identyfikatorze (metoda GET).
<?php
// Pobranie danych z żądania
$request_method = $_SERVER["REQUEST_METHOD"];

// Dane o produkcie (tutaj zakładamy, że dane są przechowywane lokalnie w formie tablicy)
$products = array(
  array("id" => 1, "name" => "Product 1", "price" => 10),
  array("id" => 2, "name" => "Product 2", "price" => 20),
  array("id" => 3, "name" => "Product 3", "price" => 30)
);

// Rozdzielenie ścieżki URI na części
$request_uri = explode('/', trim($_SERVER['REQUEST_URI'], '/'));
$resource = $request_uri[0];
$resource_id = isset($request_uri[1]) ? $request_uri[1] : null;

// Obsługa zapytań GET
if ($request_method == 'GET' && $resource == 'products') {
  // Pobranie danych o wszystkich produktach
  if ($resource_id === null) {
    $response = $products;
    echo json_encode($response);
  } 
  // Pobranie danych o produkcie o określonym identyfikatorze
  else {
    $product = array_filter($products, function ($item) use ($resource_id) {
      return $item['id'] == $resource_id;
    });
    echo json_encode(reset($product));
  }
}

// Obsługa zapytań POST
if ($request_method == 'POST' && $resource == 'products') {
  // Odczytanie danych przesłanych w formacie JSON
  $data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

  // Dodanie nowego produktu
  $new_product = array(
    "id" => count($products) + 1,
    "name" => $data['name'],
    "price" => $data['price']
  );
  $products[] = $new_product;

  // Zwrócenie potwierdzenia dodania produktu
  echo json_encode(array("message" => "Product added successfully"));
}
?>

W tym ulepszonym skrypcie, jeśli żądanie zawiera URI /products, skrypt rozpoznaje, czy jest to zapytanie GET dla wszystkich produktów, zapytanie GET dla konkretnego produktu (jeśli dodano identyfikator po /products/), lub zapytanie POST dla dodania nowego produktu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy bardziej elastycznie zarządzać zasobami naszego API i lepiej je zorganizować.

Aby wykonać żądanie POST i dodać nowy produkt za pomocą tego skryptu, możesz użyć narzędzi do testowania API, takich jak Postman, Insomnia lub również możesz napisać odpowiedni kod w innym języku programowania, na przykład w Pythonie.

Poniżej przedstawiamy przykład wykonania żądania POST za pomocą narzędzia Postman:

 1. Otwórz aplikację Postman.
 2. Utwórz nowe żądanie i wybierz metodę POST.
 3. W polu adresu URL wpisz adres, pod którym uruchomiony jest twój skrypt PHP obsługujący REST API. Na przykład: http://localhost/your_script.php/products.
 4. Wybierz zakładkę "Body" i zaznacz opcję "raw".
 5. Wybierz format danych na "JSON" i wprowadź dane nowego produktu w formacie JSON. Na przykład:
{
  "name": "New Product",
  "price": 50
}
 1. Kliknij przycisk "Send" (Wyślij), aby wysłać żądanie POST do serwera.

Jeśli żądanie zostanie pomyślnie wysłane, otrzymasz odpowiedź z potwierdzeniem dodania nowego produktu w formacie JSON.

Możesz również napisać odpowiedni kod w Pythonie (lub innym języku programowania) używając biblioteki requests do wykonania żądania POST. Przykładowy kod w Pythonie wyglądałby mniej więcej tak:

import requests

url = 'http://localhost/your_script.php/products'
data = {
  "name": "New Product",
  "price": 50
}
response = requests.post(url, json=data)
print(response.json())

Upewnij się, że zmienisz adres URL na właściwy adres, pod którym uruchomiony jest twój skrypt PHP.

Aby zabezpieczyć skrypt przed atakami hakerskimi, należy wdrożyć kilka praktyk bezpieczeństwa. Oto kilka podstawowych środków ostrożności, które można zastosować:

 1. Walidacja danych wejściowych: Upewnij się, że wszelkie dane przesyłane do skryptu są poprawnie zweryfikowane i walidowane. Nie ufaj danym wejściowym przesłanym przez użytkownika i zawsze sprawdzaj, czy są one zgodne z oczekiwanymi formatami i ograniczeniami.
 2. Unikaj SQL Injection: Jeśli tworzysz zapytania do bazy danych, zawsze korzystaj z parametryzowanych zapytań lub zapytań przygotowanych, aby uniknąć ataków typu SQL Injection.
 3. Ogranicz dostęp do plików: Upewnij się, że pliki zawierające skrypt są odpowiednio chronione. Ogranicz dostęp do plików tylko do tych, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ustaw odpowiednie uprawnienia dostępu (chmod) i zabezpiecz pliki konfiguracyjne.
 4. Filtrowanie i uciekanie danych: Zastosuj filtrowanie i uciekanie danych przy wyjściu, aby uniknąć ataków typu Cross-Site Scripting (XSS). Filtrowanie pozwala na usuwanie potencjalnie niebezpiecznych danych, a uciekanie pozwala na zabezpieczenie danych przed interpretacją jako kod HTML lub JavaScript.
 5. Ustaw nagłówki bezpieczeństwa: Ustaw nagłówki HTTP, takie jak Content Security Policy (CSP), X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, oraz X-XSS-Protection, aby zabezpieczyć aplikację przed różnymi rodzajami ataków.
 6. Ogranicz dostęp do zasobów: Jeśli nie ma potrzeby, aby skrypt był publicznie dostępny, ogranicz jego dostęp tylko do upoważnionych użytkowników lub adresów IP.
 7. Regularne aktualizacje: Upewnij się, że skrypt i wszelkie zależne biblioteki są regularnie aktualizowane, aby uniknąć wykorzystania luk w zabezpieczeniach.
 8. Logowanie i monitorowanie: Ustaw logowanie zdarzeń i monitorowanie aplikacji, aby śledzić aktywność oraz wykrywać nieprawidłowości i próby ataków.
 9. Zastosuj uwierzytelnianie i autoryzację: Jeśli to konieczne, wymagaj uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników przed udostępnieniem dostępu do zasobów.
 10. Regularne audyty bezpieczeństwa: Regularnie przeprowadzaj audyty bezpieczeństwa, aby ocenić poziom bezpieczeństwa aplikacji i zidentyfikować potencjalne zagrożenia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo aplikacji internetowej to proces ciągły, dlatego należy stale monitorować, aktualizować i doskonalić zabezpieczenia, aby chronić się przed atakami hakerskimi.

REST (Representational State Transfer) to architektura stosowana do tworzenia interfejsów API, która opiera się na zasadach, takich jak bezstanowość, zasoby, metody HTTP i reprezentacje zasobów. REST nie jest bezpośrednio powiązany z bazami danych SQL (Structured Query Language), ale może być używany w połączeniu z nimi w celu tworzenia aplikacji internetowych.

Poniżej przedstawiam kilka sposobów, w jaki REST i SQL mogą współpracować:

 1. Dostęp do danych: Interfejsy REST mogą być używane do udostępniania dostępu do danych przechowywanych w bazach danych SQL. Przykładowo, aplikacja internetowa może używać interfejsu REST do pobierania, dodawania, aktualizowania i usuwania danych z bazy danych za pomocą zapytań SQL.
 2. ORM (Object-Relational Mapping): ORM to technika mapowania obiektowo-relacyjna, która umożliwia odwzorowanie obiektów w aplikacji na struktury danych w bazie danych SQL. REST API może komunikować się z bazą danych poprzez ORM, co umożliwia obsługę operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) na obiektach za pomocą interfejsu REST, a z kolei ORM przekształca te operacje na zapytania SQL.
 3. Przetwarzanie danych: REST API może odbierać żądania od klientów, przetwarzać je i wykonywać odpowiednie operacje na danych przechowywanych w bazie danych SQL. Na przykład, interfejs REST może obsługiwać żądania filtrowania, sortowania i grupowania danych, a następnie przetwarzać je w odpowiednie zapytania SQL.
 4. Zabezpieczenia: Interfejsy REST mogą implementować mechanizmy zabezpieczeń, takie jak uwierzytelnianie i autoryzacja, w celu ochrony danych przechowywanych w bazie danych SQL. Na przykład, REST API może wymagać uwierzytelniania użytkownika przed umożliwieniem dostępu do określonych zasobów.
 5. Wyjątki i błędy: Interfejs REST może obsługiwać wyjątki i błędy, które mogą wystąpić podczas przetwarzania danych w bazie danych SQL. Na przykład, REST API może zwracać odpowiednie kody statusu HTTP i komunikaty błędów w przypadku niepowodzenia zapytań SQL.

W skrócie, REST i SQL mogą współpracować w celu umożliwienia dostępu, przetwarzania i zarządzania danymi przechowywanymi w bazach danych SQL za pośrednictwem interfejsów API. Ich integracja może być kluczowym elementem w tworzeniu wydajnych i skalowalnych aplikacji internetowych.

Zacznijmy od napisania prostego skryptu w PHP, który będzie łączył się z bazą danych MySQL i wyświetlał dane z tabeli. Następnie dodamy REST API do tego skryptu, aby umożliwić dostęp do tych danych za pomocą interfejsu API.

Skrypt PHP do połączenia z bazą danych MySQL i wyświetlania danych:

<?php
// Połączenie z bazą danych
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$database = "my_database";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database);

// Sprawdzenie połączenia
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Zapytanie SQL
$sql = "SELECT * FROM my_table";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
  // Wyświetlanie danych
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "ID: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["name"]. " - Email: " . $row["email"]. "<br>";
  }
} else {
  echo "0 results";
}

$conn->close();
?>

Ten skrypt łączy się z bazą danych MySQL, wykonuje zapytanie SQL w celu pobrania danych z tabeli my_table, a następnie wyświetla te dane na stronie.

Dodanie REST API do skryptu:

Teraz dodamy obsługę REST API do tego skryptu, aby umożliwić dostęp do danych za pomocą interfejsu API. Użyjemy tutaj metody GET, która będzie zwracać dane w formacie JSON.

<?php
// Połączenie z bazą danych
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$database = "my_database";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database);

// Sprawdzenie połączenia
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// Obsługa żądania GET
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
  // Zapytanie SQL
  $sql = "SELECT * FROM my_table";
  $result = $conn->query($sql);

  $data = array();
  if ($result->num_rows > 0) {
    // Przetwarzanie wyników zapytania
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
      $data[] = $row;
    }
  }

  // Zwracanie danych w formacie JSON
  header('Content-Type: application/json');
  echo json_encode($data);
}

$conn->close();
?>

Teraz, gdy wyślesz żądanie GET do tego skryptu, otrzymasz dane w formacie JSON, które można łatwo konsumować za pomocą aplikacji klienckich lub innych usług internetowych. Upewnij się, że dostęp do tego skryptu jest odpowiednio zabezpieczony, szczególnie jeśli udostępniasz dane z bazy danych publicznie.

Oto przykładowa wtyczka do WordPress, która pobiera dane z Facebook API i wyświetla posty z wybranej publicznej grupy Facebooka:

<?php
/*
Plugin Name: Facebook Group Posts
Description: A WordPress plugin to display posts from a public Facebook group.
Version: 1.0
Author: Your Name
*/

// Dodajemy shortcode [fb_group_posts]
add_shortcode('fb_group_posts', 'display_fb_group_posts');

// Funkcja do wyświetlania postów z grupy Facebooka
function display_fb_group_posts() {
  // Ustawienia
  $group_id = 'YOUR_GROUP_ID'; // ID publicznej grupy Facebooka
  $access_token = 'YOUR_ACCESS_TOKEN'; // Twój token dostępu do Facebook API
  $limit = 5; // Limit wyświetlanych postów

  // Pobierz dane z Facebooka
  $api_url = "https://graph.facebook.com/v12.0/$group_id/feed?access_token=$access_token&limit=$limit";
  $response = wp_remote_get($api_url);

  // Sprawdź, czy otrzymano odpowiedź
  if (is_wp_error($response)) {
    return 'Error fetching data from Facebook.';
  }

  // Przetwarzanie odpowiedzi
  $body = wp_remote_retrieve_body($response);
  $data = json_decode($body, true);

  // Sprawdź, czy dane są poprawne
  if (empty($data) || !isset($data['data'])) {
    return 'No posts found.';
  }

  // Generowanie wyjścia HTML
  $output = '<div class="fb-group-posts">';
  foreach ($data['data'] as $post) {
    $output .= '<div class="fb-post">';
    $output .= '<p>' . $post['message'] . '</p>'; // Treść postu
    $output .= '<p>Posted by: ' . $post['from']['name'] . '</p>'; // Autor postu
    $output .= '</div>';
  }
  $output .= '</div>';

  return $output;
}

Upewnij się, że zastąpisz 'YOUR_GROUP_ID' oraz 'YOUR_ACCESS_TOKEN' odpowiednimi wartościami. 'YOUR_GROUP_ID' to ID publicznej grupy Facebooka, z której chcesz wyświetlać posty, a 'YOUR_ACCESS_TOKEN' to token dostępu do Facebook API. Możesz wygenerować token dostępu w panelu deweloperskim Facebooka.

Aby użyć tej wtyczki, wstaw shortcode [fb_group_posts] w treści strony lub wpisu WordPressa, gdzie chcesz wyświetlić posty z grupy Facebooka. Wtyczka ta pobierze i wyświetli ostatnie posty z grupy zdefiniowanej w ustawieniach.

crossmenu