COMING SOON

Metody rozwiązywania problemów w biznesie

Istnieje wiele naukowych metod rozwiązywania problemów, które zostały opracowane przez psychologów, naukowców społecznych i innych badaczy. Oto kilka powszechnie stosowanych metod:

 1. Metoda naukowego podejścia do problemu: Polega na zbieraniu danych, formułowaniu hipotez, testowaniu tych hipotez za pomocą eksperymentów, analizowaniu wyników i wyciąganiu wniosków. To podejście pozwala na systematyczne podejście do rozwiązywania problemów, oparte na dowodach i badaniach.
 2. Metoda 5 dlaczego: Ta metoda polega na zadawaniu pytania "dlaczego" pięć razy, aby zrozumieć źródło problemu. Pozwala to na głębsze zrozumienie problemu i identyfikację jego prawdziwych przyczyn, co ułatwia opracowanie skuteczniejszych rozwiązań.
 3. Analiza SWOT: Metoda ta polega na identyfikacji mocnych stron (Strengths), słabych stron (Weaknesses), szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats) związanych z problemem. Pomaga to w identyfikacji obszarów do poprawy oraz potencjalnych możliwości do wykorzystania.
 4. Metoda KANBAN: Jest to metoda zarządzania przepływem pracy, która pozwala na wizualizację procesu pracy i identyfikację potencjalnych problemów oraz opóźnień. Pozwala to na szybką reakcję i dostosowanie działań w celu rozwiązania problemów w trakcie ich pojawiania się.
 5. Technika 6 kapeluszy Edwarda de Bono: Polega na analizie problemu z różnych perspektyw, reprezentowanych przez metaforyczne "kapelusze" o różnych kolorach. Każdy kolor reprezentuje inną perspektywę, taką jak emocje, logiczne myślenie, kreatywność itp. Pozwala to na holistyczne podejście do problemu i uwzględnienie różnych czynników.
 6. Diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy): Jest to narzędzie graficzne służące do identyfikacji potencjalnych przyczyn problemu. Pomaga w zrozumieniu złożonych związków przyczynowo-skutkowych i wskazuje obszary, na których należy się skoncentrować podczas opracowywania rozwiązań.
 7. Metoda TRIZ (Teoria Rozwiązywania Wynalazczego Problemów): Jest to systematyczna metoda opracowywania innowacyjnych rozwiązań problemów, oparta na analizie i wykorzystaniu wzorców rozwiązań znalezionych w innych dziedzinach lub innych problemach.

Te metody stanowią tylko niewielki wycinek dostępnych technik, ale są szeroko stosowane w dziedzinie zarządzania, psychologii, inżynierii i innych dziedzinach naukowych do skutecznego rozwiązywania problemów. Ważne jest dopasowanie odpowiedniej metody do konkretnego problemu i kontekstu, w którym się znajduje.

Metoda naukowego podejścia do problemu

Metoda naukowego podejścia do problemu, często nazywana metodą naukową, jest fundamentalnym podejściem do rozwiązywania problemów w naukach przyrodniczych i społecznych. Składa się ona z kilku kluczowych kroków:

 1. Obserwacja: Rozpoczyna się od obserwacji świata wokół nas lub identyfikacji konkretnego problemu, który chcemy zrozumieć lub rozwiązać. Obserwacja może prowadzić do zadania konkretnego pytania lub sformułowania hipotezy.
 2. Formułowanie hipotez: Na podstawie obserwacji lub istniejącej wiedzy naukowej formułuje się hipotezy, czyli przypuszczenia dotyczące przyczyny lub mechanizmu działania zaobserwowanego zjawiska. Hipotezy powinny być możliwe do przetestowania za pomocą eksperymentów lub innych metod badawczych.
 3. Projektowanie eksperymentów lub badań: Następnie projektuje się eksperymenty lub inne badania, które umożliwią testowanie hipotez. Projekty te powinny być starannie zaplanowane, aby dostarczyć wiarygodnych danych i wyników.
 4. Zbieranie danych: W tej fazie zbiera się dane z przeprowadzonych eksperymentów lub badań. Ważne jest, aby dane były zbierane w sposób obiektywny i dokładny.
 5. Analiza danych: Zebrane dane są następnie analizowane w celu wyciągnięcia wniosków. W analizie danych mogą być wykorzystywane różne techniki statystyczne lub inne metody analizy, w zależności od charakteru problemu i zebranych danych.
 6. Wnioskowanie i formułowanie teorii: Na podstawie analizy danych dokonuje się wniosków dotyczących hipotez i formułuje się teorie lub modele wyjaśniające zaobserwowane zjawisko. Teorie te są następnie poddawane dalszej weryfikacji i ewentualnej modyfikacji na podstawie kolejnych badań.
 7. Komunikacja wyników: Wyniki badań i wnioski są następnie komunikowane społeczności naukowej poprzez publikacje naukowe, prezentacje na konferencjach i inne formy komunikacji. Komunikacja wyników jest istotna dla rozwoju wiedzy naukowej i umożliwia innym badaczom weryfikację i ewentualną replikację przeprowadzonych badań.

Metoda naukowego podejścia do problemu jest iteratywnym procesem, który może wymagać wielokrotnego powtarzania tych kroków w celu uzyskania pełnego zrozumienia problemu i opracowania skutecznych rozwiązań.

Oczywiście, oto przykład zastosowania metody naukowego podejścia do problemu:

Problem: Rośliny w ogrodzie nie rosną dobrze, a ich liście stają się żółte i zamierają.

 1. Obserwacja: Ogrodnik zauważa, że rośliny nie rosną dobrze i mają żółte liście.
 2. Formułowanie hipotez: Na podstawie obserwacji ogrodnik formułuje hipotezy dotyczące przyczyn problemu, np. brak składników odżywczych w glebie, nadmiar wody lub niedobór światła słonecznego.
 3. Projektowanie eksperymentów lub badań: Ogrodnik decyduje się przeprowadzić serię eksperymentów, aby zbadać różne możliwe przyczyny problemu. Może to obejmować testowanie pH gleby, analizę poziomu wilgotności oraz badanie ekspozycji na światło słoneczne.
 4. Zbieranie danych: Ogrodnik zbiera dane z przeprowadzonych eksperymentów, takie jak wyniki testów gleby, pomiary wilgotności oraz analiza ekspozycji na światło.
 5. Analiza danych: Po zebraniu danych ogrodnik analizuje je w celu zidentyfikowania potencjalnych przyczyn problemu. Może odkryć, że pH gleby jest zbyt wysokie lub niskie, lub że rośliny są przesuszone lub zbyt podlewane.
 6. Wnioskowanie i formułowanie teorii: Na podstawie analizy danych ogrodnik wyciąga wnioski dotyczące przyczyn problemu. Może to obejmować sformułowanie teorii, że rośliny cierpią z powodu niedoboru składników odżywczych w glebie lub nadmiaru wilgoci.
 7. Komunikacja wyników: Ogrodnik może dzielić się swoimi wnioskami i wynikami eksperymentów z innymi ogrodnikami lub ekspertami, aby uzyskać dodatkowe wskazówki lub porady na temat rozwiązania problemu.

Dalsze badania lub działania mogą być podejmowane w celu potwierdzenia przyczyny problemu i opracowania skutecznych strategii naprawczych, na przykład poprzez zmianę składu gleby, dostosowanie ilości podlewania lub zmianę ekspozycji roślin na światło słoneczne. Dzięki podejściu naukowemu ogrodnik może skutecznie zidentyfikować i rozwiązać problem, prowadząc do zdrowszych roślin i lepszych wyników ogrodniczych.

Oto przykładowe zastosowanie metody naukowego podejścia do problemu:

 1. Obserwacja: Badacze zauważyli, że populacja pszczół miodnych maleje w ostatnich latach.
 2. Formułowanie hipotez: Na podstawie obserwacji postawiono hipotezę, że malejąca liczba pszczół może być spowodowana stosowaniem pestycydów w rolnictwie.
 3. Projektowanie eksperymentów lub badań: Badacze zaplanowali serię eksperymentów, aby zbadać wpływ różnych pestycydów na zachowanie pszczół oraz ich populację.
 4. Zbieranie danych: Przeprowadzono badania terenowe, podczas których monitorowano populacje pszczół w obszarach rolniczych stosujących różne pestycydy oraz w obszarach kontrolnych.
 5. Analiza danych: Zebrane dane zostały poddane analizie statystycznej, aby ocenić związek między stosowanymi pestycydami a liczebnością pszczół.
 6. Wnioskowanie i formułowanie teorii: Na podstawie analizy danych badacze doszli do wniosku, że pewne rodzaje pestycydów mogą negatywnie wpływać na populacje pszczół, co prowadzi do ich malejącej liczby.
 7. Komunikacja wyników: Wyniki badań zostały opublikowane w naukowym czasopiśmie, aby były dostępne dla innych badaczy i decydentów. Informacje te mogą zostać również przekazane rolnikom i innym zainteresowanym stronom w celu podjęcia działań mających na celu ochronę pszczół.

W tym przykładzie metoda naukowego podejścia do problemu została zastosowana w celu zrozumienia i wyjaśnienia zjawiska malejącej populacji pszczół. Poprzez zbieranie danych, analizę i wnioskowanie badacze mogli zidentyfikować potencjalne przyczyny tego problemu i dostarczyć naukowych dowodów, które mogą być wykorzystane do opracowania odpowiednich strategii ochrony pszczół.

Metoda 5 dlaczego

Metoda 5 dlaczego, znana także jako "5 Whys", to prosta, lecz potężna technika analizy korzeni problemu, która pomaga w identyfikacji głębszych przyczyn problemów. Ta technika pochodzi z metodyki zarządzania jakością i została rozwinięta przez Taiichi Ohno, inżyniera i głównego architekta systemu produkcyjnego Toyota.

Metoda 5 dlaczego polega na zadawaniu pytań "dlaczego" kolejno pięć razy, aby zidentyfikować źródło problemu. Każde kolejne "dlaczego" prowadzi do bardziej fundamentalnej przyczyny, pomagając w przejściu od objawu problemu do jego prawdziwego źródła.

Oto przykładowe zastosowanie metody 5 dlaczego:

 1. Problem: Maszyna przestała działać.
 • Dlaczego? - Ponieważ wypadło z niej narzędzie.
 1. Dlaczego wypadło narzędzie?
 • Dlaczego? - Ponieważ nie był odpowiednio zamocowany.
 1. Dlaczego nie był odpowiednio zamocowany?
 • Dlaczego? - Ponieważ pracownik nie wykonał poprawnie procedury montażu.
 1. Dlaczego pracownik nie wykonał poprawnie procedury montażu?
 • Dlaczego? - Ponieważ nie został odpowiednio przeszkolony.
 1. Dlaczego pracownik nie został odpowiednio przeszkolony?
 • Dlaczego? - Ponieważ nie było wystarczających zasobów w firmie, aby zapewnić regularne szkolenia.

W tym przypadku problemem wydawało się być wypadnięcie narzędzia z maszyny, ale za pomocą metody 5 dlaczego udało się dotrzeć do rzeczywistego źródła problemu, jakim było niedostateczne szkolenie pracownika.

Metoda 5 dlaczego jest skutecznym narzędziem, ponieważ pozwala skoncentrować się na identyfikowaniu prawdziwych przyczyn problemów, a nie tylko na ich objawach. Pozwala to na skuteczne opracowanie rozwiązań, które eliminują źródło problemu, a nie tylko jego skutki.

Oto przykład zastosowania metody 5 dlaczego w innym kontekście:

 1. Problem: Produkcja w fabryce spadła w ciągu ostatnich miesięcy.
 • Dlaczego? - Bo linia produkcyjna była wyłączona przez 3 dni w zeszłym miesiącu.
 1. Dlaczego linia produkcyjna była wyłączona przez 3 dni?
 • Dlaczego? - Bo nastąpiła awaria maszyny głównej.
 1. Dlaczego doszło do awarii maszyny głównej?
 • Dlaczego? - Bo nie została przeprowadzona regularna konserwacja maszyny.
 1. Dlaczego nie przeprowadzono regularnej konserwacji maszyny?
 • Dlaczego? - Bo firma nie miała ustalonego planu konserwacji maszyn.
 1. Dlaczego firma nie miała ustalonego planu konserwacji maszyn?
 • Dlaczego? - Bo brakowało wyznaczonego personelu odpowiedzialnego za planowanie i nadzór nad konserwacją.

W tym przykładzie problemem wydawało się być spadająca produkcja w fabryce, ale za pomocą metody 5 dlaczego udało się dotrzeć do prawdziwego źródła problemu, jakim było brakowanie wyznaczonego personelu odpowiedzialnego za planowanie i nadzór nad konserwacją maszyn. Dzięki tej analizie firma może podjąć działania w celu zwiększenia nadzoru nad konserwacją maszyn, co może pomóc w uniknięciu awarii i poprawie efektywności produkcji.

Oto przykład zastosowania metody 5 dlaczego w kontekście niskiej sprzedaży w sklepie internetowym:

 1. Problem: Sprzedaż w sklepie internetowym spadła w ostatnich miesiącach.
 • Dlaczego? - Bo liczba odwiedzin na stronie sklepu zmniejszyła się o połowę.
 1. Dlaczego liczba odwiedzin na stronie sklepu zmniejszyła się o połowę?
 • Dlaczego? - Bo firma zaprzestała prowadzenia kampanii reklamowej w mediach społecznościowych.
 1. Dlaczego firma zaprzestała prowadzenia kampanii reklamowej w mediach społecznościowych?
 • Dlaczego? - Bo wewnętrzne analizy wykazały niską konwersję ze względu na tę formę reklamy.
 1. Dlaczego wewnętrzne analizy wykazały niską konwersję z reklam w mediach społecznościowych?
 • Dlaczego? - Bo treści reklamowe nie były odpowiednio dopasowane do preferencji i potrzeb klientów.
 1. Dlaczego treści reklamowe nie były odpowiednio dopasowane do preferencji i potrzeb klientów?
 • Dlaczego? - Bo firma nie przeprowadziła badań rynkowych ani analizy zachowań klientów przed przygotowaniem kampanii reklamowej.

W tym przykładzie problemem jest niska sprzedaż w sklepie internetowym, ale poprzez zastosowanie metody 5 dlaczego udało się dotrzeć do prawdziwych przyczyn tego problemu, takich jak brak właściwie dostosowanych treści reklamowych do preferencji klientów. Dzięki tej analizie firma może teraz podjąć działania, takie jak przeprowadzenie badań rynkowych i analiza zachowań klientów, aby lepiej dopasować swoje kampanie reklamowe i zwiększyć sprzedaż.

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest narzędziem strategicznego planowania, które pomaga organizacjom ocenić ich wewnętrzne mocne strony (Strengths) i słabości (Weaknesses), oraz zewnętrzne szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats). Oto przykład analizy SWOT dla fikcyjnej firmy produkującej oprogramowanie:

 1. Mocne strony (Strengths):
 • Innowacyjne oprogramowanie, które jest cenione przez klientów.
 • Wykwalifikowany zespół programistów i projektantów.
 • Silna marka i dobra reputacja na rynku.
 • Skuteczna strategia marketingowa, która przyciąga klientów.
 • Elastyczna struktura organizacyjna, umożliwiająca szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.
 1. Słabości (Weaknesses):
 • Brak różnorodności w portfelu produktów.
 • Niedostateczna komunikacja między zespołami.
 • Problemy z jakością oprogramowania, które czasami prowadzą do niezadowolenia klientów.
 • Brak zintegrowanego systemu zarządzania projektami, co prowadzi do opóźnień w dostawach.
 1. Szanse (Opportunities):
 • Rosnące zapotrzebowanie na oprogramowanie w chmurze.
 • Możliwość ekspansji na nowe rynki zagraniczne.
 • Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mogą być wykorzystane do ulepszenia produktów.
 • Rosnąca liczba małych firm poszukujących rozwiązań informatycznych.
 1. Zagrożenia (Threats):
 • Konkurencja ze strony dużych korporacji informatycznych.
 • Zmiany w przepisach prawnych i regulacjach dotyczących prywatności danych.
 • Szybki rozwój technologiczny, który może sprawić, że nasze produkty staną się przestarzałe.
 • Ryzyko ataków hakerskich i cyberprzestępczości, które mogą zagrozić bezpieczeństwu danych klientów.

Analiza SWOT pomaga firmom zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, a także określić możliwości i zagrożenia na rynku. Jest to ważne narzędzie do opracowania strategii biznesowej, poprawy efektywności działań oraz zarządzania ryzykiem.

Oto przykład analizy SWOT dla firmy ogrodniczej świadczącej usługi nawodnienia ogrodowego:

 1. Mocne strony (Strengths):
 • Specjalizacja w usługach nawadniania ogrodów, co pozwala na skoncentrowanie się na wysokiej jakości świadczenia tych usług.
 • Wykwalifikowana kadra techniczna, posiadająca doświadczenie w projektowaniu i instalacji systemów nawadniania.
 • Dobra znajomość lokalnego rynku ogrodniczego i potrzeb klientów.
 • Wysoka satysfakcja klientów i dobre referencje, co przyczynia się do zdobywania nowych klientów przez polecenia.
 • Możliwość oferowania kompleksowych rozwiązań ogrodniczych, w tym projektowania ogrodów i ich pielęgnacji, razem z usługami nawadniania.
 1. Słabości (Weaknesses):
 • Wysokie koszty instalacji systemów nawadniania mogą odstraszać niektórych klientów.
 • Konieczność regularnej konserwacji i napraw systemów, co może generować dodatkowe koszty dla klientów.
 • Konkurencja ze strony ogólnych firm ogrodniczych, które oferują szeroki zakres usług, w tym również nawadnianie ogrodów.
 1. Szanse (Opportunities):
 • Rosnące zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami w ogrodnictwie, takimi jak systemy nawadniania efektywne pod względem zużycia wody.
 • Dynamiczny rozwój sektora budownictwa mieszkaniowego, który generuje popyt na usługi projektowania i instalacji ogrodów, włączając w to systemy nawadniania.
 • Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi, takie jak systemy recyklingu deszczówki lub systemy oszczędzające wodę.
 1. Zagrożenia (Threats):
 • Zmienne warunki pogodowe i susze mogą wpływać na popyt na usługi nawadniania ogrodowego.
 • Konkurencja ze strony dużych firm ogrodniczych lub korporacji budowlanych, które mogą oferować podobne usługi w ramach swojej oferty.
 • Możliwość zmian w przepisach prawnych dotyczących gospodarowania wodą, co może wpłynąć na zasady instalacji i użytkowania systemów nawadniania.

Analiza SWOT pomaga firmie ogrodniczej zrozumieć jej położenie na rynku, identyfikować możliwości do wykorzystania oraz zagrożenia, które należy brać pod uwagę w procesie planowania strategicznego. Dzięki temu firma może opracować strategie, które wykorzystują jej mocne strony, minimalizują słabości, wykorzystują szanse i radzą sobie z zagrożeniami, aby osiągnąć sukces na rynku.

Oto przykład analizy SWOT dla sklepu z ekologiczną żywnością:

 1. Mocne strony (Strengths):
 • Duży wybór produktów ekologicznych i naturalnych, co przyciąga klientów świadomych zdrowego stylu życia.
 • Wysoka jakość oferowanych produktów, co buduje zaufanie klientów do sklepu.
 • Lokalizacja w pobliżu obszaru zamieszkanego przez klientów zainteresowanych zdrową żywnością.
 • Silna misja i wartości firmy związane z ochroną środowiska i wsparciem lokalnych rolników.
 • Zróżnicowana oferta produktów, w tym wegańskie, bezglutenowe i produkty dla osób z nietolerancją pokarmową.
 1. Słabości (Weaknesses):
 • Wyższe ceny produktów ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych sklepów spożywczych, co może odstraszać klientów o mniejszym budżecie.
 • Zwiększony rygor wymagań dotyczących dostawców i producentów, co może prowadzić do ograniczeń w dostępności produktów.
 • Konieczność stałego śledzenia terminów ważności produktów ze względu na krótszy okres przechowywania produktów ekologicznych.
 1. Szanse (Opportunities):
 • Rosnące zainteresowanie zdrową żywnością i świadomość ekologiczna społeczeństwa, co generuje większy popyt na produkty ekologiczne.
 • Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe usługi, takie jak doradztwo dietetyczne, warsztaty kulinarne czy dostawę na terenie miasta.
 • Potencjał współpracy z lokalnymi rolnikami i producentami, co może przyczynić się do wsparcia lokalnej społeczności i budowania zaangażowania klientów.
 1. Zagrożenia (Threats):
 • Konkurencja ze strony dużych sieci supermarketów, które także oferują coraz większy wybór produktów ekologicznych.
 • Możliwość zmiany trendów konsumenckich i spadku zainteresowania zdrową żywnością w przyszłości.
 • Ryzyko zmian w przepisach prawnych dotyczących ekologicznych produktów spożywczych, co może wpłynąć na koszty produkcji i dystrybucji.

Analiza SWOT umożliwia sklepowi z ekologiczną żywnością zrozumienie swojej pozycji na rynku, zidentyfikowanie możliwości do wykorzystania oraz zagrożeń, które należy brać pod uwagę w procesie planowania strategicznego. Dzięki tej analizie sklep może opracować strategie, które wykorzystują jego mocne strony, minimalizują słabości, wykorzystują szanse i radzą sobie z zagrożeniami, aby osiągnąć sukces na rynku.

Metoda KANBAN

Metoda Kanban jest narzędziem zarządzania przepływem pracy, które ma na celu zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych lub świadczenia usług poprzez eliminację marnotrawstwa, optymalizację przepływu pracy oraz zwiększenie widoczności i kontroli nad procesem. Metoda ta została pierwotnie opracowana w Japonii przez Toyotę w latach 40. XX wieku jako część systemu zarządzania produkcją Lean. Poniżej przedstawiam zasadnicze elementy metody Kanban:

 1. Tablica Kanban: Centralnym elementem metody jest tablica Kanban, która stanowi wizualne narzędzie do zarządzania przepływem pracy. Na tablicy znajdują się kolumny reprezentujące różne etapy procesu, a zadania lub zadania są reprezentowane przez karty Kanban.
 2. Karty Kanban: Karty Kanban zawierają informacje o zadaniach, takie jak nazwa zadania, opis, osoba odpowiedzialna za wykonanie, termin realizacji itp. Każda karta reprezentuje jedno zadanie, które jest przenoszone między kolumnami tablicy wraz z postępem pracy.
 3. Kolumny tablicy: Kolumny tablicy Kanban reprezentują różne etapy przepływu pracy, np. "Do zrobienia", "W trakcie", "Zakończone". Zadania są przesuwane między kolumnami w miarę postępu pracy nad nimi.
 4. Limit pracy w toku (WIP limit): Metoda Kanban nakłada limit na liczbę zadań, które mogą znajdować się jednocześnie w pracy w toku na danym etapie procesu. Ma to na celu uniknięcie przeciążenia zasobów i zwiększenie przepływu pracy.
 5. Zasady kontroli przepływu pracy: Metoda Kanban podkreśla znaczenie ciągłej analizy i optymalizacji przepływu pracy poprzez wykorzystanie zasad takich jak zasada ciągłego doskonalenia (Kaizen), eliminacja marnotrawstwa (w tym nadprodukcji, opóźnień i niedopasowania) oraz wykorzystanie danych do podejmowania decyzji o optymalizacji procesu.
 6. Adaptacja i doskonalenie: Metoda Kanban promuje kulturę ciągłego doskonalenia, w której zespół stale analizuje i ocenia swoje procesy, identyfikuje obszary do poprawy i wprowadza odpowiednie zmiany.

Przykładem zastosowania metody Kanban może być zarządzanie procesem produkcyjnym w fabryce, gdzie karty Kanban reprezentują poszczególne części, a kolumny tablicy odpowiadają różnym etapom produkcji, takim jak "W trakcie obróbki", "Do kontroli jakości", "Gotowe do wysyłki". Dzięki temu zespołowi produkcyjnemu łatwiej jest śledzić postęp pracy, identyfikować opóźnienia i zapewnić płynny przepływ produkcji.

 1. Tablica Kanban: Załóżmy, że używamy tablicy Kanban na tablicy korkowej w naszej kuchni.
 2. Karty Kanban: Na kartach Kanban zapisujemy zadania do wykonania, takie jak pranie, sprzątanie łazienki, zakupy spożywcze itp.
 3. Kolumny tablicy:
 • "Do zrobienia": Tutaj umieszczamy karty Kanban z zadaniami, które czekają na wykonanie.
 • "W trakcie": Kolumna ta zawiera zadania, nad którymi aktualnie pracujemy.
 • "Zakończone": Zadania, które zostały już wykonane, przenosimy do tej kolumny.
 1. Limit pracy w toku (WIP limit): Załóżmy, że ustalamy limit pracy w toku na trzy zadania na raz. Oznacza to, że nie możemy mieć więcej niż trzy zadania w kolumnie "W trakcie" jednocześnie.
 2. Zasady kontroli przepływu pracy: Regularnie sprawdzamy tablicę Kanban, aby śledzić postęp prac. Jeśli zauważymy, że któraś kolumna jest przeciążona, możemy zastanowić się, czy nie potrzebujemy pomocy lub czy nie powinniśmy przesunąć zadań.
 3. Adaptacja i doskonalenie: Przez okres czasu obserwujemy, jakie zadania często pozostają na tablicy zbyt długo, a które zwykle szybko są zrealizowane. Dzięki tym obserwacjom możemy dostosować nasze podejście do zarządzania zadaniami i doskonalić nasz proces.

Dzięki wykorzystaniu metody Kanban w codziennych zadaniach domowych, możemy zwiększyć swoją produktywność, utrzymać porządek i łatwiej śledzić postęp wykonywanych prac.

 1. Tablica Kanban: Wykorzystujemy cyfrową tablicę Kanban, na przykład za pomocą narzędzia online, takiego jak Trello lub Jira.
 2. Karty Kanban: Każde zadanie lub wymaganie projektowe jest reprezentowane przez kartę Kanban na tablicy. Karta zawiera opis zadania, priorytet, termin wykonania oraz osobę odpowiedzialną za jego realizację.
 3. Kolumny tablicy:
 • "Do zrobienia": Tutaj umieszczane są wszystkie zadania, które czekają na realizację.
 • "W trakcie": Zadania, nad którymi obecnie pracuje zespół programistyczny.
 • "Testowanie": Zadania, które zostały ukończone przez programistów i czekają na przetestowanie przez zespół QA.
 • "Zakończone": Zadania, które zostały zakończone i zatwierdzone przez zespół QA.
 1. Limit pracy w toku (WIP limit): Limit pracy w toku jest ustalony na dwa zadania w kolumnie "W trakcie" jednocześnie. Oznacza to, że zespół może pracować nad maksymalnie dwoma zadaniami naraz, co pomaga uniknąć przeciążenia pracy.
 2. Zasady kontroli przepływu pracy: Zespół regularnie przegląda tablicę Kanban na spotkaniach dziennych (np. w ramach metodyki Scrum) w celu śledzenia postępu prac, identyfikacji ewentualnych opóźnień i rozwiązywania problemów.
 3. Adaptacja i doskonalenie: Zespół analizuje swoje doświadczenia z wykorzystania metody Kanban podczas retrospekcji projektowych i podejmuje działania mające na celu ciągłe doskonalenie procesu pracy, np. poprzez wprowadzenie lepszej komunikacji, optymalizację kroków w procesie lub doskonalenie umiejętności technicznych.

Wykorzystanie metody Kanban w zarządzaniu projektem programistycznym pomaga zespołowi utrzymać przejrzystość, zwiększyć przepływ pracy, uniknąć przeciążenia i szybciej reagować na zmiany w wymaganiach projektowych.

Technika 6 kapeluszy Edwarda de Bono

Technika 6 kapeluszy Edwarda de Bono to narzędzie myślenia kreatywnego, które pomaga w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji poprzez spojrzenie na sytuację z różnych perspektyw. Każdy kolor kapelusza symbolizuje inną formę myślenia lub aspekt, który należy rozważyć. Oto krótkie omówienie każdego z kapeluszy:

 1. Biały kapelusz: Koncentruje się na faktach i informacjach. Osoba nosząca biały kapelusz stara się być obiektywna i postrzegać sytuację jak obserwator z zewnątrz.
 2. Czerwony kapelusz: Skupia się na emocjach i intuicji. Osoba nosząca czerwony kapelusz może wyrażać swoje uczucia i intuicje bez konieczności uzasadniania ich racjonalnie.
 3. Czarny kapelusz: Odpowiada za krytyczne myślenie i ocenę ryzyka. Osoba nosząca czarny kapelusz skupia się na wskazywaniu zagrożeń, słabości i potencjalnych problemów.
 4. Żółty kapelusz: Koncentruje się na pozytywnych aspektach i możliwościach. Osoba nosząca żółty kapelusz stara się widzieć korzyści i szanse związane z daną sytuacją.
 5. Zielony kapelusz: Symbolizuje kreatywność i generowanie nowych pomysłów. Osoba nosząca zielony kapelusz zachęca do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i myślenia "poza schematem".
 6. Niebieski kapelusz: Odpowiada za kontrolę procesu myślenia. Osoba nosząca niebieski kapelusz zajmuje się organizacją i zarządzaniem dyskusją, dbając o to, aby każdy kapelusz został użyty w odpowiednim czasie.

Przełączanie się między różnymi kapeluszami pozwala na holistyczne podejście do problemu i uwzględnienie różnych perspektyw. Ta technika zachęca do konstruktywnej dyskusji, promując różnorodność myślenia i unikanie pułapek myślenia jednostronnego.

 1. Biały kapelusz: Analiza faktów i informacji.
 • Istnieje rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia i suplementami diety, w tym probiotykami.
 • Badania sugerują, że spożycie probiotyków może korzystnie wpływać na zdrowie układu pokarmowego i ogólną kondycję organizmu.
 • W okolicy brakuje sklepów specjalizujących się w sprzedaży suplementów diety, w tym probiotyków.
 1. Czerwony kapelusz: Wyrażenie emocji i intuicji.
 • Czujemy entuzjazm i motywację do otwarcia sklepu, który może przyczynić się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności.
 • Istnieje pewne niepokój związany z ryzykiem związanym z otwarciem nowego przedsiębiorstwa i jego sukcesem na konkurencyjnym rynku.
 1. Czarny kapelusz: Ocena ryzyka i potencjalnych zagrożeń.
 • Ryzyko niskiej sprzedaży z powodu małego popytu na suplementy diety wśród mieszkańców.
 • Konkurencja ze strony dużych sieci supermarketów, które oferują szeroki wybór suplementów diety.
 • Ryzyko braku świadomości konsumentów na temat korzyści zdrowotnych probiotyków.
 1. Żółty kapelusz: Koncentracja na pozytywnych aspektach i możliwościach.
 • Istnieje szansa na zyskanie lojalnych klientów, którzy cenią naturalne i zdrowe produkty.
 • Sklep może zaoferować szeroki wybór różnych rodzajów probiotyków, aby zaspokoić różnorodne potrzeby klientów.
 • Możliwość współpracy z lokalnymi dostawcami i producentami, co przyczyni się do wsparcia lokalnej społeczności.
 1. Zielony kapelusz: Generowanie nowych pomysłów.
 • Organizacja regularnych wydarzeń edukacyjnych i warsztatów na temat zdrowego stylu życia i korzyści zdrowotnych probiotyków.
 • Oferowanie personalizowanych porad dietetycznych dla klientów, aby pomóc im wybrać odpowiednie suplementy.
 • Rozważenie wprowadzenia opcji zakupu online oraz dostawy do domu, aby zwiększyć dostępność produktów dla klientów.
 1. Niebieski kapelusz: Kontrola procesu myślenia.
 • Określenie lokalizacji sklepu, ustalenie asortymentu i strategii marketingowej.
 • Planowanie budżetu i ustalenie harmonogramu otwarcia sklepu.
 • Organizacja szkoleń dla personelu w zakresie produktów, obsługi klienta i zdrowego stylu życia.

Wykorzystanie techniki 6 kapeluszy pomaga w holistycznym podejściu do procesu decyzyjnego, uwzględniając różne perspektywy i aspekty otwarcia sklepu stacjonarnego z probiotykami. Dzięki temu możliwe jest bardziej świadome podejmowanie decyzji i lepsze przygotowanie się do wyzwań i możliwości związanych z nowym przedsięwzięciem.

 1. Biały kapelusz: Analiza faktów i informacji.
 • Planowana podróż ma odbyć się w okresie letnich wakacji.
 • Docelowy kierunek podróży to Europa Środkowa.
 • W planowanym terminie mogą występować zmienne warunki pogodowe.
 1. Czerwony kapelusz: Wyrażenie emocji i intuicji.
 • Czujemy ekscytację związana z możliwością zwiedzenia nowych miejsc i kultur.
 • Istnieje pewien niepokój związany z organizacją podróży i możliwością wystąpienia niespodziewanych problemów.
 1. Czarny kapelusz: Ocena ryzyka i potencjalnych zagrożeń.
 • Ryzyko opóźnień lotów lub problemów z rezerwacją zakwaterowania.
 • Zagrożenie złego stanu zdrowia w trakcie podróży, np. na skutek choroby lub kontuzji.
 • Ryzyko utraty dokumentów podróży lub wartościowych przedmiotów.
 1. Żółty kapelusz: Koncentracja na pozytywnych aspektach i możliwościach.
 • Możliwość odkrycia nowych kultur, tradycji i kuchni.
 • Szansa na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie ciekawych znajomości.
 • Potencjał do odwiedzenia atrakcyjnych miejsc turystycznych i zabytków.
 1. Zielony kapelusz: Generowanie nowych pomysłów.
 • Rozważenie alternatywnych środków transportu, takich jak pociąg, autobus lub podróż autostopem.
 • Oferowanie wsparcia dla lokalnych społeczności poprzez uczestnictwo w wolontariacie lub ekoturystyce.
 • Rozważenie możliwości planowania podróży w grupie z innymi podróżnikami.
 1. Niebieski kapelusz: Kontrola procesu myślenia.
 • Określenie budżetu na podróż oraz harmonogramu wyjazdu.
 • Organizacja rezerwacji lotów, zakwaterowania i transportu między miejscami.
 • Zapewnienie ubezpieczenia podróżnego oraz posiadanie niezbędnych dokumentów podróży, takich jak paszporty i wizy.

Wykorzystanie techniki 6 kapeluszy pomaga w holistycznym podejściu do planowania podróży, uwzględniając różne perspektywy i aspekty, takie jak emocje, ryzyko, możliwości i nowe pomysły. Dzięki temu podróżnik może bardziej świadomie podejmować decyzje i lepiej przygotować się do różnych scenariuszy podróży.

Diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy)

Diagram Ishikawy, znany również jako diagram przyczynowo-skutkowy lub diagram ryby, to narzędzie analizy problemu, które pomaga zidentyfikować potencjalne przyczyny problemu lub wyzwania. Nazwa pochodzi od nazwiska Kaoru Ishikawy, japońskiego inżyniera, który opracował tę technikę.

Diagram ten jest przedstawieniem graficznym, w którym główny problem jest zazwyczaj umieszczony na końcu "ryby", a odchodzące od niego linie reprezentują różne potencjalne przyczyny lub czynniki wpływające na problem. Każda z tych linii może być dodatkowo rozbudowana o bardziej szczegółowe przyczyny, tworząc hierarchię przyczyn.

Oto podstawowe kroki w tworzeniu diagramu Ishikawy:

 1. Określenie problemu: Na początku określamy jasno problem, który chcemy zbadać.
 2. Utworzenie "ryby": Narysuj linię poziomą, reprezentującą kręgosłup ryby. Na końcu linii napisz główny problem.
 3. Identyfikacja głównych przyczyn: Narysuj odchodzące od kręgosłupa linie, reprezentujące główne kategorie potencjalnych przyczyn problemu. Te kategorie mogą być zazwyczaj identyfikowane za pomocą pytania "dlaczego?".
 4. Szczegółowa analiza przyczyn: Dla każdej z głównych kategorii, identyfikujemy bardziej szczegółowe przyczyny lub czynniki wpływające na problem. Te przyczyny mogą być dalej rozdzielane w bardziej szczegółowy sposób, tworząc hierarchię przyczyn.
 5. Analiza i działanie: Po zakończeniu tworzenia diagramu, zespół analizuje zebrane informacje i decyduje, które przyczyny są najbardziej znaczące i wymagają natychmiastowej uwagi. Na tej podstawie formułowane są strategie działania w celu rozwiązania problemu.

Diagram Ishikawy pomaga zespołom w identyfikacji głównych przyczyn problemów oraz zrozumieniu złożoności relacji przyczynowo-skutkowych między nimi. Jest to użyteczne narzędzie zarówno do rozwiązywania problemów, jak i do planowania działań zapobiegawczych, aby unikać pojawiania się tych problemów w przyszłości.

Problem: Niska wydajność w procesie produkcyjnym mebli.

 1. Materiały: Drewno niskiej jakości.
 2. Maszyny: Awaria maszyn produkcyjnych.
 3. Metody: Nieoptymalny sposób cięcia i montażu.
 4. Człowiek (personel): Niewłaściwe przeszkolenie pracowników.
 5. Środowisko: Nieodpowiednie warunki pracy, np. zbyt wysoka wilgotność powietrza.
 6. Pomocnicze procesy: Niedostateczna utrzymanie i konserwacja narzędzi.
 7. Pomiar (jakość): Brak skutecznych procedur kontroli jakości.
 8. Projekt: Nieoptymalny projekt mebli, trudności w montażu.
 9. Polityka: Brak klarownych wytycznych dotyczących efektywności produkcji.
 10. Procedury: Nieaktualizowane procedury pracy.

Analiza tych potencjalnych przyczyn może prowadzić do identyfikacji kluczowych obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi, takich jak konserwacja maszyn, lepsze przeszkolenie personelu, ulepszenie procedur kontroli jakości lub aktualizacja procedur pracy. Dzięki tej analizie można opracować skuteczniejsze strategie poprawy wydajności procesu produkcyjnego.

Problem: Niedostateczny wzrost roślin w szklarni.

 1. Materiały:
 • Jakość gleby może być niewystarczająca lub nieodpowiednia dla konkretnych gatunków roślin.
 • Niewłaściwe stosowanie nawozów lub stosowanie niskiej jakości nawozów.
 • Niska jakość sadzonek lub nasion.
 1. Maszyny i narzędzia:
 • Awaria systemu nawadniającego lub jego niewłaściwe działanie.
 • Niedostateczne oświetlenie lub niewłaściwie dostosowane do potrzeb roślin.
 1. Metody:
 • Nieoptymalne metody sadzenia lub nawadniania roślin.
 • Brak zróżnicowanych metod hodowli dostosowanych do różnych gatunków roślin.
 1. Człowiek (personel):
 • Niedostateczne przeszkolenie personelu w zakresie pielęgnacji roślin.
 • Brak świadomości personelu na temat specyficznych potrzeb różnych gatunków roślin.
 1. Środowisko:
 • Ekstremalne warunki pogodowe mogą mieć negatywny wpływ na rośliny (np. zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nadmierna wilgotność lub susza).
 1. Pomocnicze procesy:
 • Niedostateczna konserwacja i czyszczenie sprzętu ogrodniczego.
 • Problemy z dostawami wody lub energii elektrycznej do szklarni.
 1. Pomiar (jakość):
 • Brak systematycznej kontroli wzrostu roślin lub monitorowania ich zdrowia.
 • Nieprawidłowe monitorowanie poziomu pH gleby lub poziomu nawodnienia.
 1. Projekt:
 • Nieodpowiedni układ przestrzenny roślin w szklarni.
 • Brak badań nad odpowiednimi warunkami hodowli dla konkretnych gatunków roślin.
 1. Polityka:
 • Brak klarownych procedur zarządzania i monitorowania procesu hodowli.
 • Nieefektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 1. Procedury:
 • Brak aktualizacji procedur hodowli zgodnie z najnowszymi badaniami i osiągnięciami w dziedzinie ogrodnictwa.
 • Niejasne procedury dotyczące monitorowania i reagowania na problemy w szklarni.

Analiza tych potencjalnych przyczyn może prowadzić do identyfikacji kluczowych obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi, takich jak poprawa jakości gleby, lepsze zarządzanie nawadnianiem, doszkolenie personelu w zakresie pielęgnacji roślin oraz wprowadzenie skuteczniejszych procedur monitorowania i zarządzania procesem hodowli w szklarni. Dzięki tej analizie firma ogrodnicza może poprawić wydajność i jakość hodowanych roślin.

Metoda TRIZ (Teoria Rozwiązywania Wynalazczego Problemów)

Metoda TRIZ (Teoria Rozwiązywania Wynalazczego Problemów) to systematyczne podejście do rozwiązywania problemów i generowania innowacji, opracowane przez rosyjskiego inżyniera i wynalazcę Genricha Altshullera w latach 40. XX wieku. TRIZ jest oparte na badaniach tysięcy wynalazków i identyfikuje uniwersalne wzorce rozwiązywania problemów, które mogą być stosowane w różnych dziedzinach i branżach.

Podstawowe założenia metody TRIZ obejmują:

 1. Wzorce rozwiązywania problemów: TRIZ identyfikuje powszechne wzorce i rozwiązania stosowane w innowacyjnych wynalazkach. Przykłady takich wzorców to np. zasada sprzeczności (rozwiązanie problemu przez eliminację sprzeczności między różnymi cechami systemu), zasada idealności (dążenie do maksymalnego zwiększenia poziomu pożądanych cech systemu), czy zasada efektywności (minimalizacja zużycia energii lub zasobów).
 2. Analiza sprzeczności: TRIZ podkreśla znaczenie identyfikacji sprzeczności w systemie jako źródła problemów, a następnie szuka sposobów ich eliminacji lub wykorzystania do rozwiązania problemu.
 3. Wykorzystanie zasobów: Metoda TRIZ zachęca do kreatywnego wykorzystania dostępnych zasobów, w tym technologii, materiałów i rozwiązań już istniejących w celu opracowania nowych rozwiązań.
 4. Techniki heurystyczne: TRIZ oferuje szereg technik heurystycznych, takich jak analiza sprzeczności, analiza punktów krytycznych, odwracanie problemu, czy analiza ideowo-przestrzenna, które pomagają w identyfikacji i rozwiązaniu problemów.
 5. Prognozowanie przyszłości: TRIZ promuje myślenie przyszłościowe, oparte na analizie trendów rozwojowych i przewidywaniu potencjalnych problemów, co umożliwia wcześniejsze ich rozwiązanie lub uniknięcie.

Przykład zastosowania metody TRIZ może dotyczyć poprawy efektywności silnika spalinowego poprzez eliminację sprzeczności między zwiększeniem mocy a zmniejszeniem zużycia paliwa, wykorzystując przy tym różne wzorce i techniki TRIZ, takie jak analiza sprzeczności, zasada idealności czy wykorzystanie efektywnościowych rozwiązań znanych z innych dziedzin.

Problem: Niski stosunek mocy do zużycia paliwa w silniku spalinowym.

 1. Analiza sprzeczności: Tradycyjnie, zwiększenie mocy silnika spalinowego prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa, co stanowi sprzeczność.
 2. Zasada idealności: Idealnym rozwiązaniem byłby silnik o nieskończonej mocy, zużywający zerową ilość paliwa. Oczywiście, taki silnik jest niemożliwy, ale ta zasada pomaga zdefiniować kierunek zmiany.
 3. Zasoby dostępne: Istnieją technologie, takie jak turbodoładowanie, wtrysk bezpośredni paliwa, zmienne fazy rozrządu, które mogą poprawić wydajność silnika.
 4. Techniki TRIZ:
 • Analiza sprzeczności: Sprzeczność między mocą a zużyciem paliwa może zostać złagodzona poprzez zastosowanie lekkich materiałów konstrukcyjnych, które zmniejszą masę silnika, a także poprzez optymalizację procesu spalania.
 • Wykorzystanie zasobów: Można wykorzystać technologie znane z innych dziedzin, takie jak technologie lotnicze, aby poprawić aerodynamikę i zmniejszyć opory powietrza.
 1. Prognozowanie przyszłości: Analizując trendy motoryzacyjne, można przewidzieć rosnące wymagania dotyczące efektywności paliwowej i normy emisji, co wymaga rozwoju bardziej zaawansowanych technologii silnikowych.

W rezultacie, zastosowanie metody TRIZ może doprowadzić do opracowania nowych rozwiązań technologicznych, które mogą zmniejszyć sprzeczność między mocą a zużyciem paliwa w silniku spalinowym, poprawiając tym samym jego efektywność i wydajność.

Problem: Niska konwersja klientów w sklepie internetowym.

 1. Analiza sprzeczności: Istnieje sprzeczność między dużą liczbą odwiedzających sklep internetowy, a niską liczbą dokonywanych zakupów.
 2. Zasada idealności: Idealnym rozwiązaniem byłby sklep internetowy, który automatycznie dopasowuje się do potrzeb klientów i oferuje im produkty, których szukają, bez konieczności skomplikowanych wyszukiwań.
 3. Zasoby dostępne: Istnieją technologie takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych, personalizowane rekomendacje produktów, które mogą być wykorzystane do poprawy doświadczenia zakupowego klientów.
 4. Techniki TRIZ:
 • Analiza sprzeczności: Sprzeczność między dużą liczbą produktów w sklepie a trudnościami w znalezieniu odpowiedniego produktu może być rozwiązana poprzez wykorzystanie personalizowanych rekomendacji opartych na danych zakupowych klientów.
 • Wykorzystanie zasobów: Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego do analizy zachowań klientów i dostosowywania oferty produktowej do ich indywidualnych preferencji.
 • Prognozowanie przyszłości: Rozwój technologii i wzrost konkurencji na rynku e-commerce wymaga ciągłego doskonalenia doświadczenia zakupowego klientów i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Przykładowe działania:

 • Wdrożenie systemu rekomendacji produktów opartego na analizie danych zakupowych klientów.
 • Personalizacja stron produktowych i ofert promocyjnych w oparciu o preferencje klientów.
 • Optymalizacja interfejsu użytkownika i nawigacji w sklepie internetowym, aby ułatwić klientom znalezienie interesujących ich produktów.

W rezultacie, zastosowanie metody TRIZ może doprowadzić do stworzenia bardziej efektywnego i użytecznego dla klientów sklepu internetowego, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia konwersji klientów i wzrostu sprzedaży.

crossmenu