COMING SOON

Co to są style przywiązania?

Style przywiązania to koncepcja rozwinięta w psychologii, która opisuje różnice indywidualne w podejściu do relacji interpersonalnych, szczególnie w kontekście bliskości emocjonalnej i zaufania w relacjach międzyludzkich. Koncepcja ta została zaproponowana przez psychologów Mary Ainsworth, Johna Bowlby'ego i innych badaczy.

Według teorii przywiązania istnieją cztery główne style przywiązania:

 1. Bezpieczny styl przywiązania: Osoby o tym stylu przywiązania zazwyczaj mają wysokie poczucie własnej wartości oraz wierzą w stabilność i dostępność wsparcia ze strony innych. Są one w stanie swobodnie tworzyć i utrzymywać zdrowe relacje. Kiedy doświadczają trudności, potrafią szukać wsparcia u bliskich.
 2. Unikający styl przywiązania: Osoby o tym stylu przywiązania mają tendencję do unikania zaangażowania emocjonalnego i unikają wyrażania potrzeby bliskości. Często trzymają dystans od innych ludzi i unikają intymności. Mogą unikać zaangażowania w relacje lub szybko je kończyć, gdy zbliżają się do punktu, w którym wymagana jest większa emocjonalna otwartość.
 3. Lękowy/ambiwalentny styl przywiązania: Osoby z tym stylem przywiązania często doświadczają lęku przed odrzuceniem i mają trudności w zaufaniu innym. Czasami przejawiają silną potrzebę bliskości, ale jednocześnie obawiają się, że zostaną porzucone lub zranione. Ich relacje mogą być chaotyczne i pełne wahania.
 4. Zdezorganizowany styl przywiązania: Ten styl przywiązania charakteryzuje się sprzecznościami i niestabilnością w zachowaniu w relacjach. Osoby z tym stylem mogą przejawiać nieprzewidywalne zachowania, być skonfliktowane wewnętrznie lub doświadczać trudności z regulacją emocji. Mogą mieć historię traumy lub niebezpiecznych relacji w przeszłości.

Style przywiązania kształtują się w dzieciństwie na podstawie doświadczeń z opiekunami i innymi ważnymi osobami. Jednak mogą być modyfikowane i rozwijane w trakcie życia w wyniku doświadczeń interpersonalnych i terapii. Istnieją narzędzia psychologiczne, takie jak tzw. "test przywiązania", które mogą pomóc zidentyfikować dominujący styl przywiązania u danej osoby.

Bezpieczny styl przywiązania

Bezpieczny styl przywiązania charakteryzuje się zdolnością do tworzenia zdrowych, stabilnych relacji interpersonalnych. Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania zazwyczaj mają wysokie poczucie własnej wartości oraz wierzą w stabilność i dostępność wsparcia ze strony innych. Są one komfortowe zarówno w udzielaniu, jak i otrzymywaniu wsparcia emocjonalnego. Cechuje je również zdolność do wyrażania swoich potrzeb i uczuć w sposób otwarty i bezpieczny.

Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania mają zazwyczaj zdrowe poczucie zaufania do innych ludzi, co umożliwia im budowanie trwałych, intymnych relacji. Są one także elastyczne w adaptacji do zmian w relacjach i potrafią skutecznie radzić sobie z konfliktami i trudnościami, które mogą się pojawić.

Badania pokazują, że bezpieczny styl przywiązania często rozwija się u osób, które w dzieciństwie miały opiekunów, którzy byli empatyczni, dostępni i potrafili zaspokajać potrzeby emocjonalne dziecka. Jednak nawet jeśli niektóre osoby nie miały takiego wsparcia w dzieciństwie, mogą rozwijać zdolność do bezpiecznego przywiązania poprzez terapię i zdobywanie nowych doświadczeń interpersonalnych w dorosłym życiu.

Unikający styl przywiązania

Unikający styl przywiązania jest jednym z czterech głównych stylów przywiązania, opisujących różnice indywidualne w podejściu do relacji interpersonalnych. Osoby o unikającym stylu przywiązania mają tendencję do unikania zaangażowania emocjonalnego i trzymania dystansu w relacjach międzyludzkich. Charakteryzują się następującymi cechami:

 1. Trzymanie dystansu emocjonalnego: Osoby o unikającym stylu przywiązania rzadko wyrażają swoje emocje i potrzeby w relacjach. Starają się zachowywać niezależność i autonomię, unikając zależności emocjonalnej od innych osób.
 2. Unikanie intymności: Osoby z tym stylem przywiązania unikają bliskości emocjonalnej i unikają wyrażania uczuć, które mogłyby prowadzić do zaangażowania emocjonalnego w relację. Często utrudniają rozwój głębokich, bliskich więzi z innymi ludźmi.
 3. Trudności w zaufaniu: Osoby o unikającym stylu przywiązania mogą mieć trudności w ufać innym ludziom i czuć się niekomfortowo w sytuacjach, które wymagają otwarcia się na innych.
 4. Unikanie konfliktów: W relacjach interpersonalnych osoby z unikającym stylem przywiązania mogą unikać konfliktów i trudnych sytuacji, preferując unikanie problemów lub ich minimalizowanie.

Ten styl przywiązania może wynikać z negatywnych doświadczeń w przeszłości, takich jak zaniedbanie emocjonalne, nadmierne kontrolowanie przez opiekunów lub traumy w relacjach. Osoby z unikającym stylem przywiązania mogą także doświadczać lęku przed odrzuceniem lub zranieniem w relacjach, co prowadzi do trzymania dystansu od innych osób jako mechanizmu obronnego. Terapia i praca nad budowaniem zaufania i umiejętności komunikacji mogą pomóc osobom z unikającym stylem przywiązania rozwijać zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje interpersonalne.

Lękowy/ambiwalentny styl przywiązania

Lękowy/ambiwalentny styl przywiązania, również znany jako zatroskany styl przywiązania, jest jednym z czterech głównych stylów przywiązania opisujących różnice indywidualne w podejściu do relacji interpersonalnych. Osoby o tym stylu przywiązania charakteryzują się silną potrzebą bliskości i intymności, ale jednocześnie doświadczają lęku przed odrzuceniem i niepewnością w relacjach. Oto kilka charakterystycznych cech tego stylu przywiązania:

 1. Silna potrzeba bliskości: Osoby z lękowym/ambiwalentnym stylem przywiązania często przejawiają silną potrzebę bliskości emocjonalnej i fizycznej z innymi ludźmi. Mogą szukać stałego potwierdzenia swojej wartości poprzez relacje z innymi.
 2. Lęk przed odrzuceniem: Osoby o tym stylu przywiązania doświadczają silnego lęku przed odrzuceniem i porzuceniem w relacjach. Często mają tendencję do przesadzania i interpretowania zachowań innych jako potencjalnie odrzucające lub zagrażające.
 3. Niezdecydowanie i wahania: W relacjach międzyludzkich osoby z lękowym/ambiwalentnym stylem przywiązania mogą być niestałe i niezdecydowane. Mogą mieć trudności z zaufaniem partnerowi, co prowadzi do ciągłego wahania się między pragnieniem bliskości a obawą przed zaangażowaniem.
 4. Intensywne reakcje emocjonalne: W sytuacjach zagrażających relacji osoby o tym stylu przywiązania mogą reagować emocjonalnie w sposób przesadny. Mogą przeżywać silny lęk, zazdrość lub złość w odpowiedzi na pozornie niewinne sytuacje.

Ten styl przywiązania często wynika z doświadczeń w dzieciństwie, takich jak niestabilne relacje z opiekunami, niedostateczne poczucie bezpieczeństwa w domu, lub zaniedbanie emocjonalne. Osoby z lękowym/ambiwalentnym stylem przywiązania mogą mieć trudności w utrzymywaniu stabilnych i satysfakcjonujących relacji, ale mogą również skorzystać z terapii, aby rozwijać zdrowsze wzorce przywiązania i radzenia sobie z lękiem i niepewnością.

Zdezorganizowany styl przywiązania

Zdezorganizowany styl przywiązania, czasami określany jako dezorganizowany/unikający, jest jednym z głównych stylów przywiązania opisujących różnice indywidualne w podejściu do relacji interpersonalnych. Osoby o tym stylu przywiązania charakteryzują się sprzecznościami w zachowaniu i trudnościami w utrzymywaniu stabilnych relacji. Oto kilka cech charakterystycznych dla zdezorganizowanego stylu przywiązania:

 1. Sprzeczne zachowania: Osoby z zdezorganizowanym stylem przywiązania mogą przejawiać sprzeczne zachowania w relacjach, np. między wyrażaniem potrzeby bliskości a jednoczesnym unikaniem intymności lub między poszukiwaniem wsparcia a unikaniem kontaktu z innymi.
 2. Niestabilność emocjonalna: Osoby z zdezorganizowanym stylem przywiązania mogą doświadczać niestabilności emocjonalnej, przejawiając wahania nastroju, impulsywność lub trudności w regulacji emocji.
 3. Brak spójności w relacjach: Ich relacje mogą być chaotyczne i niestabilne, z częstymi zmianami w zachowaniu i oczekiwaniach wobec partnera.
 4. Historia traumy lub nadmiernego stresu: Zdezorganizowany styl przywiązania często wiąże się z historią traumy lub nadmiernego stresu w dzieciństwie, np. zaniedbania, przemocy domowej lub innego rodzaju traumatycznych doświadczeń.
 5. Trudności z zaufaniem i intymnością: Osoby z tym stylem przywiązania mogą mieć trudności z zaufaniem innym ludziom i nawiązywaniem bliskich relacji, co wynika z braku zaufania do innych lub obaw przed odrzuceniem lub zranieniem.

Zdezorganizowany styl przywiązania jest często wynikiem niebezpiecznych lub niestabilnych relacji z opiekunami w dzieciństwie, które nie zapewniały odpowiedniego wsparcia i bezpieczeństwa emocjonalnego. Terapia może być pomocna w rozpoznawaniu i zrozumieniu mechanizmów działania tego stylu przywiązania oraz w rozwijaniu zdrowszych wzorców zachowań i relacji.

Style przywiązania w relacji romantycznej

Osoby o różnych stylach przywiązania mogą tworzyć pary, ale na sposób w jaki łączą się i funkcjonują w relacji, mają wpływ ich indywidualne style przywiązania. Oto kilka możliwych scenariuszy:

 1. Bezpieczny + Bezpieczny: Para składająca się z dwóch osób o bezpiecznym stylu przywiązania może tworzyć zdrową, stabilną relację opartą na wzajemnym zaufaniu, wsparciu i zrozumieniu. Obydwoje partnerzy są komfortowi w wyrażaniu swoich potrzeb i uczuć, co umożliwia budowanie silnych więzi emocjonalnych.
 2. Bezpieczny + Unikający: W takiej parze osoba o bezpiecznym stylu przywiązania może próbować zapewnić wsparcie i stabilność emocjonalną swojemu partnerowi unikającemu. Jednak unikający partner może mieć trudności z wyrażaniem swoich uczuć i potrzeb, co może prowadzić do napięć w relacji.
 3. Bezpieczny + Lękowy/Ambiwalentny: Osoba o bezpiecznym stylu przywiązania może próbować zapewnić poczucie bezpieczeństwa i stabilności swojemu partnerowi lękowemu/ambiwalentnemu. Jednak lękowy partner może być często zaniepokojony i potrzebować dużo uwagi i potwierdzenia, co może czasami powodować frustrację w relacji.
 4. Bezpieczny + Zdezorganizowany: W parze składającej się z jednej osoby o bezpiecznym stylu przywiązania i drugiej zdezorganizowanej, osoba bezpieczna może starać się zapewnić stabilność i wsparcie emocjonalne dla partnera zdezorganizowanego. Jednak zdezorganizowany partner może doświadczać trudności w regulacji emocji i tworzeniu spójnych relacji, co może stanowić wyzwanie dla obydwu partnerów.
 5. Unikający + Unikający: W tej parze oboje partnerzy mogą unikać wyrażania swoich emocji i potrzeb, co prowadzi do relacji opartej na dystansie emocjonalnym. Mogą unikać konfliktów i trzymać się z dala od intymności, co może prowadzić do stagnacji w relacji.
 6. Unikający + Lękowy/Ambiwalentny: Osoba unikająca może wydawać się niedostępna emocjonalnie dla partnera lękowego/ambiwalentnego, co może wzmacniać lęk i poczucie odrzucenia. Lękowy partner może starać się uzyskać więcej bliskości, podczas gdy unikający może się cofać, co prowadzi do cyklu konfliktów i frustracji.
 7. Unikający + Zdezorganizowany: W takiej parze partnerzy mogą się wzajemnie zdezorientować, ponieważ zarówno unikający, jak i zdezorganizowany, mogą wykazywać sprzeczne zachowania w relacji. Może to prowadzić do niejasności i niepewności w relacji, co może być frustrujące dla obojga partnerów.
 8. Lękowy/Ambiwalentny + Lękowy/Ambiwalentny: W tej parze oboje partnerzy mogą doświadczać silnej potrzeby bliskości i zatroskania, co może prowadzić do intensywnych, ale często niestabilnych relacji. Mogą się wzajemnie wchłaniać w swoje emocje i potrzeby, ale także wzajemnie wzmacniać lęki i niepewności.
 9. Lękowy/Ambiwalentny + Zdezorganizowany: W takiej parze lękowy partner może próbować zaspokoić potrzeby i oczekiwania zdezorganizowanego partnera, ale może to być trudne z powodu niestabilności i chaotyczności zdezorganizowanego stylu przywiązania. Może to prowadzić do napięć i konfliktów w relacji.
 10. Zdezorganizowany + Zdezorganizowany: W tej parze obydwoje partnerzy mogą doświadczać trudności w regulacji emocji i tworzeniu spójnych relacji. Mogą przeżywać wahania nastroju i niepewność co do siebie nawzajem, co może prowadzić do niestabilności i konfliktów w relacji.

W każdym z tych przypadków istnieją wyzwania, ale także możliwości wzajemnego wsparcia i wzrostu, szczególnie przy zaangażowaniu w terapię parową, która może pomóc partnerom zrozumieć i radzić sobie z indywidualnymi stylami przywiązania oraz poprawić komunikację i funkcjonowanie w relacji.

Należy pamiętać, że ludzie nie są zawsze jednoznacznie zaklasyfikowani do jednego stylu przywiązania, a także że relacje są złożonymi konstrukcjami, które mogą się zmieniać i ewoluować w czasie.

crossmenu