COMING SOON

Co to jest protokół HTTP?

Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) to protokół komunikacyjny wykorzystywany w sieciach komputerowych, szczególnie w World Wide Web (WWW). Został zaprojektowany do przesyłania danych, zwłaszcza dokumentów hipertekstowych, takich jak strony internetowe, między klientami (np. przeglądarkami internetowymi) a serwerami sieciowymi.

Oto kluczowe cechy i charakterystyki protokołu HTTP:

 1. Bezstanowość: HTTP jest protokołem bezstanowym, co oznacza, że każde żądanie i odpowiedź są niezależne od siebie. Serwer nie zachowuje stanu połączenia między kolejnymi żądaniami klienta. To pozwala na skalowalność i łatwiejszą obsługę wielu klientów.
 2. Zapytanie-Odpowiedź: Komunikacja w protokole HTTP opiera się na parze zapytanie-odpowiedź. Klient wysyła żądanie do serwera, a serwer odpowiada na to żądanie przesłaniem odpowiedzi.
 3. Metody żądań: HTTP definiuje różne metody żądań, które klient może wysłać do serwera, takie jak GET (pobierz), POST (wyślij), PUT (aktualizuj), DELETE (usuń) itp. Każda metoda ma swoje własne znaczenie i zastosowanie.
 4. URL (Uniform Resource Locator): Adresy URL są używane do identyfikacji zasobów w sieci, takich jak strony internetowe, obrazy, pliki, itp. W protokole HTTP, URL jest używany do określenia lokalizacji zasobu, który klient żąda od serwera.
 5. Kody odpowiedzi: Serwer HTTP zwraca kod odpowiedzi w odpowiedzi na żądanie klienta, który informuje klienta o wyniku jego żądania. Na przykład, kod odpowiedzi 200 oznacza, że żądanie zostało pomyślnie zrealizowane, podczas gdy kod odpowiedzi 404 oznacza, że żądany zasób nie został znaleziony.
 6. Nagłówki: HTTP używa nagłówków, które przenoszą dodatkowe informacje między klientem a serwerem. Nagłówki mogą zawierać informacje takie jak typ danych, preferencje językowe, ciasteczka, itp.
 7. Bezpieczeństwo: Standardowe HTTP działa w sposób niezabezpieczony, co oznacza, że dane są przesyłane w postaci niezaszyfrowanej. Aby zapewnić bezpieczne przesyłanie danych, często stosuje się protokół HTTPS (HTTP Secure), który wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS.

Protokół HTTP jest kluczowym elementem infrastruktury internetowej, umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, interakcję z aplikacjami internetowymi i wymianę danych między klientami a serwerami. Jego elastyczność i prostota sprawiają, że jest szeroko stosowany w różnych aplikacjach internetowych i usługach.

Wersje protokołu HTTP:

 1. HTTP/1.0: To pierwsza oficjalna wersja protokołu HTTP, która została wprowadzona w 1996 roku. Wersja ta była oparta na prostym modelu żądanie-odpowiedź i używała osobnego połączenia TCP/IP dla każdego żądania HTTP. HTTP/1.0 nie obsługiwało jednak funkcji trwałego połączenia (persistent connection), co prowadziło do wydajnościowe problemów, zwłaszcza w przypadku dużej ilości żądań.
 2. HTTP/1.1: Wersja HTTP/1.1 została wprowadzona w 1999 roku i wprowadziła kilka istotnych ulepszeń względem poprzedniej wersji. Jednym z najważniejszych zmian było wprowadzenie trwałych połączeń (persistent connections), które umożliwiły wielokrotne korzystanie z tego samego połączenia TCP/IP dla różnych żądań HTTP. Ponadto HTTP/1.1 wprowadziło inne ulepszenia, takie jak pipelining, które pozwalały na jednoczesne przesyłanie wielu żądań bez czekania na odpowiedzi, co poprawiało wydajność.
 3. HTTP/2: Wersja HTTP/2 została wprowadzona w 2015 roku jako następca HTTP/1.1. Jednym z głównych celów HTTP/2 było zwiększenie wydajności komunikacji internetowej poprzez wprowadzenie nowych funkcji, takich jak wielokanałowe przesyłanie (multiplexing), kompresja nagłówków oraz wsparcie dla strumieniowania (streaming). Te ulepszenia miały na celu zmniejszenie opóźnień, poprawę wydajności i zwiększenie szybkości ładowania stron internetowych.
 4. HTTP/3: Wersja HTTP/3 jest najnowszą wersją protokołu HTTP, która została zaproponowana w celu dalszej poprawy wydajności komunikacji internetowej. Jednym z kluczowych elementów HTTP/3 jest zastąpienie protokołu TCP/IP protokołem QUIC (Quick UDP Internet Connections), co ma na celu zmniejszenie opóźnień i przyspieszenie komunikacji. Ponadto HTTP/3 kontynuuje trend wprowadzania nowych funkcji, które poprawiają wydajność, takich jak wielokanałowe przesyłanie (multiplexing) i szyfrowanie danych w standardzie.

Każda kolejna wersja protokołu HTTP dąży do poprawy wydajności, bezpieczeństwa i funkcjonalności komunikacji internetowej, co przyczynia się do lepszych doświadczeń użytkownika podczas przeglądania stron internetowych i korzystania z aplikacji internetowych.

Co to jest TCP/IP i QUIC?

TCP/IP, co oznacza Transmission Control Protocol/Internet Protocol, jest zestawem protokołów komunikacyjnych używanych do przesyłania danych w sieciach komputerowych, w tym w Internecie. Jest to fundamentalny protokół, który umożliwia komunikację między różnymi urządzeniami w sieci, takimi jak komputery, routery, serwery, itp.

Oto krótkie omówienie tych dwóch głównych protokołów wchodzących w skład TCP/IP:

 1. Transmission Control Protocol (TCP): TCP jest protokołem warstwy transportowej, który zapewnia niezawodne, punkt-do-punktowe połączenie między dwoma urządzeniami w sieci. Gwarantuje on, że dane są przesyłane w odpowiedniej kolejności, bez utraty lub powtórnego przekazywania. TCP kontroluje również przepływ danych, dostosowując prędkość przesyłania danych do możliwości odbiorcy.
 2. Internet Protocol (IP): IP jest protokołem warstwy sieciowej, który odpowiada za adresowanie pakietów danych i ich trasowanie w sieci. Każde urządzenie w sieci, takie jak komputer czy router, posiada unikalny adres IP, który identyfikuje go w sieci. IP określa również sposób, w jaki pakiety danych są przekazywane między różnymi urządzeniami w sieci, aby dotrzeć do swojego celu.

Wspólnie TCP i IP stanowią podstawę komunikacji w sieciach komputerowych. TCP zapewnia niezawodność i kontrole nad transmisją danych, podczas gdy IP odpowiada za adresowanie i trasowanie tych danych w sieci. Dzięki TCP/IP możliwe jest efektywne i niezawodne przesyłanie danych między różnymi urządzeniami w Internecie oraz w innych sieciach komputerowych.

QUIC (Quick UDP Internet Connections) to protokół transportowy opracowany przez Google w celu poprawy wydajności przesyłania danych w sieciach komputerowych, szczególnie w Internecie. Jest on zaprojektowany jako alternatywa dla protokołu TCP, który jest stosowany w tradycyjnych połączeniach internetowych.

Oto kilka kluczowych cech i zasad działania protokołu QUIC:

 1. Szybkość i niskie opóźnienia: Jednym z głównych celów QUIC jest zmniejszenie opóźnień i przyspieszenie przesyłania danych w Internecie. Dzięki zastosowaniu wielu technik optymalizacyjnych, takich jak szyfrowanie połączenia w standardzie, kompresja nagłówków i multiplexing, QUIC pozwala na szybsze przesyłanie danych niż tradycyjne połączenia oparte na TCP.
 2. Wykorzystanie UDP: QUIC używa protokołu UDP (User Datagram Protocol) zamiast TCP jako warstwy transportowej. UDP jest mniej skomplikowany i mniej obciążający niż TCP, co przyczynia się do zmniejszenia opóźnień i zwiększenia wydajności komunikacji.
 3. Połączenia wielokierunkowe (multiplexing): QUIC umożliwia jednoczesne przesyłanie wielu strumieni danych przez jedno połączenie. Dzięki temu, nawet jeśli jeden strumień danych jest opóźniony lub zablokowany, inne strumienie mogą kontynuować przesyłanie danych, co minimalizuje wpływ opóźnień na całą transmisję.
 4. Szyfrowanie w standardzie: W przeciwieństwie do TCP, które wymaga zewnętrznej warstwy szyfrowania, QUIC zawiera wbudowane wsparcie dla szyfrowania danych. Każde połączenie QUIC jest szyfrowane w sposób domyślny, co zapewnia ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych.
 5. Dynamiczne dostosowywanie parametrów połączenia: Protokół QUIC jest zdolny do dynamicznego dostosowywania się do zmieniających się warunków sieciowych, takich jak zmiany przepustowości lub utrata pakietów. Dzięki temu może on utrzymać wysoką wydajność transmisji danych nawet w trudnych warunkach sieciowych.

Działanie protokołu QUIC opiera się na tych założeniach, które mają na celu poprawę wydajności i niezawodności przesyłania danych w sieciach komputerowych. Poprzez zastosowanie różnych technik optymalizacyjnych i wykorzystanie protokołu UDP, QUIC może przyspieszyć przesyłanie danych i zapewnić lepsze doświadczenia użytkownika podczas korzystania z usług internetowych.

Protokoły HTTP, TCP/IP i QUIC są ze sobą powiązane poprzez warstwy sieciowe, na których operują oraz poprzez związane z nimi cele i zastosowania w komunikacji internetowej. Oto jak są one ze sobą powiązane:

 1. HTTP i TCP/IP:
 • Protokół HTTP jest często używany wraz z protokołem TCP/IP do przesyłania danych w Internecie.
 • TCP (Transmission Control Protocol) jest używany jako protokół transportowy do zapewnienia niezawodnego przesyłania danych między klientem a serwerem HTTP. TCP gwarantuje, że dane są przesyłane w odpowiedniej kolejności, bez utraty lub powtórnego przekazywania.
 • IP (Internet Protocol) jest używany jako protokół sieciowy do adresowania i trasowania pakietów danych w sieci. IP jest odpowiedzialny za dostarczenie pakietów danych do ich celu, przekazując je między różnymi urządzeniami w Internecie.
 1. HTTP i QUIC:
 • Protokół QUIC może być stosowany jako alternatywa dla TCP w warstwie transportowej w połączeniach HTTP.
 • QUIC zapewnia szybkie i niezawodne przesyłanie danych, co może przynieść korzyści dla wydajności i szybkości ładowania stron internetowych oraz innych aplikacji internetowych.
 • W kontekście HTTP, protokół QUIC może być używany do nawiązywania szybkich i bezpiecznych połączeń między klientem a serwerem, przyspieszając przesyłanie danych poprzez wykorzystanie wielokierunkowego przesyłania (multiplexing), szyfrowania w standardzie i innych technik optymalizacyjnych.

W związku z tym, że HTTP jest protokołem aplikacji, a TCP/IP oraz QUIC są protokołami niższego poziomu, ich współpraca jest kluczowa dla prawidłowego działania komunikacji internetowej. HTTP wykorzystuje protokoły transportowe (TCP lub QUIC), które z kolei opierają się na protokołach sieciowych (IP), aby umożliwić klientom i serwerom przekazywanie danych w Internecie.

Metody żądań HTTP

Metody żądań HTTP definiują różne operacje, które można wykonać na zasobach serwera. Oto opisy kilku głównych metod żądań HTTP:

 1. GET: Metoda GET jest używana do pobierania danych z określonego zasobu serwera. Klient wysyła żądanie GET, aby uzyskać dostęp do zasobu, i serwer odpowiada przekazując żądane dane. Metoda GET jest często używana do pobierania stron internetowych, obrazów, plików, itp.
 2. POST: Metoda POST jest używana do przesyłania danych do serwera w celu przetworzenia ich. Klient wysyła żądanie POST, w którym przesyła dane do serwera, na przykład formularz internetowy lub dane do zapisania w bazie danych. Serwer następnie przetwarza te dane i zwraca odpowiedź, zazwyczaj potwierdzając wykonanie operacji lub wyświetlając odpowiednią stronę.
 3. PUT: Metoda PUT służy do aktualizacji istniejącego zasobu lub tworzenia nowego zasobu, jeśli nie istnieje. Klient wysyła żądanie PUT wraz z danymi, które mają być zapisane lub zaktualizowane na serwerze. Serwer następnie aktualizuje zasób zgodnie z przesłanymi danymi.
 4. DELETE: Metoda DELETE jest używana do usuwania określonego zasobu z serwera. Klient wysyła żądanie DELETE, wskazując zasób, który ma zostać usunięty. Serwer następnie usuwa ten zasób i zwraca odpowiedź potwierdzającą operację.

Ponadto istnieją także inne metody żądań HTTP, takie jak:

 • HEAD: Metoda HEAD jest podobna do metody GET, ale serwer odpowiada tylko nagłówkami zasobu, bez przesyłania jego pełnej zawartości. Jest to przydatne, gdy klient potrzebuje tylko informacji o zasobie, np. jego typie zawartości lub dacie ostatniej modyfikacji.
 • OPTIONS: Metoda OPTIONS jest używana do uzyskania informacji o dostępnych opcjach lub funkcjach zasobu serwera. Serwer zwraca listę metod HTTP, które można zastosować do danego zasobu, oraz inne metadane.
 • PATCH: Metoda PATCH jest używana do częściowej aktualizacji zasobu na serwerze. Klient wysyła żądanie PATCH, zawierające tylko te dane, które mają zostać zmienione lub zaktualizowane na serwerze.
 • TRACE: Metoda TRACE jest używana do diagnozowania i debugowania problemów z komunikacją między klientem a serwerem. Serwer odbiera żądanie TRACE i zwraca otrzymane dane z powrotem do klienta, co pozwala na śledzenie i analizę zmian wprowadzanych przez różne warstwy połączenia.

Każda z tych metod żądań HTTP ma swoje własne zastosowanie i przeznaczenie w kontekście interakcji między klientem a serwerem w Internecie. Ich odpowiednie wykorzystanie pozwala na skuteczne zarządzanie zasobami i operacjami wykonywanymi na serwerze.

Oprócz podstawowych metod żądań HTTP, takich jak GET, POST, PUT, DELETE oraz wspomnianych wcześniej metod HEAD, OPTIONS, PATCH i TRACE, istnieją także bardziej zaawansowane metody, które są stosowane w określonych kontekstach. Oto kilka przykładów:

 1. CONNECT: Metoda CONNECT jest używana w celu ustanowienia tunelu do serwera za pośrednictwem proxy. Jest ona wykorzystywana w przypadku tworzenia połączenia zabezpieczonego, takiego jak połączenie SSL/TLS, przez serwer pośredniczący (proxy).
 2. LOCK: Metoda LOCK jest używana w protokole WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) do zablokowania zasobu przed innymi operacjami zmiany przez innych użytkowników. Pozwala to na kontrolę nad edycją zasobów współdzielonych w systemach zarządzania treścią.
 3. UNLOCK: Metoda UNLOCK jest używana w protokole WebDAV do odblokowywania zasobu, który został wcześniej zablokowany przy użyciu metody LOCK. Odblokowuje ona zasób i umożliwia innym użytkownikom wprowadzanie zmian.
 4. PROPFIND: Metoda PROPFIND jest używana w protokole WebDAV do pobierania właściwości (metadata) zasobu, takich jak nazwa, typ, rozmiar, data modyfikacji itp. Pozwala to na uzyskanie informacji o zasobach w systemach zarządzania treścią.
 5. REPORT: Metoda REPORT jest używana w protokole WebDAV do wykonania niestandardowych raportów lub zapytań o zasoby. Pozwala na pobieranie specyficznych danych lub informacji o zasobach na serwerze WebDAV.
 6. MKCOL: Metoda MKCOL jest używana w protokole WebDAV do tworzenia kolekcji, czyli zbiorów zasobów na serwerze. Może to być używane do tworzenia nowych katalogów lub kolekcji w systemach zarządzania treścią.
 7. COPY i MOVE: Metody COPY i MOVE są używane w protokole WebDAV do kopiowania i przenoszenia zasobów między lokalizacjami na serwerze. Pozwalają one na manipulację zasobami w systemach zarządzania treścią.

Te bardziej zaawansowane metody żądań HTTP są często stosowane w specjalistycznych aplikacjach lub protokołach, takich jak WebDAV, które wymagają zaawansowanych operacji zarządzania zasobami i kontroli dostępu. Każda z tych metod ma swoje własne zastosowanie i jest używana w określonym kontekście działania aplikacji lub protokołu.

WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) to rozszerzenie protokołu HTTP, które umożliwia współpracę i zarządzanie zasobami w systemach informatycznych, zwłaszcza w przypadku tworzenia, edycji i udostępniania treści przez sieć. Jest to standardowy protokół internetowy, który rozszerza funkcjonalność protokołu HTTP, umożliwiając klientom wykonywanie operacji na zdalnych zasobach sieciowych, takich jak serwery plików, systemy zarządzania treścią (CMS) i repozytoria dokumentów.

Oto kilka kluczowych cech i funkcji protokołu WebDAV:

 1. Zarządzanie zasobami: WebDAV umożliwia klientom tworzenie, usuwanie, przenoszenie i modyfikowanie zasobów na zdalnych serwerach. Dzięki temu użytkownicy mogą zarządzać zawartością plików i folderów w sposób podobny do lokalnego systemu plików.
 2. Współpraca i udostępnianie: Protokół WebDAV pozwala użytkownikom współpracować nad wspólnymi dokumentami i zasobami poprzez udostępnianie ich innym użytkownikom. Można kontrolować dostęp do zasobów, określając prawa dostępu dla poszczególnych użytkowników.
 3. Zarządzanie wersjami: WebDAV zapewnia mechanizmy do zarządzania wersjami dokumentów i zasobów. Umożliwia to śledzenie zmian, przywracanie poprzednich wersji i kontrolę nad historią edycji.
 4. Zarządzanie własnościami: Protokół WebDAV pozwala na przechowywanie dodatkowych metadanych (właściwości) zasobów, takich jak autor, data modyfikacji, kategoria itp. Dzięki temu można dodawać dodatkowe informacje i kategoryzować zasoby.
 5. Obsługa kolekcji: WebDAV obsługuje kolekcje, czyli grupy zasobów, które mogą zawierać inne zasoby, takie jak foldery, dokumenty, zdjęcia itp. Umożliwia to organizację i strukturyzację zasobów na serwerze.
 6. Bezpieczeństwo: WebDAV wspiera różne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie użytkowników, szyfrowanie danych i kontrole dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Dzięki swoim funkcjom, protokół WebDAV znajduje zastosowanie w różnych obszarach, takich jak zarządzanie treścią, współpraca w zespołach, udostępnianie dokumentów, synchronizacja danych i wiele innych. Jest szeroko stosowany w systemach zarządzania treścią, aplikacjach biurowych, narzędziach do współpracy i innych systemach informatycznych wymagających współpracy i zarządzania zasobami przez sieć.

Kody odpowiedzi HTTP

Kody odpowiedzi HTTP są numerycznymi wartościami przesyłanymi przez serwer HTTP w odpowiedzi na żądanie klienta. Oto kilka przykładowych kodów odpowiedzi HTTP wraz z ich znaczeniem:

 1. 200 OK: To oznacza, że żądanie zostało pomyślnie zrealizowane przez serwer i odpowiedź zawiera żądane dane.
 2. 201 Created: Oznacza to, że żądanie zostało pomyślnie zrealizowane przez serwer i w wyniku tego utworzono nowy zasób.
 3. 204 No Content: Oznacza to, że żądanie zostało pomyślnie zrealizowane przez serwer, ale nie zawiera ono treści w odpowiedzi.
 4. 301 Moved Permanently: Oznacza to, że zasób został przeniesiony na stałe pod inny adres URL. Klient powinien automatycznie przekierować żądanie pod nowy adres.
 5. 302 Found: Oznacza to, że zasób został tymczasowo przeniesiony pod inny adres URL. Klient powinien przekierować żądanie pod nowy adres, ale nie powinien zmieniać adresu w swoich zakładkach lub zapisanych linkach.
 6. 400 Bad Request: Oznacza to, że żądanie wysłane przez klienta jest nieprawidłowe lub niekompletne i nie może być zrealizowane przez serwer.
 7. 401 Unauthorized: Oznacza to, że żądanie wymaga autoryzacji, czyli uwierzytelnienia klienta, ale klient nie dostarczył odpowiednich danych uwierzytelniających.
 8. 403 Forbidden: Oznacza to, że serwer odmawia zrealizowania żądania, ponieważ klient nie ma uprawnień dostępu do żądanego zasobu.
 9. 404 Not Found: Oznacza to, że żądany zasób nie został odnaleziony na serwerze.
 10. 500 Internal Server Error: Oznacza to, że wystąpił błąd po stronie serwera, który uniemożliwia zrealizowanie żądania.
 11. 503 Service Unavailable: Oznacza to, że serwer jest chwilowo niedostępny lub przeciążony i nie może obsłużyć żądania w danej chwili.

To tylko kilka przykładów kodów odpowiedzi HTTP. Istnieje wiele innych kodów, które reprezentują różne scenariusze i sytuacje, z którymi można się spotkać podczas korzystania z usług internetowych. Każdy kod ma swoje własne znaczenie i może być używany przez serwer do komunikacji z klientem w celu przekazania informacji o wyniku żądania.

Nagłówki HTTP i ich funkcje

Nagłówki HTTP to elementy metadanych przesyłane między klientem a serwerem w ramach żądań i odpowiedzi HTTP. Służą one do przekazywania dodatkowych informacji na temat żądania lub odpowiedzi oraz do kontrolowania różnych aspektów komunikacji między klientem a serwerem. Oto kilka często używanych nagłówków HTTP wraz z ich funkcjami:

 1. Host: Określa nazwę hosta docelowego żądania HTTP. Jest to niezbędne w przypadku żądań HTTP/1.1, gdzie każde żądanie musi zawierać ten nagłówek.
 2. User-Agent: Przekazuje informacje o aplikacji klienckiej, która wysyła żądanie. Umożliwia to serwerowi dostosowanie odpowiedzi do konkretnej aplikacji lub przeglądarki.
 3. Content-Type: Określa typ treści zawartej w ciele żądania lub odpowiedzi, na przykład tekstowy, obrazowy, aplikacji JSON itp.
 4. Content-Length: Określa długość treści w bajtach zawartej w ciele żądania lub odpowiedzi. Umożliwia to serwerowi prawidłowe przetwarzanie danych.
 5. Accept: Wskazuje preferowane typy treści akceptowane przez klienta. Może być używany w żądaniu przez klienta lub w odpowiedzi przez serwer.
 6. Authorization: Przekazuje dane uwierzytelniające wymagane przez serwer, na przykład nazwę użytkownika i hasło, token dostępu itp.
 7. Location: Wskazuje nowy adres URL, na który klient powinien zostać przekierowany w przypadku odpowiedzi przekierowania (kod odpowiedzi 3xx).
 8. Cache-Control: Kontroluje zachowanie pamięci podręcznej (cache) w przeglądarce klienta lub serwera proxy w przypadku żądania lub odpowiedzi.
 9. Cookie: Przekazuje ciasteczka (cookies) zapisane przez serwer i wysyłane z powrotem przez klienta w każdym kolejnym żądaniu. Umożliwia to śledzenie sesji i przechowywanie stanu po stronie klienta.
 10. Set-Cookie: Ustawia nowe ciasteczko (cookie) w odpowiedzi serwera, które zostanie zapisane w przeglądarce klienta i wysłane z powrotem w kolejnych żądaniach.
 11. Date: Określa datę i czas, w którym została wygenerowana odpowiedź przez serwer.
 12. Server: Przekazuje informacje o serwerze, który obsługuje żądanie. Zazwyczaj zawiera nazwę i wersję serwera.
 13. Connection: Określa, czy połączenie między klientem a serwerem powinno być utrzymywane otwarte (keep-alive) lub zamykane po przesłaniu odpowiedzi.
 14. Accept-Language: Określa preferowane języki akceptowane przez klienta dla treści odpowiedzi. Jest używany do negocjacji języka treści między klientem a serwerem.
 15. Referer (sic!): Określa adres URL, z którego klient przyszedł na bieżącą stronę. Jest to przydatne do analizy statystyk i śledzenia źródeł ruchu.
 16. If-Modified-Since: Określa datę i czas ostatniej modyfikacji zasobu, który klient posiada. Jest używany w żądaniach warunkowych, aby sprawdzić, czy zasób został zmieniony od ostatniego pobrania przez klienta.
 17. If-None-Match: Określa wartość etag zasobu, który klient posiada. Jest używany w żądaniach warunkowych, aby sprawdzić, czy zasób został zmieniony od ostatniego pobrania przez klienta.
 18. ETag: Określa unikalny identyfikator zasobu. Jest używany w odpowiedzi serwera, aby klient mógł przechowywać go jako wartość If-None-Match i wykonywać żądania warunkowe.
 19. Content-Disposition: Określa, czy treść odpowiedzi powinna być zapisywana jako załącznik lub wyświetlana w przeglądarce. Umożliwia to kontrolę nad sposobem przetwarzania treści przez klienta.
 20. Content-Encoding: Określa metodę kodowania treści odpowiedzi, na przykład gzip, deflate, br (Brotli) itp.
 21. Content-Language: Określa język treści zawartej w odpowiedzi.
 22. Allow: Określa metody HTTP dozwolone dla danego zasobu.
 23. Last-Modified: Określa datę i czas ostatniej modyfikacji zasobu. Jest używany w odpowiedzi serwera, aby klient mógł przechowywać go jako wartość If-Modified-Since i wykonywać żądania warunkowe.
 24. X-Requested-With: Określa typ żądania AJAX. Jest używany w przypadku żądań AJAX, aby serwer mógł odróżnić je od standardowych żądań HTTP.
 25. Upgrade: Używany w żądaniach klienta do informowania serwera o żądaniu uaktualnienia połączenia na inną wersję protokołu.
 26. Via: Informuje o ścieżkach, jakie wiadomość przeszła od klienta do serwera lub odwrotnie.
 27. Warning: Przekazuje dodatkowe informacje o błędach lub ostrzeżeniach, które mogą być związane z odpowiedzią serwera.
 28. WWW-Authenticate: Informuje klienta o tym, jakie metody autoryzacji są akceptowane przez serwer.
 29. X-Frame-Options: Określa, czy strona może być wyświetlana w ramkach (frames) na innych stronach.
 30. X-XSS-Protection: Zapewnia ochronę przed atakami typu XSS (Cross-Site Scripting) w przeglądarce.
 31. X-Content-Type-Options: Określa, czy przeglądarka ma zablokować próby zmiany typu MIME treści.
 32. Strict-Transport-Security (HSTS): Wymusza korzystanie z protokołu HTTPS, co zwiększa bezpieczeństwo komunikacji.
 33. Content-Security-Policy: Określa, jakie rodzaje treści mogą być załadowane na stronie internetowej, ograniczając ryzyko ataków XSS i innych zagrożeń.
 34. Access-Control-Allow-Origin: Określa, które strony internetowe mają uprawnienia do wykonywania żądań na zasobie z innego pochodzenia (CORS).
 35. Expires: Określa datę ważności pamięci podręcznej (cache) dla zasobu.
 36. Retry-After: Określa, jak długo klient powinien czekać przed ponownym wysłaniem żądania w przypadku otrzymania kodu odpowiedzi 503 (Service Unavailable) lub 429 (Too Many Requests).
 37. X-Forwarded-For: Przekazuje adres IP klienta w przypadku, gdy serwer jest za proxy.
 38. X-Real-IP: Przekazuje rzeczywisty adres IP klienta w przypadku, gdy serwer jest za proxy.
 39. X-Powered-By: Informuje o używanej technologii lub platformie serwera.
 40. DNT (Do Not Track): Wskazuje, czy użytkownik nie chce być śledzony przez witrynę.

Każdy nagłówek ma swoje specyficzne znaczenie i jest używany w określonych scenariuszach.

Bezpieczeństwo HTTP, w tym HTTPS (HTTP Secure).

Bezpieczeństwo w kontekście protokołu HTTP jest kluczowym zagadnieniem, szczególnie w środowisku internetowym, gdzie przesyłane są poufne dane użytkowników. Oto główne aspekty bezpieczeństwa HTTP, w tym HTTPS (HTTP Secure):

 1. HTTPS (HTTP Secure): HTTPS jest wersją zabezpieczoną protokołu HTTP, która używa protokołu SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) do zabezpieczenia transmisji danych między klientem a serwerem. W przeciwieństwie do HTTP, które przesyła dane w formie czystego tekstu, HTTPS szyfruje dane za pomocą algorytmów kryptograficznych, co zapewnia poufność, integralność i autentyczność komunikacji.
 2. Szyfrowanie danych: W przypadku HTTPS, dane są szyfrowane przed wysłaniem ich przez klienta i odszyfrowywane po stronie serwera. Szyfrowanie zapewnia, że nawet jeśli dane zostaną przechwycone przez osobę trzecią, nie będą one czytelne.
 3. Certyfikaty SSL/TLS: Aby ustanowić bezpieczne połączenie HTTPS, serwer musi posiadać ważny certyfikat SSL/TLS. Certyfikat jest wydawany przez zaufaną instytucję certyfikującą (CA) i zawiera informacje o serwerze oraz klucze publiczne, które są używane do szyfrowania danych.
 4. Autentykacja serwera: Podczas nawiązywania połączenia HTTPS, klient sprawdza ważność certyfikatu serwera, aby potwierdzić, czy komunikuje się z prawdziwym serwerem, a nie z podrobionym. Jest to istotne dla zapobiegania atakom typu Man-in-the-Middle.
 5. Autentykacja klienta (opcjonalna): HTTPS umożliwia także autentykację klienta, co oznacza, że ​​serwer może również zweryfikować tożsamość klienta. Jest to często stosowane w aplikacjach, które wymagają dodatkowego poziomu bezpieczeństwa, takich jak usługi bankowe czy aplikacje e-commerce.
 6. Zabezpieczenia przed atakami: HTTPS zapewnia zabezpieczenia przed wieloma rodzajami ataków, takimi jak ataki typu Man-in-the-Middle, ataki typu replay, ataki typu brute force itp.
 7. Bezpieczeństwo sesji: W przypadku aplikacji internetowych, które wykorzystują sesje, HTTPS zapewnia bezpieczeństwo sesji, chroniąc identyfikatory sesji i inne dane sesji przed przechwyceniem lub manipulacją.

Korzystanie z HTTPS jest obecnie standardem dla większości stron internetowych, szczególnie tych obsługujących transakcje finansowe lub przetwarzających dane osobowe. Zapewnia ono niezbędne zabezpieczenia, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkowników podczas korzystania z usług internetowych.

Autentykacja klienta w kontekście protokołu HTTPS odbywa się za pomocą certyfikatów klienta. Jest to proces, w którym klient udowadnia swoją tożsamość wobec serwera poprzez przesłanie certyfikatu klienckiego. Oto jak to działa:

 1. Generowanie certyfikatu klienta: Najpierw klient generuje parę kluczy kryptograficznych (publiczny i prywatny) oraz certyfikat klienta, który zawiera klucz publiczny i identyfikator klienta. Ten proces odbywa się po stronie klienta i często wymaga zaufanej instytucji certyfikującej (CA), która może wydać certyfikat klienta.
 2. Instalacja certyfikatu klienta: Po wygenerowaniu certyfikatu klienta, klient musi zainstalować go w swojej przeglądarce internetowej lub innym odpowiednim oprogramowaniu, które będzie używane do komunikacji z serwerem. W ten sposób certyfikat klienta będzie dostępny do użycia podczas nawiązywania połączenia z serwerem.
 3. Wysyłanie certyfikatu klienta: Podczas nawiązywania połączenia HTTPS z serwerem, klient przesyła certyfikat klienta wraz z żądaniem do serwera. Certyfikat ten jest przekazywany w jednym z nagłówków SSL/TLS.
 4. Weryfikacja certyfikatu klienta przez serwer: Serwer otrzymuje certyfikat klienta i używa go do weryfikacji tożsamości klienta. Weryfikacja ta obejmuje sprawdzenie ważności certyfikatu, autoryzacji przez CA, sprawdzenie czy certyfikat został odwołany, a także inne warunki zgodności z zasadami bezpieczeństwa serwera.
 5. Autoryzacja dostępu: Jeśli serwer pozytywnie zweryfikuje certyfikat klienta, to klient zostanie uwierzytelniony, a serwer może udzielić dostępu do określonych zasobów lub funkcji, zgodnie z uprawnieniami klienta.

Autentykacja klienta za pomocą certyfikatów SSL/TLS jest używana w aplikacjach, które wymagają dodatkowego poziomu bezpieczeństwa, takich jak usługi bankowe czy aplikacje e-commerce. Zapewnia ona potwierdzenie tożsamości klienta w sposób bardziej niezawodny niż tradycyjne metody uwierzytelniania oparte na loginach i hasłach, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych użytkowników.

Architektura klient-serwer w kontekście HTTP.

Architektura klient-serwer jest podstawowym modelem komunikacji stosowanym w kontekście protokołu HTTP. W tym modelu, komunikacja zachodzi między klientami (np. przeglądarkami internetowymi) a serwerami (np. serwerami internetowymi). Oto główne cechy architektury klient-serwer w kontekście HTTP:

 1. Klient: Klient jest aplikacją lub urządzeniem, które inicjuje żądania HTTP poprzez wysyłanie żądań do serwera i odbieranie odpowiedzi. Najczęściej klientem jest przeglądarka internetowa, ale mogą to być także inne aplikacje lub urządzenia korzystające z protokołu HTTP do komunikacji z serwerem.
 2. Serwer: Serwer jest aplikacją lub urządzeniem, które nasłuchuje na określonym porcie sieciowym i reaguje na przychodzące żądania HTTP, udzielając odpowiedzi. Serwer odpowiada na żądania klienta, dostarczając żądane zasoby lub wykonując określone akcje.
 3. Komunikacja żądanie-odpowiedź: Architektura klient-serwer opiera się na cyklu żądanie-odpowiedź, gdzie klient wysyła żądanie do serwera, a serwer odpowiada na to żądanie, przekazując odpowiedź z żądanymi zasobami lub informacjami.
 4. Bezstanowość: HTTP jest protokołem bezstanowym, co oznacza, że każde żądanie jest obsługiwane niezależnie od innych żądań. Serwer nie przechowuje informacji o poprzednich żądaniach klienta, co zapewnia skalowalność i prostotę w zarządzaniu połączeniami.
 5. Protokół tekstowy: Komunikacja między klientem a serwerem odbywa się za pomocą tekstu w formie żądań i odpowiedzi HTTP. Żądania i odpowiedzi mają ustalony format, który zawiera nagłówki i opcjonalnie ciało wiadomości.
 6. Model żądania i odpowiedzi: Klient wysyła żądanie do serwera, określając metodę HTTP (np. GET, POST) oraz adres URL zasobu, do którego chce uzyskać dostęp. Serwer przetwarza żądanie i generuje odpowiedź, która zawiera kod statusu HTTP (np. 200 OK, 404 Not Found) oraz opcjonalnie dane zasobu.
 7. Asynchroniczność: Architektura klient-serwer pozwala na asynchroniczną komunikację, co oznacza, że klient może wysłać wiele żądań równocześnie i otrzymać odpowiedzi w dowolnej kolejności.

Architektura klient-serwer w kontekście HTTP jest powszechnie stosowana w aplikacjach internetowych, gdzie przeglądarki internetowe działają jako klienty, a serwery internetowe dostarczają zawartość stron internetowych oraz obsługują logikę biznesową. Ten model komunikacji zapewnia elastyczność, skalowalność i prostotę w tworzeniu aplikacji internetowych.

Wykorzystanie HTTP w aplikacjach internetowych i API.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) jest powszechnie wykorzystywany w aplikacjach internetowych i API (Application Programming Interface) jako podstawowy protokół do komunikacji między klientem a serwerem. Oto kilka sposobów, w jakich HTTP jest wykorzystywany w tych kontekstach:

 1. Dostęp do zasobów internetowych: W aplikacjach internetowych, przeglądarki wysyłają żądania HTTP do serwerów internetowych, aby pobrać zawartość stron internetowych, plików, obrazów, arkuszy stylów CSS, skryptów JavaScript itp. Serwery internetowe odpowiednio odpowiadają na te żądania, dostarczając żądane zasoby w postaci odpowiedzi HTTP.
 2. Komunikacja z serwerem API: W przypadku API, klienty wysyłają żądania HTTP do serwerów API, aby uzyskać dostęp do funkcji i danych udostępnionych przez API. Te żądania mogą zawierać parametry, nagłówki oraz ciało zapytania, w zależności od rodzaju operacji, którą klient chce wykonać. Serwery API przetwarzają te żądania i zwracają odpowiedzi HTTP, zwykle w formacie JSON lub XML, zawierające żądane dane lub informacje o wyniku operacji.
 3. Operacje CRUD (Create, Read, Update, Delete): W przypadku aplikacji internetowych i API, operacje CRUD są często realizowane za pomocą odpowiednich metod HTTP. Na przykład:
 • Metoda GET jest używana do pobierania danych z serwera (czytanie),
 • Metoda POST jest używana do wysyłania nowych danych do serwera (tworzenie),
 • Metoda PUT lub PATCH jest używana do aktualizacji istniejących danych na serwerze (aktualizacja),
 • Metoda DELETE jest używana do usuwania danych z serwera (usuwanie).
 1. Autentykacja i autoryzacja: HTTP jest również wykorzystywany do obsługi procesu uwierzytelniania i autoryzacji w aplikacjach internetowych i API. Na przykład, mechanizmy uwierzytelniania, takie jak Basic Auth, JWT (JSON Web Tokens) lub OAuth, są często wykorzystywane w nagłówkach żądań HTTP do potwierdzania tożsamości klienta i uzyskiwania dostępu do chronionych zasobów.
 2. Obsługa różnych formatów danych: HTTP obsługuje różne formaty danych, takie jak tekst, obrazy, JSON, XML itp. W zależności od potrzeb aplikacji, odpowiedzi HTTP mogą zawierać dane w jednym z tych formatów, co umożliwia łatwą integrację z różnymi systemami i platformami.

W skrócie, HTTP jest nieodłącznym elementem aplikacji internetowych i API, umożliwiającym efektywną komunikację między klientem a serwerem oraz realizację różnych operacji i funkcji w sieci. Jego wszechstronność i elastyczność sprawiają, że jest on niezastąpionym narzędziem w dziedzinie aplikacji internetowych i integracji systemów.

Rozwój i nowe technologie związane z HTTP, takie jak WebSockets, Server-Sent Events, itp

HTTP stale ewoluuje, a wraz z nim pojawiają się nowe technologie i rozszerzenia, które poszerzają możliwości komunikacji między klientem a serwerem. Oto kilka przykładów nowych technologii związanych z HTTP:

 1. WebSockets: WebSockets to protokół komunikacyjny, który umożliwia dwukierunkową, trwałą komunikację w czasie rzeczywistym między klientem a serwerem. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu żądanie-odpowiedź HTTP, WebSockets pozwalają na nawiązanie stałego połączenia, które umożliwia przesyłanie danych w obie strony w dowolnym momencie, co jest szczególnie przydatne w aplikacjach wymagających natychmiastowej synchronizacji danych, takich jak czat na żywo czy gry wieloosobowe online.
 2. Server-Sent Events (SSE): Server-Sent Events to technologia umożliwiająca serwerowi wysyłanie strumienia jednokierunkowych wiadomości do klienta przez trwałe połączenie HTTP. SSE są szczególnie użyteczne w aplikacjach, które wymagają przesyłania strumieni danych z serwera do klienta w czasie rzeczywistym, na przykład w celu aktualizacji interfejsu użytkownika na bieżąco lub wyświetlania powiadomień na żywo.
 3. GraphQL: GraphQL to język zapytań do interfejsów programowania aplikacji (API), który umożliwia klientom precyzyjne żądania danych od serwera. Zamiast korzystać z tradycyjnych metod REST, gdzie każdy endpoint API odpowiada na konkretne zapytania, GraphQL pozwala klientom określać dokładnie, jakie dane chcą otrzymać, co zapewnia większą elastyczność i efektywność komunikacji między klientem a serwerem.

Te technologie i rozszerzenia przyczyniają się do dalszego rozwoju protokołu HTTP oraz zwiększają możliwości komunikacji między klientem a serwerem, co pozwala na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych aplikacji internetowych i interfejsów API.

Oto kilka dodatkowych nowych technologii i rozszerzeń związanych z HTTP:

 1. HTTP/3: HTTP/3 to najnowsza wersja protokołu HTTP, która jest zasilana przez protokół transportowy QUIC (Quick UDP Internet Connections). QUIC jest zaprojektowany w celu poprawy wydajności i szybkości transmisji danych poprzez zmniejszenie opóźnień i optymalizację zarządzania połączeniami, co przekłada się na szybsze ładowanie stron internetowych i lepsze doświadczenia użytkownika.
 2. HTTP/3 Server Push: Jest to funkcja dodana do protokołu HTTP/3, która umożliwia serwerowi wysyłanie zasobów do klienta bez wcześniejszego żądania. Dzięki temu serwer może zainicjować przesyłanie zasobów, które uznaje za przydatne dla klienta, co przyspiesza ładowanie strony i poprawia jej wydajność.
 3. HTTP/3 Zero Round Trip Time (0-RTT): Ta funkcja umożliwia klientowi wysłanie żądania HTTP w jednym pakiecie z pierwszym pakietem QUIC, co eliminuje opóźnienie związane z nawiązywaniem połączenia i pozwala na szybsze uzyskanie odpowiedzi od serwera.
 4. HTTP/3 Multiplexing: Podobnie jak w przypadku HTTP/2, HTTP/3 obsługuje wielokrotne żądania w jednym połączeniu TCP, co pozwala na równoczesne przesyłanie wielu żądań i odpowiedzi w ramach jednego połączenia, co poprawia wydajność i szybkość transmisji danych.
 5. gRPC: gRPC to framework do tworzenia usług sieciowych, który wykorzystuje protokół HTTP/2 jako podstawę komunikacji. gRPC umożliwia szybkie, efektywne i wieloplatformowe komunikowanie się między aplikacjami poprzez używanie protokołu HTTP/2 do przesyłania danych w formie zserializowanych protokołów buforów wiadomości (protobuf).
 6. HTTP/3 CDN Support: W miarę wprowadzania HTTP/3 do użytku, dostawcy sieci treści (CDN) wprowadzają wsparcie dla HTTP/3, co umożliwia szybkie i efektywne dostarczanie zawartości statycznej oraz dynamicznej do klientów na całym świecie.
 7. HTTP/3 Performance Improvements: HTTP/3 wprowadza wiele usprawnień w zakresie wydajności, takich jak zmniejszenie opóźnień, lepsze zarządzanie połączeniami, kompresja nagłówków oraz priorytetyzacja strumieni, co przekłada się na szybsze ładowanie stron internetowych i poprawę doświadczenia użytkownika.

Te technologie i rozszerzenia związane z HTTP kontynuują ewolucję protokołu, umożliwiając tworzenie coraz bardziej wydajnych, szybkich i innowacyjnych aplikacji internetowych i interfejsów API. Dzięki nim deweloperzy mają więcej możliwości do tworzenia zaawansowanych rozwiązań, które spełniają rosnące wymagania użytkowników.

crossmenu